TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Kvarngruveområdet snart frilagt

2008-01-25  *  Text och foto: LEB  *  Område: Månadens spår
Riksan­tik­va­riets skick­liga arke­o­loger har nu lyckats gräva fram och åter­skapa området runt Kvarn­gruvan så som det antag­ligen såg ut för c:a 60-​70 år sedan. Man har till och med lyckats analy­sera vilka växter som fanns här på den tiden. För att åter­skapa träd och buskar har man funnit ett arbo­retum i trakten av Täby där man kan se ett bestånd av gamla träd som bör ha funnits här på 40-​50-​talet. Det har också sänts en förfrågan om ett even­tu­ellt inköp av några exem­plar av främst Pinop­sida abies, Pinop­sida mugo och Betula pendula.
Det är viktigt att vi tänker på åter­växten – inte bara i land­skapet.…
/​/​