SMJ-vingar-6

 Ekensholmsbanan – Bergslagen på spåren

SLUTSÅLD!

Beskrivning

Stock­holm ModellJärnvägs­klubb är, så vitt vi vet, Nordens äldsta inom sitt gebit. SMJ som är bansignaturen uttydes som Saxnora–Mohällarne Järnväg, som dagligen går under namnet Ekensholmsbanan.

Klubben bildades år 1938 och kunde alltså fira sitt 60-​årsjubileum år 1998. Den nuva­rande klubb­lo­kalen togs i bruk år 1969 och ytter­li­gare ett jubi­leum - "30 år i klubb­lo­kalen" - firades därför detta år. "Dubbe­lju­bi­le­randet" har föran­lett oss att ge ut denna bok.

Boken beskriver histo­rien om Bergs­lagen, svensk mj-​hobby och vår egen bana Ekens­holms­banan samt diverse bygg­tips.

 • Bergs­bruk, järn­fram­ställ­ning, trans­porter på vatten­leder och järn­vägar.
 • Banor, lok, vagnar och trafik.
 • Svensk mj-​hobby genom tiderna.
 • Trafi­kidéer, tidta­bell­skör­ning, vide­o­film­ning m.m.
 • Bygg­tips: lokchassin, vagnar, boggier, signaler, digi­tal­drift, träd, broar, hus.
 • Utförlig litte­ra­tur­för­teck­ning och lista över inköps­ställen m.m.

Beställning

bok Ekens­holms­banan - Bergs­lagen på spåren  SLUTSÅLD 50:-


Porto 40:- inom Sverige per bok.
Boken skickas alltid i egen förpackning men kan sampackas med dvd.
 • Betala in totalpriset med porto till SMJ:s PlusGiro 28 22 66-6, 
  se även Beställning och betalning, Order and Payment och Bestellung und Zahlung.
 • Kontakta alltid e-post forsaljning@smj.org vid större beställningar eller frågor.

Specifikation

 • Inbunden med hårda pärmar. Format 195x235 mm.
 • 204 sidor. Ca 250 bilder (de flesta i färg). 32 kapitel. 15 förfat­tare.
NOTE – All texts are in Swedish. Alle Texte sind auf Schwedisch.

Medverkande

 • Hans Helm­s­tein, förfat­tare och faktain­sam­lare
 • Svante Runberger, ritningar

Kapitelrubriker

Om mj-​hobbyn
 • Varning för tåg, Folke West­ling
 • Svensk modell­järn­vägs­hobby - en resa i tiden, Kjell Palén
 • Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb - då och nu, Otto Berg von Linde
 • Jag är tågskadad, Jan-​Erik Sundlin
Om Bergslagen
 • Bergs­lagen - Ekens­holms­ba­nans miljö­in­spi­ratör, Folke West­ling
 • Järnets väg, Folke West­ling
 • Vägar och vatten­leder, Folke West­ling
 • Järn­vä­garna i Bergs­lagen, Folke West­ling
 • Tåg i Bergs­lagen på 1950-​talet, Kenneth Land­gren
 • De tidiga elekt­riska malm­tågs­loken, René Sjöstrand
 • En malm­ficka i Bergs­lagen, Claes Mattisson
Livet vid Ekensholmsbanan
 • Ekens­holms­ba­nans trafik­om­råde, Folke West­ling
 • Att skapa en tidta­bell, Anders Lundin
 • Ortnamn i Bergs­lagen och längs Ekens­holms­banan, L-​G Fred­riksson och Folke West­ling
 • Ekens­holms­ba­nans broar, Lars Juhlin
 • Stations­husen vid Ekens­holms­banan, Anders Lundin
 • Malingsbo herr­gård, Bengt Lind­gren
 • Nors ångsåg, Folke West­ling
 • Vide­o­film­ning av modell­järn­vägar, Björn Söder­berg och L-​G Fred­riksson
Vi bygger
 • Inspi­rerad av Spirea, Bengt Lind­gren
 • Våga en vagn i veckan, Torbjörn Westman
 • Smal­spårslok i nollan, Leif Persson
 • Chas­si­bygge med flex­i­chas­si­me­toden, Lars Juhlin
 • Loko­mo­tiv­chassin som fungerar, Lars Juhlin
 • Flex­i­chassi till ånglok litt. Ke och Ka, Leif Persson
 • SJ litt. E/​E2 med drag under galo­scherna, Jan Otter­bäck
 • Person­vagns­bog­gier som det svänger om, Thomas Gynther
 • Bygg en SWB person­bog­gi­vagn litt. Co1, Lars Juhlin
 • Äldre ljus­sig­naler vid SJ, Lars Juhlin
 • Minnesme­tall ger tysta sema­for­driv­ningar, Lars Juhlin
 • Från analog till digital drift, Otto Berg von Linde
Appendix
 • Intres­santa besöks­ob­jekt i Bergs­lagen
 • Skrifter, mate­rial och nyttiga adresser
 • Litte­ra­tur­för­teck­ning och refe­renser

Sagt i pressen

"Låt mig säga det på en gång. Detta är en vacker bok! Den är gjord med känsla, finess och det finns en tydlig röd tråd genom mate­ri­alet… Om 'Lennarts järn­vägs­bilder' var förra årets bästa järn­vägsbok, så har 'Ekens­holms­banan' alla möjlig­heter att bli årets modell­tågsbok utan konkur­rens."
Göran Engström i SMALSPÅRIGT (2000:71, s 19)

"Inne­hållet är vari­erat, och även om det ibland pendlar i mycket stora svängar, är detta absolut en bok som bör finnas i varje mj-​rallares bibli­otek. Jag tvekar inte att redan nu placera denna bok i raden av klas­siska svenska mj-​böcker."
Leif Elgh i TÅG (2000:6-7, s 55)

"Boken är en värdig efter­trä­dade till Krister Brandts årsböcker.. En klart läsvärd bok för alla som är det minsta intres­se­rade av svensk modell­järnväg."
Lars-​Olov Karlsson i Allt om Hobby (2000:5, s 19)

"Jeg vil gjerne faa gratu­lere med en svaert vellykket mj-​bok. Det er langt mellom hver gang jeg leser en bok som inne­holder saa mange gode bygge­tips. Jeg satte ogsaa stor pris paa kapit­lene som setter den svenske mj-​hobbyen og Ekens­holms­banan i histo­risk kontekst. Saa var det ogsaa veldig inte­res­sant aa se hvor mye SMJ har utviklet seg siden sist jeg var paa besoek i kjel­leren i Rosenlunds­gatan."
Geir Ostrem, en röst från köparna


Rättelser

Tyvärr så kan det alltid smita in fel i en bok… och detta ger upphov till rättelser.