TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Året 1955

2007-08-15  *  Område: Banan

På SMJs bana står tiden still, i alla fall i tankarna och land­skapet. Klockan på banan stan­nade en tidig höstdag 1955 innan löven började falla. Det före­kommer dock ofta att moder­nare lok och vagnar rullar på banan. Men, vad hände egent­ligen det där året 1955?


Vad hände runt dagens datum år 1955. Ta en titt nedan på några utvalda händelser inom olika områden. Eftersom dagens datum är rikt­märke för listan så ser den litet annorlunda ut vid olika till­fällen på året. Kanske ett skäl så gott som något att göra ett åter­besök och se vad som hände för drygt 50 år sedan?

Listorna sitter även i sin fulla form uppsatta i klubb­lo­kalen. Kanske en orsak till ett besök i klubb­loken vid något trafik­till­fälle och uppleva modellen i verk­lig­heten.

1955-​05-​23 (Q2)

Sportsliga och osportsliga händelser

Svenska mästare i ishockey blir Djur­går­dens IF. Världs­mäs­tare i ishockey blir Kanada.

Ishockey: Stanley Cup vinns av Detroit Red Wings, som besegrar Montreal Cana­dians med fyra matcher mot tre i slut­spelet.

Alpint: SM avgörs. Slalom vinns av Stig Sollander, Östersund-​Frösö SLK, stor­slalom vinns av Hans Olofsson, Tärna IK Fjäll­vinden, och stört­lopp vinns av Hans Olofsson, Tärna IK Fjäll­vinden.

16 april

83 männi­skor omkommer och minst 100 skadas när två bilar kolli­derar framför huvud­läk­taren under Le Mans 24-​timmarstävling. Brin­nande delar slungas ut bland publiken. Skan­dalen blev ännu större när loppet inte avbröts.

16 april

Rocky Marciano besegrar i titel­mat­cher Don Cockell och Archie Moore och försvarar därmed världs­mäs­tar­ti­teln i tung­vikts­box­ning. Rocky-​filmerna med Sylve­ster Stal­lone är löst base­rade på Marci­anos historia.

Det hände i Sverige

Vällingby centrum har sitt första verk­sam­hetsår.

Repu­bli­kanska klubben bildas av Vilhelm Moberg.

Bryl­krämen lanseras i Sverige.

Förbudet att sälja starköl i Sverige utan recept upphävs.

Sveriges första Domus­va­ruhus öppnas av KF och värl­dens första inom­hus­gal­leria öppnas i Luleå.

Gamla Klara­kvar­teren började rivas för att ge plats för det nya Stock­holm City.

Det hände i Världen

Morris Ketchum Jessup skrev 1955 sin första bok om UFO:s 'The case for the UFO'. Det blev ytter­li­gare tre UFO-​böcker fram till 1959 då han dör 59 år gammal i ett (omdis­ku­terat) själv­mord.

Så roade man sig

Louis Armstrong ger fem konserter i konsert­huset i Stock­holm.

Ingmar Berg­mans radi­o­pjäs "Trämål­ning" från 1954 scen­upp­fördes på Malmö Stads­teater 1955. (Den filmades 1957.)

Knäpp­upp­gänget med Povel Ramel reser till Nairobi för att spela in en humor­film om negrer. Filmen visas aldrig.

Anita Ekberg (Fröken Sverige 1951) får 1955 sin första stora film­roll i filmen "Krig & Fred" och film­kar­riären började sakta ta sig. Fem år senare badade hon i en fontän i Italien och blev odödlig.

Charlie Norman skriver film­mu­siken till den ameri­kanska deckaren "Farlig frihet".

Teknik på frammarsch

En test­pilot vid Boeing, Tex Johnson, choc­kade 1955 flyg­bo­lags­re­pre­sen­tanter då han, vid vad som skulle ha varit en förbi­flyg­ning med Boeings då nya passa­ge­rar­plan 707/​80, gjorde en tunnel­roll med flyg­planet.

Erico­fonen, känd som "Kobran", börjar till­verkas av L M Ericsson.

Prov­sänd­ningar med svart-​vit tv pågår i Sverige. En sydsvensk nyhets­journal för tv startar och sänds en gång i veckan från Köpen­hamns­sän­daren. Den första natio­nella tv-​kanalen (TV1) kom i drift 1956.

John McCarthy på Dart­mouth Univer­sity skapar termen och drömmen om Arti­fi­ciell Intel­li­gens (AI).

På väg, till sjöss och i luften

Bilbe­ståndet föränd­rades snabbt. Sverige var det biltä­taste landet i Europa, räknat i antal bilar per invå­nare. Vanliga var ameri­kanska bilar av förkrigs­mo­dell men deras mark­nads­andel sjönk för varje år.

På spåret

Ångloket littera S1 byggdes under 1952 och 1953 (sista nybyggda ångloken till SJ). 1957 övertog SJ begag­nade lok från TGOJ som då var klar med sin elekt­ri­fi­e­ring. Ångloken hade många år i tjänst kvar innan de försvann helt. 

Diesel­loket littera T1 kom detta år och byggdes bara i ett enda exem­plar. Det hade en diesel­motor som drev en turbin som drev loket. Endast en lokfö­rare påstås ha kunnat manö­vrera loket med den känsla som krävdes.

Diesel­loket littera T2 (senare omdöpt till littera T21), som kom just 1955, blev fram­gångs­rikt. Det till­ver­kades i totalt 60 exem­plar.

Ameri­kanska diese­le­lekt­riska loket 7707 kom 15 november 1954. Nohab m.fl. hade licen­si­erat tekniken från General Motors EMD. Loket köptes av SJ efter tester (littera T5 nr 105 år 1956, omlit­terat till T42 nr 205 år 1958). Ligger till grund för Nohab-​loken T41, T43, T44 och TMX/​TMY.

Lok littera Ra kom i drift 1955. (Prov­drift av ellok hade inletts redan 1905.) Ra-​loken var Sveriges snab­baste lok med sth 150 km/​tim. Tyvärr var högsta tillåtna hastighet 130 km/​tim för tåg på svenska banor på den tiden.

Leve­rans av loken littera Da, Ma, Ud och X16 (elekt­risk Y6) som kommit några år tidi­gare men fort­fa­rande var i produk­tion.