SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2009 > 05

Vad sägs om en förbi­gång på Bång­fors station i kvällssol? Det är persontåg nr 27 med passa­ge­rare till sana­to­riet i Kolaråsen som passerar det väntande malm­tåget nr 201 på väg med lastade vagnar mot Mohäl­larne.

Det som är annorlunda med bilden är dels belys­ningen (ovan­ligt med kvällssol), dels att det är skärpa över hela bilden, titta själv!

Man kan kanske tycka att det är en litet onödig förbi­gång eftersom Kolaråsen är nästa station på linjen, men passa­ge­rarna längtar efter sitt kvällsmål på kurho­tellet i Kolaråsen. Vad förvå­nade dom skall bli när hälso­kuren påbörjas redan första kvällen och inleds med pota­tis­soppa och en lång­pro­menad!

Om du tittar riktigt noga i bilden på detaljer så kanske du lägger märke till att skär­ped­jupet. Det är långt, ända från närmaste rälsen till kolladan i bakgrunden.

Ett tips – Bilden är tagen med en teknik som kallas Focus Stacking.

Text: LGF
Foto: SEN

Etiketter: trafik

Nu börjar SMJ:s digi­tal­kurs för medlemmar börjat. Den har till mål att lära ut hur man använder digi­tal­sy­stemet på klubben.

Ett medel för detta är övning på dator, helt natur­ligt eftersom digi­tal­sy­stemet för körning på SJ-​delen manö­vreras via dataskärmen. Därav de många dato­rerna på  bilderna, det är inte en vanlig syn på klubben annars.

Övnings­spår­planen på sista bilden (jmfr med den vanliga digi­tala spår­planen) inne­håller ett mycket förenklat tågma­gasin med bl.a. auto­ma­tisk fram­flytt­ning av tågen. Den är till för att eleverna med hjälp av den inbyggda simu­laton skall kunna träna hemma mellan kurs­kväl­larna.  Man ser också de körp­laner (sche­dules) som delvis styr och auto­ma­ti­serar tågrö­rel­serna. "Hastig­hets­mä­tarna" är de körag­gregat som man använder på skärmen. De används dels för att styra tågen vid manuell körning, dels för att vid auto­mat­drift få uppgifter om aktuell hastighet, vägmä­tar­ställ­ning och de två närmaste signa­lerna framför tåget.

Rail­Road & Co:s Train­Con­troller version 7.0 Gold användes vid det här tillfället på SMJ.

Etiketter: medlemmar

Förtvivla ej du lilla hop! Reno­ve­ringen av stations­huset fort­skrider – om än i tåla­mods­prö­vande snigel­takt.

Nulä­ges­bild av botten­vå­ningen. Vad som åter­står att göra framgår med plågsam tydlighet...

Text: LEB
Foto: LGF

Bygg­mäs­taren kollar att III:kl-väntsalens golv är skurat.

Bygg­mäs­taren kollar att III:kl-väntsalens golv är skurat.

Etiketter: farsarvets_stnhus

Årsmöte 2009

I vanlig ordning har ett årsmöte hållits i före­ningen. Den mycket stora händelsen var att Otto Berg von Linde avgick som ordfö­rande i före­ningen och ny ordfö­rande blev Anders Lundin.

Som bruk­ligt avslu­tades mötet med någon video, i det här fallet var det filmer från Pendon och Didcot. Platser som bägge två besöktes under årets jubi­le­ums­resa (rese­be­rät­telse är på väg).

Text: Anders Lu      Foto: SEN

Ordfö­rande Otto BvL före­drog punk­terna i god ordning, redo­vis­ningar gjordes och revi­sorn hade inga invänd­ningar. Allt som det brukar vara alltså, från­sett den stora nyheten att Otto avgick som ordfö­rande efter 47 år…

På bilden med klubban så över­lämnar Otto ordfö­ran­dens insig­nier: Klubban, plakett från Järn­vägs­mu­seum samt Allt om Hobbys medalj "att bäras av SMJ ordfö­randen vid högtid­liga till­fällen", en gång utdelad till klubben av Jan Jangö.

Etiketter: årsmöten

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999