TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Året 1955

2007-08-15  *  Område: Banan

På SMJs bana står tiden still, i alla fall i tankarna och land­skapet. Klockan på banan stan­nade en tidig höstdag 1955 innan löven började falla. Det före­kommer dock ofta att moder­nare lok och vagnar rullar på banan. Men, vad hände egent­ligen det där året 1955?


Vad hände runt dagens datum år 1955. Ta en titt nedan på några utvalda händelser inom olika områden. Eftersom dagens datum är rikt­märke för listan så ser den litet annorlunda ut vid olika till­fällen på året. Kanske ett skäl så gott som något att göra ett åter­besök och se vad som hände för drygt 50 år sedan?

Listorna sitter även i sin fulla form uppsatta i klubb­lo­kalen. Kanske en orsak till ett besök i klubb­loken vid något trafik­till­fälle och uppleva modellen i verk­lig­heten.

Några utvalda påstigna

24 januari

Steve Jobs föddes. Han grun­dade senare Apple Compu­ters.

24 januari

Alain Prost, fransk racing­fö­rare.

Sportsliga och osportsliga händelser

januari

Sigge Eriksson blir i februari Euro­pa­mäs­tare i skrid­skor då han vinner 5 000 och 10 000 meter. Bara två veckor senare blir han världs­mäs­tare i Moskva inför 80 000 åskå­dare. (1956 vann han även OS och fick bradgguldet.)

Det hände i Sverige

Vällingby centrum har sitt första verk­sam­hetsår.

Repu­bli­kanska klubben bildas av Vilhelm Moberg.

Bryl­krämen lanseras i Sverige.

Förbudet att sälja starköl i Sverige utan recept upphävs.

Tage Erlander var stats­mi­nister 11 oktober 19464 oktober 1969, (soci­al­de­mo­kra­terna).

Sveriges konung var Gustaf VI Adolf (19501973), vår nuva­rande kungs farfar.

21 januari

Poliser i heli­kopter jagar fart­syn­dare i Stock­holm och kan avläsa bilnumren. Polisen ändrade sina arbets­me­toder vid trafi­kö­ver­vak­ning med heli­kopter sedan en bilist kört in i fram­för­va­rande bil när han upptäckte heli­kop­tern bakom sig.

Det hände i Världen

USA:s presi­dent var Dwight David Eisenhower (20 januari 195320 januari 1961, repu­blikan).

12 januari

USA:s presi­dent Dwight D. Eisenhower sänder de första "rådgi­varna" till Sydvi­etnam.

Så roade man sig

Louis Armstrong ger fem konserter i konsert­huset i Stock­holm.

13 januari

Fyra av de sju Döda­havs­rul­larna åter­finns i Israel.

28 januari

Nya stri­dig­heter uppstår mellan Egypten och Israel i Gaza­remsan.

Teknik på frammarsch

En test­pilot vid Boeing, Tex Johnson, choc­kade 1955 flyg­bo­lags­re­pre­sen­tanter då han, vid vad som skulle ha varit en förbi­flyg­ning med Boeings då nya passa­ge­rar­plan 707/​80, gjorde en tunnel­roll med flyg­planet.

Erico­fonen, känd som "Kobran", börjar till­verkas av L M Ericsson.

IBM intro­du­cerar datorn IBM 702. Den (och andra) floppar de närmaste åren. Ansvarig utgi­vare på förlaget Pren­tice Hall sade 1957: "… jag kan försäkra er att datorer är en trend som kommer att vara högst ett år".

Skiv­bo­laget RCA inför­skaffar sin första synt­he­sizer.

På väg, till sjöss och i luften

Fartyg var det vanli­gaste sättet att ta sig över Atlanten. T/​S Drott­ning­holm (Svenska Amerika Linien, SAL) var 1955 det äldsta trans­at­lan­tiska skeppet i service (byggt 1904). Andra skepp i SAL:s flotta var Grip­sholm, Drott­ning­holm och Stock­holm (som sänkte Andrea Doria i en kolli­sion 1956).

På spåret

Ångloket littera S1 byggdes under 1952 och 1953 (sista nybyggda ångloken till SJ). 1957 övertog SJ begag­nade lok från TGOJ som då var klar med sin elekt­ri­fi­e­ring. Ångloken hade många år i tjänst kvar innan de försvann helt. 

Diesel­loket littera T1 kom detta år och byggdes bara i ett enda exem­plar. Det hade en diesel­motor som drev en turbin som drev loket. Endast en lokfö­rare påstås ha kunnat manö­vrera loket med den känsla som krävdes.

Diesel­loket littera T2 (senare omdöpt till littera T21), som kom just 1955, blev fram­gångs­rikt. Det till­ver­kades i totalt 60 exem­plar.

Typsnittet "Esseltub" införs på skyltar i tunnel­banan. Det var lätt­läst även från tåg i rörelse. Numera används det mera likgil­tiga Helve­tica, vilket försämrat läsbar­heten.

SJ skapades 1856 då de första stam­ba­norna i landet öppnades. År 1955 var planerna för SJ:s 100-​årsjubileum i full fart med pompa och ståt. Firandet ställdes in efter flrera svåra tågo­lyckor i början av 1956.

En kraftig explo­sion inträf­fade på Stock­holm Central (som då var under ombyggnad med nya perronger) då en asfalt­ko­kare explo­de­rade och slungade iväg 80-​gradig tjär­massa. Tre arbe­tare fick bränn­skador.

23 januari

Stock­holms Modell­Järn­vägs­klubb (SMJ) grun­dades 1938 Den första egna anlägg­ningen började byggas 1950 då klubben fick en egen lokal i Sagerska huset. 1955 firades femår­sju­bi­leum. Det som finns kvar av den gamla anlägg­ningen är stationen Ekens­holm.