SMJ-vingar-6

 SJ Personvagnar av 1940- och 1950-talsmodeller

Beskrivning

Boken om "SJ person­vagnar av 1930-​talsmodell" får en naturlig efter­föl­jare i boken "SJ person­vagnar av 1940- och 1950-​talsmodeller" och den följer samma typ av upplägg. Boken är en naturlig fort­sätt­ning på den tidi­gare utgivna boken och grund­läg­gande infor­ma­tion upprepas inte.

Boken utgör en samlad fakta­bank för de svenska person­vag­narna av 1940- och 1950-​talsmodell. På ett ställe finns här samlade uppgifter som modell­byg­gare normalt måste lägga ner stor möda på att samla in från många olika källor. Boken omfattar 33 vagn­typer med till­sam­mans 955 exem­plar (många byggdes senare om kraf­tigt såväl utvän­digt som invän­digt). Dess­utom beskrivs nio vagnar, som ursprung­ligen leve­re­rats som trävagnar men fått ny korg. Vagnarna har alla byggts av stål och huvud­sak­ligen samman­fo­gats genom svets­ning.

Här finner man ett utmärkt underlag för att göra olika vari­anter av dessa person­vagns­mo­deller. Själv­byg­garen hittar ritningar och bilder till de egna projekten. Även andra, främst järn­vägs­hi­sto­riskt intres­se­rade, torde också ha glädje av boken.

Beställning

SJ person­vagnar av 1940/50-talsmodeller  450:-
 

Specifikation

 • Inbunden med hårda pärmar. Format 290 x 240 mm. 245 sidor inkl. ritningar.
 • Varje vagn­styp är rikt illu­strerad med svart­vita bilder och ritningar (exte­riört och inte­riört).
 • Ritning­arna är gjorda i skala 1:87 och ett antal som utviks­rit­ningar i skala 1:45.
NOTE – All texts are in Swedish. Alle Texte sind auf Schwedisch.

Medverkande

 • Hans Helm­s­tein, förfat­tare och faktain­sam­lare
 • Svante Runberger, ritningar
 • Stig Nyberg, foto­gra­fier (boken tillägnas minnet av Stig Nyberg 1929–2006),
 • Järn­vägs­mu­seum, Tomas Tell och många andra.

Kapitelrubriker

 • Utveck­lingen efter 1940
 • Plane­rade men ej anskaf­fade vagn­typer
 • Beskriv­ning över de ursprung­liga vagn­ty­perna
   - Ao3        Salongs­vagn
   - Ao5/​Ao5b     1- och 2-​klass sovvagnar
   - ACo2c    1-, 2- och 3-​klass sovvagnar
   - ACo4      1-, 2- och 3-​klass sovvagnar
   - ACo5      1-, 2- och 3-​klass sovvagnar
   - ACo6      1-, 2- och 3-​klass sovvagnar
   - Bo4b      2-​klass sitt­vagnar
   - Bo5b      2-​klass sitt­vagnar
   - Bo7         Mätvagn
   - BCo2      2- och 3-​klass sitt­vagnar
   - BCo7b    2- och 3-​klass sitt­vagnar
   - BCo11b   2- och 3-​klass sitt­vagnar
   - BFo4      2-​klass sitt- och resgods­vagnar
   - Co6/​Co6b                 3-​klass sitt­vagnar
   - Co8b/​Co8d/​Co8f    3-​klass sitt­vagnar med barn­kupé
   - Co8c     Kafé- och 3-​klass sitt­vagnar
   - Co9b     3-​klass sitt­vagnar
   - Co14      3-​klass sovvagnar
   - CFo4     3-​klass sitt- och resgods­vagnar
   - D20       Post­vagn
   - DFo2     Post- och resgods­vagnar
   - DFo18   Post- och resgods­vagnar
   - Fo4        Resgods­vagnar
   - F5a        Resgods­vagnar
   - Ro3       Restau­rang­vagnar
   - So4        Mätvagn
   - WLABo6     1- och 2-​klass sovvagnar
 • Beskriv­ning över de omkor­gade vagn­ty­perna
   - A3         1-​klass sitt­vagnar
   - B3S       2-​klass sitt­vagnar med kiosk
   - B7/​B3   2-​klass sitt­vagnar
   - B10c      Kafé- och 2-​klass sitt­vagnar
   - BC2       Ligg­vagnar
   - BFo16   2-​klass sitt- och resgods­vagnar
   - RB4       Serverings- och 2-​klass sitt­vagnar
   - So4        Mätvagn
   - WL5      Sovvagnar
 • Nummer­för­teck­ning
 • Bilagor
 • Källor
 • Ritnings­bi­laga