SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2016 > 03

Folke W dog härom dagen i sin nuva­rande bostad i Bangkok, Thai­land, efter en längre tids besvär såsom KOL, svåra balans­pro­blem och hjärt­svikt men att det skulle vara något extra allvar­ligt på gång har inte tidi­gare fram­gått.


Folke W, mång­årig medlem i SMJ har passerat yttersta växeln. Folke gjorde många insatser för SMJ, både som husbyg­gare, som admi­nist­ratör (han var med i styrelsen under ett antal år i slutet av 80-​talet och början av 90-​talet) och inte minst som redaktör och primus motor för SMJ:s första egna bok – Ekens­holms­banan – Bergs­lagen på spåren. De av oss som var med i redak­tionen för boken minns speci­ellt det avslu­tande mötet där bokens slut­gil­tiga utform­ning och inne­håll bestämdes. Redak­tions­mötet ägde rum en helg ombord på en stor motorbåt i den före detta torped­båts­basen på Gålö i Stock­holms södra skär­gård. På andra sidan bryggan låg en av vete­ran­tor­ped­bå­tarna och det var en stark ljudupp­le­velse när den lade ut och gasade ut på närmaste fjärd under vår frukost.

Folke var mycket intres­serad av språk och funge­rade även som språklig kontrollin­stans för fler­talet av SMJ:s skrifter, bygg­be­skriv­ningar och texter på hemsidan under den tid han var aktiv inom SMJ. Mycket av detta arbete gjordes i det dolda men bidrog till ett strin­gent och adekvat uttrycks­sätt i de publi­ka­tioner som SMJ kree­rade.

Sågen i Ramsbo och masugnen i Bång­fors utgör en högst konkret och varaktig påmin­nelse om Folke och hans bidrag till SMJ. Kanske heter sågverks­di­rek­tören Folke i förnamn i den grön­kö­pings­värld som komplet­terar modellen?

Anders Lundin
Ordfö­rande
---
Har många trev­liga minnes­bilder men den star­kaste är nog (med risk för att mitt minne sviker något) week­enden på Gålö som Folke arran­gerat och där vi valde och vrakade bland det det rikhal­tiga mate­ri­alet för att besluta vad som skulle ingå i blå boken. Folke hade verk­ligen ansträngt sig för att få fram ett rikhal­tigt underlag, även från i samman­hanget kända bra förfat­tare utanför klubben! I början av boken står en del om hans sedan barn­domen växande intresse för hobbyn.

Han besökte oss på klubben för något år sedan medfö­randes sin  thai­ländska livspartner och hennes tonå­riga son. Han visade då stort intresse för våra fram­steg på banan, samti­digt som han visade sitt säll­skap runt.

Otto Berg von Linde
(Hedersord­fö­rande)
---
Folke W var kommen­dör­kapten i marinen och utbildad anes­te­si­lä­kare (narko­slä­kare) och jobbade många år som stafett­lä­kare och även på sjuk­trans­porter från bl.a. Forna Jugo­sla­vien.

Folke bidrog på många olika sätt med sitt stora kunnande på många fronter. Hans text­be­ar­bet­ningar och typo­gra­fiska kunskaper var stora och han gjorde många arbeten även utanför klubben. Eftersom Folke var gammal Lidin­göbo kände han speci­ellt för det området och företag och före­ningar där var ofta uppdrags­gi­vare.

Efter karriären i marinen så stude­rade Folke till stats­ve­tare och bidrog med många värde­fulla insikter från sin nya bostad i Bangkok. Jag kommer ihåg ett Skype-​samtal vi hade under orolig­he­terna där för ett antal år sedan. När det hördes några smällar i bakgrunden så kom det bara litet lako­niskt… "Det är masking­e­vären man hör men man går inte ut just nu eller badar i poolen på fem trappor, det är säkrast." Folke var också en entu­si­as­tisk seglare och bl.a. mång­årig redaktör för en båttid­skrift.

Folke var alltid entu­si­as­tisk i allt han blev intres­serad av. Skulle det göras något så skulle det göras ordent­ligt som när han byggde in några nya instru­ment till båten. De monte­rades i böjd teak­panel, som han själv basade i en låda på golvet i vardags­rummet.

Folke var en mycket duktig byggare av lok och vagnar, men arbets­platsen kunde ibland vara bättre vald. I en hyrd och möblerad våning använde Folke den fina flygelns lock som arbet­syta, den hade rätt höjd. Trots utlagda skydd att arbeta på fick Folke ta fram den svarta Humbrol­burken när det var dags att flytta…

Lars-​Gunnar F

Etiketter: medlemmar

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999