SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2008 > 05

18 juni 1955
Under den gångna helgen har det nybil­dade Säll­skapet för Järn­vägs­Hi­storia, SJH, i Ekens­holm arran­gerat en längre utfärd för att bese och doku­men­tera de rester av de verk­liga urspåren, innan tidens tand tar sista tuggan av dem.

Text: LEB      Foto: LEB, LGF

En järn­vägs­hi­sto­risk exkur­sion i och omkring Saxnora– Mohällarne Järn­vägs trafik­om­råde.

Under den gångna helgen har det nybil­dade Säll­skapet för Järn­vägs­Hi­storia, SJH, i Ekens­holm under ledning av ordfö­rande Bo Linck arran­gerat en längre utfärd för att bese och doku­men­tera resterna av de verk­liga urspåren, innan tidens tand tar sista tuggan av dem.
   Man samlades i ottan på Fiskar­torget vid Ekens­holms station för order­giv­ning, vilken hölls av för dagen inbjuden expertis från Riksan­tik­va­rieäm­betet, i form av arki­varie Albrecht Sparre assi­sterad av bygg­nads­hi­sto­riker Simeon Bijelke.
   Första etappen var att ta fem steg framåt till spår 1, det så kallade tres­kens­spåret, det spår där tågen mellan Håvgången och Bång­fors under en tid fick samsas med sina full­vuxna släk­tingar som trafi­ke­rade SMJ. Ingen har kunnat förklara varför man sparat denna korta bit av smal­spåret när resten revs upp. Det handlar om en kilo­meter väster och sydost om stationen. Rykten påstår att gamle Konsul Enkrona haft ett lok och några vagnar uppställda i en herr­gården till­hörig byggnad. Tanken lär har varit att intres­sera intres­se­rade att rusta upp fordonen och till allmän förnö­jelse låta dessa trafi­kera tres­kens­spåret. Men så avled Konsul Enkrona och med honom den kanske första idén om en musei­bana i Sverige.
   Detta spår doku­men­te­rades dock mycket noggrant eftersom det kommer att rivas upp inom kort, då SMJ:s styrelse fattat beslut om att bygga om hela bangården. Den är mycket sliten och i starkt behov av moder­ni­se­ring. Statens Järn­vägs­in­spek­tion har hotat med total­förbud för all trafik om SMJ inte "tar i den biten". Erik af Pommern och alla gamla Enkronor kommer natur­ligtvis att vrida sig i sina gravar då smal- och tres­kens­spåret rivs upp, men det är smällar de får ta!
   Så blev det uppsitt­ning för färd till Farsarvet, där resterna som minner om den numera nedlagda delsträckan Saxnora–Farsarvet skulle doku­men­teras. Saxno­ra­fältet var inte längre lönsamt att bear­beta sedan leve­ran­serna av malm till Tyskland från de dittills tyskägda gruvorna av kända skäl upphörde. I ett slag förlo­rade bandelen sin huvud­sak­liga funk­tion och lades därför ned för ungefär tio år sedan. Men i västra änden av Farsar­vets station kan man fort­fa­rande se den gamla infarts­se­ma­foren med sin fällda vinge.
   Kosan ställdes nu mot sydväst och den numera nedlagda stationen i Ersben­ning. SJ, som för ett par år sedan övertog Hedköping–Västanå Järnväg (HVJ), ansåg inte att trafik­un­der­laget kunde moti­vera ett beva­rande av Ersben­nings station och vid senaste tidta­bells­skiftet upphörde trafiken. Sedan dess har stationen stått tom och nu aviserar SJ att man tänker riva den. När har man inte bestämt, varför det ansågs ange­läget att doku­men­tera den igen­bom­made stations­bygg­naden. Några delta­gare ondgjorde sig över att även avträ­des­bygg­naden var igen­bommad.
   Bygg­naden är intres­sant i ett bygg­nads­hi­sto­riskt avse­ende. Många järn­vägs­för­valt­ningar valde vid sekel­skiftet att anlita mer eller mindre kända arki­tekter för att skapa en enhetlig stil på sina bygg­nader utmed linjen, framför allt statio­nerna. Så gjorde även HVJ.
   Man anli­tade den så småningom (ö)kände hedkö­pingsar­ki­tekten Allan V. Ritare. Från hans ritbord finns i området två stationer, Farsarvet och Ersben­ning. Styrelsen i HVJ gillade hans förslag och lät i rask takt uppföra dessa stationer. Tråkigt nog visade det sig att arki­tekten plagi­erat SJ:s då under byggnad varande stationer i Snyten och Dagarn. Byggandet var dock för långt gånget och kunde inte avbrytas, men det kunde kontraktet med arki­tekten.
   Vad dagens boende i området kanske inte längre har någon djupare kännedom om är att långt innan SMJ byggdes fanns här ett nät av smal­spå­riga småbanor, som förband gruvor och masugnar med varandra och med utskepp­nings­hamnar. Även trävaror och kol behövde kapa­ci­tets­starka trans­port­medel.
   Dessa småbanor, sedan länge helt eller delvis nedlagda är i många fall så gott som omöj­liga att spåra (OBS helt oavsiktlig rolighet). Men eftersom Säll­skapet består mest av amatö­rar­ke­o­loger med god till mycket god tolk­nings­för­måga, ja somliga anser sig t.o.m. ha tolk­nings­fö­re­träde, kan man inte lämna någon plats utan sorg­fällig damm­sug­ning efter spår av spår. (Jaha, nu var vi där igen.)
   Således tog säll­skapet vägen via Storbos och Utmåls­bergs gruvor till den lilla sjöbanan mellan Davidsbo och Örvik som före­nade sjöarna Jesen och Övre Flyen. Där kan ett ovant öga inte finna några spår, men en delta­gare fann rester av murkna syllar som med bästa vilja i världen kunde antas varit smal­spårs­syllar.
Resan fort­satte sedan till Åma och Åma kanal. Där hade man anlagt en kanal i stället för järnväg till Nedre Flyen. Den ena av de två sluss­por­tarna finns fort­fa­rande kvar och reglerar numera vatten­ståndet i Övre Flyen. I Åma besågs och beund­rades även de obefint­liga resterna av såväl herr­gården som hyttan.
   Man styrde nu mot utflyk­tens och SMJ:s slutmål – Mohäl­larne. Där hade även smal­spåret från Knäpp­kus­fors sin slut­sta­tion, men därav åter­står idag blott två korta räls­stumpar, den ena gick till malm­hamnen och den andra till styc­ke­gods­hamnen. Loksta­tionen liksom alla andra bygg­nader är idag sorg­fäl­ligt ersatta med andra bygg­nader.
   Resan avslu­tades i Mohäl­larne med en bastant såväl som välbe­hövlig middag på Stads­ho­tel­lets "hamn­krog" Första Vakten. Samtalen om dagens upple­velser blev allt livli­gare, men som avslut­ning konsta­te­rades att denna form av verk­samhet borde kunna utvidgas och kanske till och med omfatta inte bara Ekens­holm och bygd, utan fastmer hela landet. Någon föreslog bildandet av en före­ning eller klubb för alla som är intres­se­rade av ”riktiga” järn­vägar. Den skulle kanske kunna heta något i stil med Svenska Järn­vägs­klubben, eller kort och gott SJK i en mera järn­vägs­mässig stil.
   Man bestämde sig för att SJH skulle aktivt verka för denna idé, varefter var och en for hem till sitt efter en lång och inne­hållsrik dag.

/Lars Eric B

Fiskar­torget i Ekens­holm
Samling och order­giv­ning på Fiskar­torget vid Ekens­holms station. Arki­varie Sparre infor­merar bl.a. Säll­ska­pets ordfö­rande Bo Linck, dagen till ära iförd gipsat ben.

Ekens­holms bangård
Det berömda tres­kens­spåret på Ekens­holms station och utfarten genom tunneln mot Bång­fors.

Ekens­holms bangård
Gamla geng­as­verk­staden i Ekens­holm doku­men­teras. I fonden Sparre, Bijelke och Linck i livligt samspråk om bygg­na­dens arki­tek­to­niska värden.

Snart uppriven infart till Ekens­holm
Här kom smal­spåret från Håvgången in på Ekens­holms station.

Farsar­vets station, f.d. utfarten mot Saxnora
Här utgick den sedan snart tio år nedlagda bandelen mot Saxnora från Farsar­vets station. De sista resterna doku­men­teras här noggrant.

Ersben­nings station
Det rivnings­ho­tade stations­huset i Ersben­ning före­vi­gades ivri­gare på sin ålders höst än någonsin till­förne.

Ersben­nings f.d. bangård
Visst känns det uppgivet när spåret är upprivet? Här syns både spåren efter det gamla perrong­spåret, spår 1, och spåret till last­kajen.

Åma kanal
Den enda åter­stå­ende sluss­porten

Syllar i Örvik
Minnande om ett smal­spår

Mohäl­larne Hamn, f.d. anslut­ningen för 'gamla banan'
I Mohäl­larne besågs de ömkliga resterna av den smal­spå­riga järn­vägen från Knäpp­kus­fors. Här stick­spåret till malm­hamnen.

Mohäl­larne Hamn, f.d. lilla hamn­bas­sängen
Och här spåret till styc­ke­gods­hamnen. Olän­dig­heten omöj­lig­gjorde dock för halte Bo Linck att på plats betrakta förfallet.

Etiketter: sba_kåseri

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999