SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2010

Helgen den 30 och 31 oktober ordnade MJ Hobby­ex­perten en MJ-​helg i sin butikslokal i Väst­berga. Evene­manget har några år på nacken och brukar vara välbe­sökt av MJ-​entusiaster i Stock­holms­om­rådet men även en del mer lång­väga rese­närer hittar dit. Det brukar vara en mycket trevlig och avspänd till­ställ­ning och årets version var inget undantag.

Text och Foto: ALu


SMJ hade blivit inbjuden att visa bygg­me­toder och vara på plats för att svara på frågor om MJ-​byggande. I år pågick bygge av ett bidrag till SMJ:s C-​Krafttävling samt bygge av en banvak­tar­stuga från Bergs­la­gernas Järn­vägar. Många av besö­karna stan­nade till och pratade och ställde frågor. Vi som satt och byggde tror att några besö­kare blev till­räck­ligt inspi­re­rade för att själva sätta igång med ett första­bygge. På en bärbar PC visades en demo­ver­sion av SMJ:s styr­pro­gram för klub­ban­lägg­ningen. Även denna till­drog sig en hel del intresse men då mest från redan MJ-​bitna.


MMM hade tagit med sig ett antal moduler och byggt en bana i butikslo­kalen. Några av modu­lerna var nya för under­tecknad, bland annat en med en svängbro och kanalbåt. Många av de tjänst­gö­rande längs MMM-​banan var dock tämligen välbe­kanta och brukar kunna ses i en källare på Söder.

Firma NMJ från Norge var på plats och visade upp nyheter samt presen­te­rade kommande modeller. För svenskral­larna ska NMJ komma med modeller av den slutna gods­vagnen Gre/​Gbs. För MJ-​utövare som kör norskt kommer en hel rad nyheter. Modellen av Flyg­toget (som går mellan Oslo Garde­moen och Oslo Sentral) kände under­tecknad igen efter många resor till den norska huvud­staden.

Etiketter: mässor

Slutlig spår­plan och ställ­verks­bild med förkla­ringar.

Korrigerad spårplan:
Spår och växlar vid vagnverkstaden har ändrats.
Ett utdragsspår åt höger har lagts till i hamnen.

Förkla­ringar till symboler på ställ­verks­bilden:

Stationsände och hänvisning till annan spårplansbild.

Tågnum­merin­di­kator:

 • svart tågnummer = aktuell posi­tion
 • grått tågnummer = reser­verad posi­tion
 • vit bakgrund = fri spår­led­ning
 • röd bakgrund = belagd spår­led­ning
 • ingen indi­kator = tågnummer och belägg­ning saknas
Spår­led­nings­in­di­kator:
 • svart = spår­led­ningen fri
 • röd = spårled­ningen belagd

Beord­ring av tågväg (två knappar trycks in och ordningen anger rikt­ningen på tågvägen).

Nödut­lös­ning, dvs. åter­tag­ning när man inte skall använda en ställd tågväg. (Kan ta upp till 15 sekunder.)

In- och utfarts­signal med spår­gräns­mar­ke­ring:

 • röd = STOPP
 • gul = KÖR 40, dvs. tågväg in på sido­spår
 • grön = KÖR

Växel; Omlägg­ning, klicka på växeln. Läges­in­di­ke­ring:

 • gult = beordrat läge
 • grönt = beordrat och kontrol­lerat läge före­kommer enbart för växlar som kan ingå i tågvägar eller dess skydd

Lokal­fri­giv­ning av område (visar att området som kallas Spår 4, dvs. allt utom tågspåren på Ekens­holm, är frigivet för växlings­rö­relser).

Etiketter: nygamla_ekensholm

Ja, det har nu inte utlo­ka­li­se­rats mer än högst till­fäl­ligt under själva Banka­laset. Som synes rönte det viss uppmärk­samhet, men så är ju också ett fint bygge i gott säll­skap med övriga utställda objekt på Banka­laset.

Text: LGF
Foto: LEB

Etiketter: besök, mässor

8 juli 1955
Vår lokal­re­porter, Syllvia Ångström, har i veckan gjort ett besök vid Farsar­vets stationshus, som under en längre tid varit ”stängt” för reno­ve­ring och i vissa avse­enden till och med total ombyggnad.

Text: LEB      Foto: LGF

Det som för närva­rande varit föremål för vår nyfi­kenhet är frågan hur det sedan lång­liga tider fall­fär­diga taket skulle kunna repa­reras.

Det visade sig att man helt sonika rivit bort allt ovan stins­bo­staden och rest ett helt nytt tak!
   Då taklaget, som det kallas bland byggare, är klart, hör det till god ton att bygg­fö­re­taget bjuder arbe­tarna, på s.k. taklagsöl på någon trevlig lokal. Sker detta sätts en taklagskrans upp på takets högsta krön, men sker det inte, eller anses det att byggaren varit snål, blir det ingen krans utan en galge med en docka häng­ande i snaran!
   Bygg­fö­re­taget, i detta samman­hang Byggf:a LEBEMAN Trä o Son, var dock aldrig i närheten av att få en galge upprest. Där är man nämligen mycket mer ange­lägen om arbe­tarnas välvilja än deras nyktra leverne.
   Själva till­ställ­ningen hade, i brist på lämplig lokal på orten, arran­ge­rats i den fort­fa­rande obebodda men i viss mån reno­ve­rade stins­bo­staden. Ett  reno­ve­rings­ar­bete som man idag inser lika gärna kunde ha varit ogjort.
   Eftersom inbjudan till denna sorts festi­vi­teter ALDRIGomfattar respek­tive, hade man från LEBEMAN:s förbe­ställt ett större antal taxi­bilar för gästernas trygga hemkomst, vad det led.
   Vid vårt besök note­rade vi att stationen i sin ofär­dighet ändå verkade färdig. Vi före­vi­sades nämligen en rad skiop­ti­kon­bilderutvi­sande en station i full verk­samhet (inte bilder från taklagsölet!!!)  Vid vår fråga upplystes vi om att Svensk Film­in­du­stri spelat in några inte­ri­örer för en kommande film av och med Viktor Sjöström. Arbets­namnet på filmen är: Stinsen är död – Döden är stins.
   Nya SBA håller ett vakande öga över skeendet.

Syllvia Ångström genom Lars Eric

Bergsmansgården

Ytter­li­gare ett bygg­nads­kom­plex är på väg att sättas upp på anlägg­ningen. Det är Bergs­mans­gården byggd av Ole P. Den är här foto­gra­ferad utanför sin egent­liga place­ring (den har rote­rats) men med den riktiga himlen (den nya fond­mål­ningen i Ålbro målad av Hans H).

Egent­ligen är den resul­tatet av ett sällan skådat team-​work i klubben. Janne O och Ole P var uppe och stegade och Janne foto­gra­fe­rade. Sedan var Lars Eric B:s kloka råd och kunskap en ovär­derlig hjälp vid utar­be­tande av ritning och bygge. Leif P i sin tur var behjälplig med att svarva skor­stens­rören. (Och ett sista omnäm­nade, Lars-​Otto M från Malm­grens Modul-​Hus gjorde den stora ytter­dörren.)

Text: LGF
Foto: SEN

Etiketter: banarbeten

2 oktober 1955
Nya SBA:s flygande reporter Syllvia Ångström ...

Text: LEB      Foto: LGF, LEB

I vår serie: ”Bemärkta byggnader i Farsarvet” har nu turen kommit till Farsarvets järnvägsstation.
 
Vid den tiden då en stor del av Sverige järnvägifierades, det vill säga på 1860-90-talen, begåvades även vår bygd av en av de stora nyheterna – Järnvägen mellan Hedköping och Valnäs även kallad Norra Centralbanan, NCJ.
 
Under 1890-talet hade intressenter som Konsul Ehncroona på Bångfors Järnbruk, Saxnora Grufförvaltning, Domprosten i Ekensholm Peter-Samuel Alm med flera prominenser diskuterat, planerat och agiterat för aktieteckning i ett järnvägsföretag mellan gruvorna i Saxnora och hamnen i Mohällarne. På sin väg skulle man korsa den helt nya Norra Centralbanan, NCJ, i Farsarvet och därigenom få förbindelse med i princip hela det då kända Sverige.
 
I Farsarvet fanns på den tiden endast en hållplats med plåtstins, men då Saxnora–Mohällarne Järnväg äntligen ”såg dagens ljus” såg även de styrande i NCJ ett ljus! Denna bankorsning kommer att kunna generera många sköna penningar i framtiden. Det finns alltså goda skäl att bygga ett rejält och stilfullt stationshus för det kommande trafikflödet resonerade man. Detta beslut har man aldrig haft anledning att ångra. Det har däremot SMJ, som NCJ:s hyresgäst, då och då ansett.
 
Det stilfulla stationshuset påstås vara ritat av en anonym stjärna på NCJ:s arkitektkontor, men bär omisskännliga drag från ett SJ:s stationshus byggt i slutet av 1890-talet för linjen Krylbo–Frövi.
 
Interiören är inte mindre pampig. Låt oss därför till att börja med kliva in och se oss om i bottenvåningen där väntsalar och expeditioner är belägna. I nästa avsnitt presenterar vi övervåningen där Stinsen bor.
 
Syllvia Ångström genom Lars Eric
 
 
Vårt besök i Stationshuset gjordes söndagen den 2 oktober 1955.

Kamrer Dag Book på Ramsbo Såg ska ta förmiddagståget till kontoret, trots att det är söndag. 
Genom fönstret ser han veterinär Kotass, som sitter och läser tidningen. Honom vill han inte träffa i dag! Han har inte betalt för senaste besöket med lille LuddePudde som brutit benet.

Bara en liten titt in i väntsalen för att se om han osedd kan smita förbi veterinären.. 

Här sitter alltså veterinär Kotass med söndagens SvD. Förtjust läser han artikeln med anledning av Motbokens Död den 2/10 -55.
Här några rubriker:  
– Lugn start för den nya given
– Starköl slog ut spriten. 
– Extra polispatruller behövde inte ingripa.

 

– Jag skall be om en tur o retur Ekensholm, 3:e klass.
– Det blir 5 kr 10 öre, fru Ström
.

Paret vid tidtabellerna:
– Ja, men det här tåget går ju inte på söndagar, ser du väl!
 

I den här änden av väntsalen finns den obligatoriska personvågen där man får sin "dom" för tio öre.
– Se här lille Leopold! Här kan du se hur viktig du är.

II klassens väntsal som anses lite ”lyxigare”. Där finns bl.a. ett utrymme där kan järnkaminen förr stod och damtoaletten.

Övriga nödiga resenärer hänvisas till ”bequemlighetsinrättningen” i angränsande byggnad eller till tågens toaletter när resan väl påbörjats.    

Här kan resgods polletteras och förhoppningsvis hämtas ut vid resans slut.
– Å ja, stöna lagom. Så tunga är väl inte väskorna.

Detta är själva ställverket. Härifrån styrs växlar och signaler på ett för oss vanliga läsare obegripligt sätt. Men det fungerar har vi hört.

Det är inte alltid som husets olika delar utformats på ett sätt som skulle kunna göra det lättare för  personalens arbetssituation.

– För h-vete, Blom!! Öppna inte dörren med pirran!
(Fraktgodsexpeditionsföre-ståndaren känner stort ansvar för byggnadens fortbestånd.) 

– Kommer man till Bussarna den här vägen?
– Herrn menar väl Busarna?!


Firandet av Motbokens Död har satt sina spår även här.

– Javisst! Stig på bara, men akta er för glasbitarna och pisset på golvet.

Avhysning och uppstädning sker i god tid innan tåget med högmässobesökarna från Ekensholm ankommer!!

Denna pampiga entré leder till Stinsexpedititonen.
Även Telefon- och telegraf-expeditionerna nås den här vägen.

Nej, stins vill jag nog inte bli.
Men kallt behöver det väl inte bli när man ser att de gamla kakelugnarna och kaminerna bytts ut mot centralvärme. Kolla cementplattan där kaminen stått. (Spår av dessa finns i fler rum.)   

Telegram och andra klagomål kan framföras och expedieras i nu nämnd ordning vid skranket! Att man fått många klagomål syns på den fulla papperskorgen.

Under vägguret finns en lucka för utväxlande av fraktsedlar och annan makulatur till och från godsexpeditionen

Genom biljettluckan strömmade det "ekonomiska överflödet” in till järnvägen.

I fonden, bortom det stora skåpet, är dörren genom vilken man når stinsbostaden, en trappa upp och på väggen bortom den, hållare för Edmondsonbiljette

Öppen anstalt? Frågar sig kanske ”Undrande”.

Nej inte alls. Se nästa bild.

 

Signallampa och knallskott till vänster om dörren. Speciellt knallskotten är användbara för att exempelvis uppmärksamma lokföraren på  att kaffet är serverat i stinsexpeditionen ...

För att kunna se hur stinsexpeditionen ser ut måste man, som vanlig dödlig, kika in genom fönstren. Till höger om dörren Särskild hylla för uniformsmössan. Under denna signalstaven. Syns inte just nu (d89hgvyuu8i9)* då stins son Balder har fått låna den för att visa den på roliga timmen i söndagsskolanskolan.
– Det kommer ju ändå inga tåg idag före 14.28 och det är bara ståltåget från Bångfors till Valnäs och det ska ju ändå inte stanna här… säger Stins Hult.
* Katten Tigers inlägg i texten. Översättning pågår. 

Inget mer fönstertittande! Här "huserar" endast nödiga damer.
(Från ty.: Gnädige Frauen)

Inget mer fönstertittande! Här "huserar" endast nödiga damer.
(Från ty.: Gnädige Frauen)


 

Spegeln används för att kunna ta bilder i "ögonhöjd".


 

Etiketter: sba_kåseri

SMJ fick möjlighet att vara med på IPMS Open med en egen lokal på söndagen den 14e mars. Vi ville visa upp att MJ-​hobbyn också handlar om modell­bygge, vilket vi gjorde på en yta av 12x14 meter.

Inne i den stora tävlings­hallen fanns ett 300-​tal mycket vackert byggda plast­mo­deller av alla de slag, bilar, båtar, flyg­plan, mili­tärt, dioraman och figurer med mera. Allt i olika skalor. Hos oss fanns också samma bredd av olika teman på modeller men allt i samma skala så att det går att kombi­nera. Hos oss var också många av model­lerna körbara och med olika ljud-, ljus- och rökfunk­tioner.

MJ-​bygghobbyn skiljer också på så sätt att vi jobbar i mer olika mate­rial: vitme­tall, trä, plast och mässing. Just det sist­nämnda börjar bli poppis även på plast­mo­dell­sidan där många byggsatser kommer med ett litet etsark i mässing. Dock så limmar de flesta ihop dessa vilket nog om några år kommer att ha förödande resultat. En av de saker vi visade var därför hur man löder ihop mässing.

Text och foto: ALa

Etiketter: mässor, besök

Enligt plats­chefen, verk­mäs­tare Bergman, har bygget avse­värt försin­kats då allt maski­nellt arbete måst ske för hand, eftersom el-​servicen inte ens är påbörjad.


Text: LEB
Foto: SEN

Etiketter: farsarvets_stnhus

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999