SMJ-vingar-6

Trainspotting

   Ånglok    Diesellok    Ellok    Lokomotorer    Rälsbussar    Motorvagnståg 

Ånglok

Littera A3
 

Tillverkningsår 1906
Tänstgöringstid Fram till slutet av 1960-​talet.
H0-modell Brimalm
 • Snälltåg och persontåg
  Ursprung­ligen SJ litt A med axel­följd 2-​B-​1. Loken byggdes om av ostkust­banan (som köpt några lok) samt av SJ. När ostkust­banan förstat­li­gades återkom loken till SJ. 

Littera A6 (f.d. EJ littera H3)
 

Tillverkningsår 1910–1929  
Tänstgöringstid Fram till mitten av 1960-​talet.
H0-modell SMJ/​Dekaler och etsat 

 

 • Persontåg och blan­dade tåg
  En loktyp byggd av privata järn­vägar som sedan gjorde god tjänst även hos SJ. 

Littera A7 (f.d. littera H3/DJ, P7/HNJ)
 

Tillverkningsår 1914–1917
Tänstgöringstid Fram till mitten av 1950-talet.
H0-modell SMJ/​Dekaler och etsat

 


 

 • Persontåg
  Liknar A6 loken men har bland annat annorlunda sotskåps­lucka och hytt. Tre lok fanns i skala 1:1.

Littera B
 

Tillverkningsår 1909–1919
Tänstgöringstid Fram till 1970.
H0-modell Brimalm
 • Person och godståg över hela Sverige
  Ett av SJ:s stan­dardlok som levde kvar länge i tågtjänst. Några lok har använts av privat­banor. Många är sparade som musi­elok.

Littera E/E2
 

Tillverkningsår 1906–1920
Tänstgöringstid De sista slutade att användas 1963,
men ett litet fåtal behölls till 1972.
H0-modell Jeco
 • Främst gods­tåg­s­tjänst
  Skill­naden mellan litt E och E2 är att den sist­nämnda har en löpaxel fram. 

Littera E10
 

Tillverkningsår 1947 (10st)
Tänstgöringstid Fram till 1950.
H0-modell Jeco
 • Godståg, huvud­sak­ligen i Dalarna och på Inlands­banan
  Ett av de sista ångloken till SJ. Baserat på en lokkon­struk­tion som kom från privat­banan HNJ. Några lok fick olje­eld­ning på 1950-​talet.

Littera F
 

Tillverkningsår 1914
Tänstgöringstid Fram till 1936 då loken såldes till Danmark.
H0-modell Brimalm, Heljan

 

 • Snälltåg
  Av många ansett som det pampi­gaste av svenska ånglok. Två lok har åter­vänt från Danmark och finns i Järn­vägs­mu­seums ägo. 

Littera Ga/G/G5/G6
 

Tillverkningsår köptes 1918
Tänstgöringstid Några lok användes fram till början av 1960-​talet.
H0-modell Märklin, Perl, Fleisch­mann, Piko
 • Godståg, malmtåg
  20 stycken litt G köptes från Linke-​Hoffman i Breslau. De var trogna kopior av KPEV G8.1, men väns­ter­styrda för att passa i Sverige. Ett flertal vari­anter byggdes därefter i Sverige med och utan löphjul fram. G-​lok har även funnit hos olika privata järn­vägar som TGOJ och GDJ. 

Littera Ka8 (f.d. EHRJ/SWB)
 

Tillverkningsår 1904–1905  
Tänstgöringstid Fram till början av 1950-talet.
H0-modell VVA (byggsats från etsplåt) 

 

 • Godståg
  Ett av de många ånglok som SJ tog över vid förstat­li­gandet av järn­vä­garna under 1930- och 1940-​talen.

Littera  Ke/K4
 

Tillverkningsår 1902–1915
Tänstgöringstid De allra sista togs dock inte ur aktiv tjänst förrän 1964. 
H0-modell JECO /​ DJH
 • Växling
  På 1950-​talet gjorde SJ stora anskaff­ningar av loko­mo­torer och de flest K3/​K4-​lok avställdes.

Littera L23 (f.d. SWB littera F3a)
 

Tillverkningsår 1899  
Tänstgöringstid Till början av 1950-​talet.
H0-modell VVA (byggsats från etsplåt) 

 

 • Person- och godståg
  Ett av de många ånglok som SJ tog över vid förstat­li­gandet av järn­vä­garna under 1930- och 1940-​talen.

Littera  N
 

Tillverkningsår 1900–1920
Tänstgöringstid Avställdes succes­sivt från mitten av 50-​talet, men det dröjde ända tills våren 1972 innan det absolut sista N-​loket togs ur aktiv tjänst vid SJ. 
H0-modell Jeco
 • Växling, godståg

Littera S/Sa/S3
 

Tillverkningsår 1908–1916
Tänstgöringstid Ställdes av i slutet på 1950-​talet till mitten på 1960-​talet.
H0-modell Märklin/​Trix. Perl. Hobby Teknik, J-​E Nilsson, TfA
 • Lokal­per­sontåg, godståg, växlings­tjänst
  Det finns ett antal andra lok som också har typbe­teck­ningen S (med under­be­teck­ningar) som är helt annorlunda i konstruk­tionen. Till exempel: TGOJ litt S3, SJ litt S1. 

Littera S1
 

Tillverkningsår 1952–1953
Tänstgöringstid Fram till början av 1970-talet. 
H0-modell Jeco

 

 • Person- och godståg
  Den sista nytill­ver­kade ånglokstypen till SJ. 

Littera Sb/S2
 

Tillverkningsår 1917
Tänstgöringstid Några år in på 1960-​talet.
H0-modell Tens­hodo
 • Persontåg
  Fem lok byggdes. Man försökte genom­föra en stan­dar­di­se­ring genom att använda samma typ av panna som i litt E/​E2 och samma typ av hjul som hos litt B. 

Littera  W2

Tillverkningsår 1908–1916
Tänstgöringstid Ställdes av i slutet på 1950-​talet till mitten på 1960-​talet.
H0-modell Märklin/​Trix. Perl. Hobby Teknik, J-​E Nilsson, TfA
 • Persontåg
  SJ:s lok kom från privat­banor i Skåne som förstat­li­gades. Även TGOJ hade denna loktyp.