SMJ-vingar-6

 SJ Personvagnar av 1930-talsmodell

Beskrivning

Klub­bens stadgar anger bl.a. som klub­bens ändamål: att verka för sprid­ning av kunskaper och färdig­heter inom hobbyn, såväl inom som utom de egna leden. Vi har av den orsaken valt att ge ut boken "SJ person­vagnar av 1930-​talsmodell" då vi anser att denna bok ligger väl i linje med detta.

Boken utgör en samlad fakta­bank för de svenska person­vag­narna av 1930-​talsmodell. På ett ställe finns här samlade uppgifter som modell­byg­gare normalt måste lägga ner stor möda på att samla in från många olika källor.

Den som anskaffar Heljans nya svenska vagnar i skala 1:87 finner här ett utmärkt underlag för att göra olika vari­anter.

Själv­byg­garen hittar ritningar och bilder till de egna projekten. Även andra, främst järn­vägs­hi­sto­riskt intres­se­rade, torde också ha glädje av boken.

Beställning

SJ personvagnar av 1930-​talsmodell  SLUTSÅLD   425:-


Porto 85:- inom Sverige per bok. Boken skickas alltid i egen förpackning. 
 • Betala in totalpriset med porto till SMJ:s PlusGiro 28 22 66-6, se även Beställning, Order och Bestellung.
 • Kontakta alltid e-post prylboden@smj.org vid större beställningar eller frågor.

Specifikation

 • Inbunden med hårda pärmar. Format 290 x 240 mm. 208 sidor.
 • Varje vagn­styp är rikt illu­strerad med svart­vita bilder och ritningar (exte­riört och inte­riört).
 • En omfat­tande ritnings­del med ett flertal ritningar på varje vagn­styp i huvudsak i leve­rans­ut­fö­rande.
 • Ritning­arna är gjorda i skala 1:87 och ett antal som utviks­rit­ningar i skala 1:45.

Medverkande

 • Hans Helm­s­tein, förfat­tare och faktain­sam­lare
 • Svante Runberger, ritningar
 • Stig Nyberg, foto­gra­fier
 • Järn­vägs­mu­seum, Tomas Tell och många andra


Kapitelrubriker

 • Utveck­lingen i Tyskland mellan världs­krigen, 5 sidor
 • 1928 års vagntyp kommer till Sverige, 3 sidor
 • Något om fjärr­tra­fiken vid Statens Järn­vägar från 1930 och framåt, 5 sidor
 • Prin­ciper för numre­ring och litt­re­ring av person­vagnsparken, 5 sidor
 • Målning och märk­ning, 4 sidor
 • Ramm­sä­kerhet och andra gemen­samma egen­skaper, 9 sidor
 • Boggier, 7 sidor
 • Beskriv­ning över vagn­ty­perna, 90 sidor 
   - Ao3         H M Konungens salongs­vagn
   - ABo3a    Restau­rang­vagnar
   - ACo4      1-, 2- och 3-​klass sovvagnar
   - Bo4b      2-​klass sitt­vagnar
   - Bo5b      2-​klass sitt­vagnar
   - BCo7b    2- och 3-​klass sitt­vagnar (äldre o. nyare variant)
   - BCo11b  2- och 3-​klass sitt­vagnar
   - Co4b     3-​klass sitt­vagnar (två olika versioner)
   - Co4c     3-​klass sitt­vagnar
   - Co8      3-​klass sitt­vagnar
   - Co8b    3-​klass sitt­vagnar
   - Co8c     Kafé- och 3-​klass sitt­vagnar
   - Co8d    3-​klass sitt­vagnar
   - Co9b    3-​klass sitt­vagnar
   - Co13    3-​klass sitt­vagnar
   - Co14    3-​klass sovvagnar
   - DFo3   Post- och resgods­vagnar
   - DFo5   Post- och resgods­vagnar
   - DFo6   Post- och resgods­vagnar
   - DFo7   Post- och resgods­vagnar
   - Fo2b    Resgods­vagnar
   - Fo4      Resgods­vagnar
   - F5        Resgods­vagnar
   - Ro3     Restau­rang­vagnar
   - RCo1   Byffé- och 3-​klass sitt­vagnar
 • Nummer­för­teck­ning, 13 sidor
 • Tabell­bi­laga, med till­ver­kare etc.
 • Ritnings­bi­laga, 45 sidor 
   - skala 1:45 (0): Ao3, ACo4, Do5, DFo6, DF25 (ombyggda från litt DFo6), Ro3, F5
   - skala 1:87 (H0):  Ao3 (ombyggd för Gustaf VI Adolf), ABo3, Bo4, Bo5, BCo7b, BCo11b, Co4b, Co8, Co8c, Co8d, Co13, Co14, DFo3, DFo30 (ombyggda från litt DFo3), DFo5, DFo7, F7 (ombyggda från litt DFo5 och DFo7), Fo2b, Fo4, RCo1