TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Trepunktsupphängning

2010-07-29  *  Text: Thomas G  *  Foto: Lars J (ritningar), LGF  *  Område: Banan, Elavdelningen

Hur man får långa vagnar att rulla stabilt

Tvåax­liga modell­vagnar, särskilt långa sådana, kan få förbätt­rade gång­e­gen­skaper genom att låta det ena hjul­paret vara vick­bart. Flera vari­anter på lösning har sett dagens ljus med mer eller mindre lyckad funk­tion. Här är en väl beprövad metod som är enkel att utföra och som ger goda gång­e­gen­skaper.

SMJ har stabil trafik efter tidta­bell en hög prio­ritet. Det ställer krav på att den rullande mate­ri­elen har goda gång­e­gen­skaper och förblir på spåren. Eftersom vi om möjligt söker avbilda trafik och miljö under senare delen av 1950-​talet är de moderna boggi­vag­narna inte särskilt vanliga i gods­tra­fiken, utan de flesta vagnarna är täckta finkor littera G och öppna last­vagnar av littera O med sina under­lit­tera. Båda huvud­grup­perna har långa axelav­stånd och är utrus­tade med länkaxlar.

Standardutförande

Principen

Som funda­ment behövs en plåtbit. Plåt­biten bör ersättas med en bit kretskort när du skall ha vickande axlar på helme­tall­vagnar. Till konstruk­tionen behövs två rörbitar. I den ena skall axeln (normalt 2 mm inre diameter) kunna rulla fritt. Den andra rörbiten bildar själva vick­lagret.

Utförandet

Dra av ena hjulet från axeln. Kapa axel­röret så att du får rätt avstånd mellan hjulen. Löd ihop de båda rören enligt figuren. Smörj axel­röret med fett – helst elekt­riskt ledande. Montera hjul­paret igen. Slipa av de utstic­kande axeltap­parna så att inte hjul­satsen tar i vagnens axel­boxar. Den andra rörbiten ('lagret') bör om möjligt vara klenare. Trä en trådbit genom det klenare röret. Bocka det enligt figuren så att du får rätt höjd på hjulen i förhål­lande till axel­box­arna på vagnen. Löd fast i plåt­biten. Montera det hela på vagnen.

Vagnar på SMJ skall förses med ett elekt­riskt motstånd mellan hjul­paren för att spår­led­nings­sy­stemet skall kunna detek­tera på vilket spårav­snitt på banan vagnen befinner sig. Förse därför även det andra hjul­paret med en rörbit. Löd dit motståndet enligt figuren. Läs mera om motstånden för spårin­di­ke­ringen i en särskild artikel. (Den vita fläcken är en fett­klick av elekt­riskt ledande fett.)

Alternativ sätt att ordna det vickande lagret

Det kan kanske vara svårt att få tag i de klena rör som behövs för lagret. Likaså är det lite knepigt att bocka tråd­by­geln så att du får rätt höjd på hjulen i förhål­lande till axel­box­arna. Shims­ning under botten­plattan är en väg att vandra. Ett alter­nativ är att ersätta bygeln med två bockade mässings­remsor (se figuren) som har försetts med varsitt hål upptill och som är fastödda i botten­plattan. Hålens höjd låter sig mätas med stor noggrannhet. Genom hålen sticker man en tråd som löds fast i hjul­röret. Du behöver också någon form av distanser som håller axeln på rätt plats i längd­rikt­ningen.

OBS – Bilden visar tvär­snittet och axeln är själva vickaxeln och inte hjulaxeln.

Ledad och fjädrande axel

Principen

Här beskrivs en variant av en vickande axel som har fjäd­ring.

Du behöver två plåt­bitar av mässing och en bit fosfor­brons­plåt. Dess­utom behöver du två rörstumpar som distanser och två stumpar som ändstopp. Det hela komplet­teras med två bitar hård mässingstråd.

Utförandet

Axel­röret kapas som förut. Borra hål i de tre plåtarna. Löd fast mässingstrå­darna enligt figuren. Runda fosfor­brons­plåten; vidga hålen något så att de löper lätt på trådarna. Avpassa distan­serna så att hjulaxeln kommer på rätt höjd till axel­box­arna. Löd fast ändstoppen. Lämna dock så mycket fritt utrymme att axeln kan vicka utan hinder.

Blev det inte bra med höjden? Shimsa då med plasti­card­bitar under fäst­plåten. Spår­led­nings­mot­stånd anordnas på samma sätt som i stan­dard­lös­ningen.