SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2009 > 06

Digi­tal­kursen för medlemmar har fort­sätt mot djupare kunskap.¨
Man har nu kommit till hur man kör på den verk­liga spår­planen för vår anlägg­ning. Några kan en hel del redan, men kunskapen behöver tränas och fördjupas. Vid senaste publika körningen så var det "tränings­kör­ning" för två av delta­garna, dvs. dom körde tågen på SJ via datorn och styr­pro­grammet halva tiden var.

Normalt behöver man bara koppla i och ur auto­mat­funk­tioner och vissa ställa tågvägar. Start av erfor­der­liga körp­laner (eng. sche­dules) sker auto­ma­tiskt. Endast när något fel (t.ex. urspår­ning eller självav­kopp­ling) inträffat och auto­ma­tiken avbru­tits, krävs mer avan­ce­rade ingrepp för att starta upp det hela igen.

Kursen fort­sätter sedan med program­me­ring av lokde­kodrar och kalibre­ring av lok.

Etiketter: medlemmar

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999