SMJ-vingar-6

Året 1955

På spåret

 • Ångloket littera S1 byggdes under 1952 och 1953 (sista nybyggda ångloken till SJ). 1957 övertog SJ begag­nade lok från TGOJ som då var klar med sin elekt­ri­fi­e­ring. Ångloken hade många år i tjänst kvar innan de försvann helt. 
 • Diesel­loket littera T1 kom detta år och byggdes bara i ett enda exem­plar. Det hade en diesel­motor som drev en turbin som drev loket. Endast en lokfö­rare påstås ha kunnat manö­vrera loket med den känsla som krävdes.
 • Diesel­loket littera T2 (senare omdöpt till littera T21), som kom just 1955, blev fram­gångs­rikt. Det till­ver­kades i totalt 60 exem­plar.
 • Typsnittet "Esseltub" införs på skyltar i tunnel­banan. Det var lätt­läst även från tåg i rörelse. Numera används det mera likgil­tiga Helve­tica, vilket försämrat läsbar­heten.
 • SJ skapades 1856 då de första stam­ba­norna i landet öppnades. År 1955 var planerna för SJ:s 100-​årsjubileum i full fart med pompa och ståt. Firandet ställdes in efter flrera svåra tågo­lyckor i början av 1956.
 • En kraftig explo­sion inträf­fade på Stock­holm Central (som då var under ombyggnad med nya perronger) då en asfalt­ko­kare explo­de­rade och slungade iväg 80-​gradig tjär­massa. Tre arbe­tare fick bränn­skador.
 • Ameri­kanska diese­le­lekt­riska loket 7707 kom 15 november 1954. Nohab m.fl. hade licen­si­erat tekniken från General Motors EMD. Loket köptes av SJ efter tester (littera T5 nr 105 år 1956, omlit­terat till T42 nr 205 år 1958). Ligger till grund för Nohab-​loken T41, T43, T44 och TMX/​TMY.
 • Lok littera Ra kom i drift 1955. (Prov­drift av ellok hade inletts redan 1905.) Ra-​loken var Sveriges snab­baste lok med sth 150 km/​tim. Tyvärr var högsta tillåtna hastighet 130 km/​tim för tåg på svenska banor på den tiden.
 • Leve­rans av loken littera Da, Ma, Ud och X16 (elekt­risk Y6) som kommit några år tidi­gare men fort­fa­rande var i produk­tion.
 • Went­zels Hobby, som tidi­gare gett ut några modeller av svenska vagnar i kartong och trä, satsar på det nya mate­ri­alet plast och ger ut form­gjutna person­vagnar. Den valda plasten var inte formstabil och vagnarna slår sig (kallas "banan­vagnar" av modell­byg­garna).
 • Tfa-​Hobbytjänst lanserar ångloket littera A som mässings­byggsats och Liliput kommer ut med elloket littera F som färdig modell.
 • 13 januari
  I Ställ­dalen kolli­derar ett malmtåg med defekt broms med en räls­buss med skol­barn. Därefter följde tre tågo­lyckor på tre dagar i slutet av mars, den 27, 28 och 29. Totalt omkom 38 männi­skor i dessa olyckor. 
 • 23 januari
  Stock­holms Modell­Järn­vägs­klubb (SMJ) grun­dades 1938 Den första egna anlägg­ningen började byggas 1950 då klubben fick en egen lokal i Sagerska huset. 1955 firades femår­sju­bi­leum. Det som finns kvar av den gamla anlägg­ningen är delar av staden på station Ekens­holm.