SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2008 > 04

Som kan ses på presen­ta­tion av Ålbro-​slingan så skall det göras nya anslut­ningar till Ålbro växel­kryss. För att göra arbetet med att dels bygga och ansluta de nya växlarna, dels göra trafi­kav­brottet vid inkopp­lingen så kort som möjlig har hela växel­gatan byggts om på en ny botten­platta. Det är den som syns ligga upp och ner på borden. På bilderna kan du se att man har kommit en bit i att avlägsna den gamla växel­gatan. (Det blev ett parti som skulle platsa på en bättre åkattrak­tion med hoppande vagnar.) Sedan kommer inpass­ning av växel­gatan och slut­ligen slut­kon­troll av att plattan ligger i våg.
Ja, sedan skall ju spåren kopplas in, växlar anslutas till manö­ver­da­torn (redan utprovat av vår signalin­genjör Otto BvL) och slut­ligen trafiken släppas på. Och så övriga spåran­slut­ningar (slingan och gruvan) samt natur­ligtvis land­skap… så det är en del jobb kvar kan man väl säga.

Som du ser på bilderna så går arbetet med modu­lerna till upp- och nerpack­nings­ban­gården framåt; man har nu kommit runt hörnan – ja, faktiskt längre än på bilderna, eftersom dessa är några veckor gamla. Just nu över­vägs en multi­kon­takt för den första modu­lens anslut­ning och ett utdrag­bart stödben. Men, som byggaren Lars-​Erik L hördes säga, "det hade varit enklare om vi tänkt på detta från början".

TEXT: LGF
FOTO: ALa

9 oktober 1955
Ett flertal iakt­ta­gelser av djur i naturen har gjorts runt Ekens­holm, Bång­fors och Mohäl­larne.

Text: LEB      Foto: LGF

Bild utvi­sande sektio­nens första övning, en s.k. lustjakt. I fonden över­vakar urma­kare Bo Ettén "patron ur" efter eldgiv­ningen.

Då det under den senaste tiden gjorts ett flertal iakt­ta­gelser av djur i naturen runt Ekens­holm, Bång­fors och Mohäl­larne, har ett antal intres­se­rade medlemmar i Saxnora Bergs­lags Hemvärnscorps och tillika inne­ha­vare av Arméns Mauser m-​96, bildat en Ekens­holms­sek­tion av Svenska Jäga­re­för­e­ningen.
   Till ordfö­rande utsågs initi­a­tiv­ta­garen urma­karen Bo Ettén. På SBA:s utsände fråga om orsaken till bildandet svarade urma­kare Ettén att såvitt han kunde minnas hade det sedan urminnes tider saknats djur i denna del av landet.
   Då Hemvärnet samti­digt lamsla­gits av den rådande freden, har våra Mauser­gevär börjat fara illa där de hänger i vedbodar och källare och således förelåg ett behov av att ha något att övnings­skjuta på. Vad kunde då vara lämp­li­gare än att få snöra på marsch­käng­orna och ge sig ut i fält och öva skarp­skytte - på rörliga mål dess­utom.
   Tidningen önskar den nybil­dade sektionen god fort­sätt­ning och hoppas att den till­ta­gande grav­rosten i gevärs­pi­porna inte skall hindra ett lycko­samt jakt­re­sultat.

Lars Eric B

Hemvärnet i aktion
Bröderna Johan och Ludvig Rune­berg, i kamrat­kretsen skämt­samt kallade Älgskyt­tarne, på Hemvär­nets första älgöv­ning.

Herr Älg
Här står tolv­tag­garen retfullt väntande, förvissad om att hemvärn­sjä­garna sedan åratal av inak­ti­vitet är helt oträ­nade och inte längre minns hur ett sikte skall ställas in.

Fru Älg
Kropps­språket tycks tyda på att frun inte har samma tillit som maken.

Okänt ville­bråd

Troligen inte en älg, men bör duga som övnings­ob­jekt enligt hemvärn­s­kapten Ettén.

Fågel­jakt, den ulti­mata utma­ningen
Då diverse örnar obser­ve­rats i markerna, vill Hemvärnet gärna visa vad man kan åstad­komma med Mauser M-​96. Här en brun örn.

Vita örnar
Hkn Ettén påpekar dock att man natur­ligtvis inte skjuter på sittande fågel…

Björn (Ursus arctos)
Bilden tagen av vice­kor­pral Jon "Olle" Ersson boende i Möggle. Ersson vill att dessa björnar undantas från jakten då de, enligt Erssons egen utsago, hälsade honom med orden: "Mors lilla Olle, det var länge sedan du gick här i skogen."

Jätte­kanin
Det är med viss tvek­samhet redak­tionen publi­cerar denna bild. Foto­grafen till­sam­mans med kamra­terna framför last­bilen var på väg från en småfuktig 50-​årsuppvaktning i Slaggarbo, då de upptäckte "kaninen". SBA:s redak­tion tar gärna emot ytter­li­gare upplys­ningar om feno­menet.

Etiketter: sba_kåseri

Årsmötet 2008

I vanlig ordning har ett årsmöte hållits i före­ningen. Det var bättre med utrymmet den här gången eftersom den nya (tempo­rära) lokalen kunde utnyttjas.
Ordfö­rande Otto BvL före­drog punk­terna i god ordning, redo­vis­ningar gjordes och revi­sorn hade inga invänd­ningar. Allt som det brukar vara alltså.

Som bruk­ligt avslu­tades mötet med någon video, i det här fallet var det bl.a. gamla SJ-​filmer och som det verkar mycket uppskattad.

En av punk­terna var som synes SMJ 70 år som bl.a. firas med en ny bok om SJ person­vagnar av 1940- och 1950-​talsmodeller (som nu är under inbind­ning) och en jubi­le­ums­resa i maj.

Årsmötet framför härmed också en häls­ning till den från­va­rande heders­med­lemmen Hans Helm­s­tein.

Text: LGF      Foto: Thomas G

Etiketter: årsmöten

Föränd­ringar och förbätt­ringar som sker med den nya spår­planen:

Följande punkter skall speciellt beaktas:
  • Inga engelsmän (kors­nings­växlar), dessa har en tendens att krångla på ålderns höst.
  • Spår 42 blir genom­gå­ende utan växel­kurvor, bra för tunga malmtåg.
  • Växling kan ske på spår 43/​44 av godståg samti­digt som tågmöten etc. kan ske på spår 41/​42.
  • Det ligger skydds­växlar i nästan alla tågvägar, det är bara spår 42 mot Bång­fors som saknar sådan. Med hjälp av dessa skydds­växlar är det tillåtet att ta in tåg från båda hållen samti­digt. Gäller således ej när tåg intages från Rambo till spår 42.
  • Tåg med max tåglängd kan tas in på alla tågspår (spår 41–43).

Egent­ligen finns det bara en ordentlig fixpunkt och det är spår­läget i den befint­liga tunnel­öpp­ningen (och i mindre begrän­sande mån anslut­ningen mot Ramsbo). I övrigt är det väl egent­ligen land­skaps­kanten fram­till som kan vara en starkt begrän­sande faktor.

Eftersom man tänker bygga hela bangården (och kanske även staden) på en hel ny platta så kan i alla fall vissa juste­ringar göras av övriga place­ringar.

Etiketter: nygamla_ekensholm

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999