SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2014 > 05

Några bilder från SMJ:s årliga träff för andra MJ-​klubbar.

Text och foto: SEN

Etiketter: medlemmar

Då är det dags att börja omda­ningen.

Text: LGF
Foto: SEN

Den gamla belys­ningen…

Den nya belys­ningen (bara provi­so­riskt uppsatt så den är inte injek­terad i kanterna)…

Etiketter: ny_takbelysning

Hej Julle och Svenne!

Under resan till Dort­mund väcktes och disku­te­rades tankar om hur man kan förbättra ljus och ljus­möj­lig­he­terna i SMJ:s klubb­lokal. Ni visade sedan en plan­rit­ning över nya ramper/​kabelrännor (osäker på vad de heter) som lämp­ligt monte­rade skulle kunna utgöra ett första steg att bygga vidare på.

Jag har vid besök i klubb­lo­kalen  noterat att ni gått runt och spanat i taket och konfe­rerat sinse­mellan och miss­tänker därför att planerna fort­satt att utvecklas och få fastare konturer?

Vi har SMJ styr på tisdag den 27 maj. Till det mötet kanske det finns någon mer detal­jerad beskriv­ning av ett möjligt steg 1 som styrelsen kan ta del av? På papper eller live, båda vari­an­terna är möjliga. Låt oss höras om status för detta arbete och om det är aktu­ellt att behandlas på styrel­se­mötet den 27:e. Kanske ses vi på torsdag och kan språkas lite då?

Häls­ningar
/​Anders

---
2014-05-20

Jodå, plan­lägg­ning på går för fullt.

Finns klart konkreta förslag med prisidé.
Har hittills försäkrat oss om ett till­räck­ligt antal nästan nya lysrörsar­ma­tu­erer av mycket hög kvalitet från ett rivnings­objet nere i stan (till en låg kostnad).

Svenne är nog den som i den här delen av projektet är bäst lämpad att presen­tera det hela den 27/​5. Jag är mera orien­terad mot plan­lägg­ning av grov­jobb och montage - när vi kommer dit

"Ingen­g­jörn"
---
2014-05-21

Jag kan nog till och med visa prak­tiskt hur det kan komma att se ut. Jag har plockat isär en armatur och konsta­terat att det är en av mark­na­dens bästa HF-​don. Lysrören dimmar från 0-​100%. Jag kommer den 27/​5
Obs – Vi har nu 91 arma­turer av topp­klass.

Svenne

Etiketter: banarbeten

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999