SMJ-vingar-6

Medlemsresor

2000-09: MMJK och Öresundsbron

Firande av MMJK till­sam­mans med andra sys­ter­klub­bars med­lem­mar. Därefter en avstic­kare till den stora sta­den Köpen­hamn över den (rela­tivt) nyöpp­nade Öresunds­bron.
Reserapport och bilder

2003-​09: SMJ 65 år

65-års jubileet firades den 19-21 september 2003 med en resa till Fin­land, ett blankt område på mj-​kartan för de flesta av oss, och jubileumsmiddag på båten hem.
Reserapport och bilder

2004-​11: Kåkar och lok i Bergslagen

Vi var ett tio­tal SMJ-​medlemmar som följde med på Rese­byrå Polstiernan:s resa till hytt­miljön i Äng­els­berg och besök hos SKÅJ i Sala. Själva meningen med resan var att skaffa ytter­li­gare under­lag för vår klubbs byg­gande av rea­lis­tiska model­ler av en sådan miljö i skala 1:87.
Reserapport och bilder

2008-​05: Jubileumsresa till Nora

Lördagen den 24 maj 2008 i chart­rat tåg till Nora jubi­le­ums­sommar 2008. Hemresan avslutades med jubileumsmiddag ombord på tåget eftersom denna resa var en del av firandet i samband med SMJ 70 år.
Reserapport och bilder

2009-​03: Londonresa med mycket järnväg

Lon­don den 28-30 mars 2009 med mj-​utställning i Alexandra Palace samt ett besök på Pen­dons fina mj-​anläggningar för att söka mer inspi­ra­tion och idéer, men även för att svinga en öl eller två i glada vän­ners säll­skap. 
Reserapport och bilder

2010-09: Bergslagsresa

Ole Pade tog ini­ti­a­tiv till resan med Lars Eric Bergman som guide. Syf­tet var att på plats stu­dera och digga mil­jöer som bil­dar bak­grun­den till SMJ:s järn­vägs­mo­dell.
Reserapport och bilder

2011-​09: Bussutflykt till Nora och Pershyttan

Ännu en gång sam­la­des ett 25-​tal SMJ:are en tidig lör­dags­mor­gon i Barkarby för att bege sig på utflykt. Och åter igen är det Bergs­lags­trakter som hägrar.
Reserapport och bilder

2013-​08: Mariefred och Malmköping

Den 25 augusti 2013 åkte ett 15-​tal SMJ:are på utfärd till Mari­e­fred, Taxinge-​Näsby och Malm­kö­ping som en del av 75-​årsfirandet.
Reserapport och bilder

2013-​09: Tuna-​Hästberg och Grängesberg

Den här resan är en del av den information/​utbildning om och kring 50-​talets Bergs­lagen som Lars-​Erik Bergman och under­tecknad (Janne O) påbör­jade vid SMJs 75-​årsfest, med en inblick i 50-​talet och hur livet i Sverige tog sig ut då.
Reserapport och bilder