SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2016 > 11

Vår mång­å­rige (i flera hänse­enden) medlem John M Eriksson har passerat den yttersta växeln. Våra tankar går till hans barn.

Text: Anders L
Foto: SEN

John var en flitig besö­kare i klubb­lo­kalen under flera decen­nier. På senare år, när möjlig­heten att köra egen bil inte längre fanns, fick färd­tjänsten hjälpa till med trans­por­terna mellan hemmet i Nacka och klubb­lo­kalen. John gillade att bygga modeller (gärna med före­bilder från Ostkust­banan och Norbergs­banan) och att delta i SMJs trafik­kvällar.

För många år sedan spelades en film in på klubben. Klipp­ningen av filmen gjorde att trafik­spelet inte fram­ställs i sin bästa dager. En av de personer som syns mest i bild under filmen är dock John. Med tanke på hur många gånger filmen visats på SVT är han antag­ligen Sveriges mest sedda MJ-​utövare! Han hjälpte till med olika modell­pro­jekt inom SMJ och gjorde både prov­byggen och olika lego­jobb av detaljer till byggsatser och färdiga modeller.

Vid sidan av MJ och tåg var han mycket intres­serad av klas­sisk musik och besökte ofta konserter. Ibland kroc­kade konser­terna med klubb­kväl­larna på SMJ och då ställdes John inför ett svårt val vart han skulle gå på tors­dags­kvällen.

Han jobbade under många år i venti­la­tions­bran­schen vilket bland annat tog honom till Indien. Under fikastun­derna på SMJ fick vi ofta höra anek­doter om dråp­liga situ­a­tioner från hans tid i Indien.

En annan historia är den om när John som ung skulle resa till Dalarna under Midsommar till­sam­mans med en kamrat. På frågan om det var för att träffa flickor och festa kom svaret; ”Nej – för att titta på tåg!”

John må  ha varit vår äldste medlem, men mentalt hade han fort­fa­rande kvar sitt barna­sinne och med massor av humor. Någon lär ha sagt att "det är barnet inom dig som gör dig vuxen" denna någon måste ha träffat John.

John blev 92 år.

Etiketter: medlemmar

Våra tankar går till Eriks familj. Erik var medlem i SMJ under många år och var en stor vän av trafik och trafik­spel.

Text: Anders L
Foto: SEN

Han var en av dem som drev på och utveck­lade den så kallade Tisdags­tra­fiken som är ett tämligen avan­cerat trafik­spel med utgångs­punkt i banans godskun­ders trans­port­behov. Med sina IT-​kunskaper kunde Erik förbättra de doku­ment­mallar och slump­vals­ge­ne­ra­torer som behövs för Tisdags­tra­fiken och de doku­ment vi nu använder är Eriks verk. Att sedan delta i trafik­spelet och lösa de utma­ningar det inne­håller var ett stort nöje för Erik.

På grund av sin sjukdom kunde inte Erik delta i Tisdags­tra­fiken under den gångna hösten men hans mål var att åter­komma när kände sig star­kare. Tyvärr blir det inte så.

Etiketter: medlemmar

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999