SMJ-vingar-6

Året 1955

Det hände i Sverige

 • Vällingby centrum har sitt första verk­sam­hetsår.
 • Repu­bli­kanska klubben bildas av Vilhelm Moberg.
 • Bryl­krämen lanseras i Sverige.
 • Förbudet att sälja starköl i Sverige utan recept upphävs.
 • Tage Erlander var stats­mi­nister 11 oktober 19464 oktober 1969, (soci­al­de­mo­kra­terna).
 • Sveriges konung var Gustaf VI Adolf (19501973), vår nuva­rande kungs farfar.
 • Sveriges första Domus­va­ruhus öppnas av KF och värl­dens första inom­hus­gal­leria öppnas i Luleå.
 • Gamla Klara­kvar­teren började rivas för att ge plats för det nya Stock­holm City.
 • Sexu­al­un­der­vis­ningen blir obli­ga­to­risk i den svenska folk­skolan.
 • Geting­som­maren, var inte det 1955? Jo, visst, det var den där rekord­varma högsom­maren, när alla blev brun­brända och vattnet sinade i kraft­verks­dam­marna.
 • Svensken Hugo Theo­rell får Nobel­priset i medicin.
 • Starköl får köpas fritt efter att motboken avskaf­fats. Tidi­gare hade det krävts läkarre­cept för att få ut starköl på apoteket.
 • 01 januari
  Den allmänna obli­ga­to­riska svenska sjuk­för­säk­ringen, med inbyggd moder­skaps­för­säk­ring, träder i kraft.
 • 22 januari
  Ny under­vis­nings­plan, "U-​55", införs för den svenska folk­skolan.
 • 30 januari
  Den 23-​årige ripjä­garen Evert Sten­mark från Tärnaby begravdes under en lavin och lyckades sticka upp en kvist med en biobil­jett så att man kunde gräva fram honom efter åtta dygn.
 • 21 januari
  Poliser i heli­kopter jagar fart­syn­dare i Stock­holm och kan avläsa bilnumren. Polisen ändrade sina arbets­me­toder vid trafi­kö­ver­vak­ning med heli­kopter sedan en bilist kört in i fram­för­va­rande bil när han upptäckte heli­kop­tern bakom sig.
 • 24 februari
  En svensk atom­bomb har krävts av ett flertal instanser men försvars­mi­nister Torsten Nilsson förklarar att detta inte är aktu­ellt.
 • 10 maj
  H55, Helsing­borgs­ut­ställ­ningen 1955, invigs.
 • juni
  Det är den varmaste sommaren i Sverige sedan 1914 och pinnglassen får sitt defi­ni­tiva genom­brott.
 • 01 juli
  AB Plåt­ma­nu­faktur lanserar ölburken i Sverige. Ett av de första svenska starkölen, Three Towns, säljs i förpack­ningen.
 • 25 juli
  Främ­mande ubåtar obser­veras på svenskt vatten för tredje gången denna sommar.
 • 12 augusti
  Sedan Sveriges finans­mi­nister Per Edvin Sköld fram­fört tankar på ett tvångs­spa­rande, vilka dock inte kommer till utfö­rande, avgår han och efter­träds av Gunnar Sträng.
 • 28 augusti
  Svenska Fall­skärms­klubben /​Fallskärmsförbundet (SFF) bildas av militär personal vid Fall­skärms­jä­gar­skolan i Karls­borg.
 • 01 september
  Den svenska motboken avskaffas. Nu får man köpa utan begräns­ning på System­bo­laget. Motboken var ett ranso­ne­rings­system infört 1917 på förslag av poli­ti­kern Ivan Bratt. Bratt­sy­stemet var ett försök att minska alko­hol­kon­sum­tionen.
 • 02 september
  Stock­holms förorter fick utök­ning på 1950- och 1960-​talet. Kung Gustav VI Adolf och drott­ning Louise invigde den 2 oktober 1955 Väster­torp som ligger i sydlig rikt­ning ca 17 minuter från Stock­holm city med tunnel­banan (som dock först kom dit 1963).
 • 16 september
  Nej till höger­trafik är resul­tatet i en folk­om­röst­ning. 82,9 % röstar för bibe­hål­lande av väns­ter­tra­fiken men valdel­ta­gandet är lågt.
 • 27 oktober
  P2, Sveriges Radios andra program startar och har inled­ningsvis kort sänd­ningstid. Första kommer­si­ella radi­osta­tion var Radio Syd som star­tade 1958