SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2013

25 juni 1955
Har vi verkligen sett det här? Eller är det en reaktion på för hårt festande på midsommaraftonen?

Text: Anders Lu      Foto: LGF, Thomas G

Är det ett himlafenomen så här mitt i sommarvärmen eller är det något mer zoologiskt? Konstiga iakttagelser har gjorts vid det gamla gruvhålet.

Under några sommar­dagar kunde man se någon slag varelse som bodde i ett över­givet gruvhål vid Kvarn­gruvan. Arten är helt okänd för veten­skapen men speku­la­tioner fanns att det var en avlägsen släk­ting till Stor­sjöo­djuret och ’Old Nessie’ från Loch Ness-​sjön i Skott­land. Vissa obser­va­törer menade att det fanns drag av elefant hos varelsen då det gick att urskilja en snabel och stora öron. Innan Harry Friberg, kryp­to­zoolog vid Västanå Läro­verk, hunnit fram för att göra ett närmare studium hade dock varelsen försvunnit spår­löst.

Lars-Gunnar F

Botten på hålet
Bild som visar botten av gruv­hålet. Prover har tagits för att se om de vita avlag­ring­arna kan vara spår av varelsen och om de kan avslöja något intres­sant. Analyser pågår. Det är ett myste­rium hur varelsen tog sig till hålet. Det finns inte några gruvorter in till hålet så varelsen bör ha kommit uppi­från. Plats­chefen vid Kvarn­gruvan, herr Thomas, betecknar hela händelsen som skum.

Från botten av hålet
När Saxnora Bergs­lags Alle­handas reporter besökte platsen uppstod ett himla­fe­nomen. Foto­grafen lyckades få en bild på händelsen från botten av hålet. Det tycks vara en slags reflek­tion av det omgi­vande land­skapet som syns på himla­valvet.

Etiketter: sba_kåseri

Några bilder från SMJ:s årsmöte 2013.

Se även Verksamhetsberättelsern 2012.

Text och foto: SEN

Etiketter: årsmöten

Varje månad har SMJ trafik­kvällar där allmän­heten kan besöka oss. I princip är det första tors­dagen i månaden men några månader försvinner runt jul och sommar. Aktu­ella dagar framgår alltid på sidan Trafik­kvällar där tider, priser etc. också framgår.

Vid trafik­kväl­larna är stationer och lokfö­rar­platser beman­nade. Inför trafiken går man igenom tidta­bellen som är vald för kvällen. Det finns alltid några tågmöten eller liknande som behöver förklaras litet extra. Bilderna före­ställer en sådan genom­gång på en av trafik­kväl­larna under vintern.

Detta sker oftast innan besö­karna släpps in, så var lugna, trafik­kväl­larna brukar vara välbe­sökta. Kanske dags för ett eget besök?

Text: LGF      Foto: Alice B

Etiketter: trafik

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999