TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Nya lok

2011-07-28  *  Text: OBvL  *  Område: Digitaltips, Elavdelningen

Här är avsikten att lägga in tips angå­ende koppel, speci­ella inställ­ningar m.m. för nyut­komna lokmo­deller som skall trafi­kera SMJ. OBS - Gäller endast för DCC 2R, vilket SMJ använder, samt för angiven dekoder.

Roco Da med ekerhjul lev från och med våren 2011

Lämpliga koppel

Kadee #19.

CV-​inställningar

Gäller lok som är utrus­tade med ZIMO ljudde­koder MX642P från början:

 • CV5 ändras 255 > 180, sätter ner topp­farten till ca 100 km/​h.
 • CV266 ändras 65 > 5, sätter ner ljudet som är mycket högt.
 • CV62 ändras 255 >180, sätter ner heljuset så att ljuset inte blir så vitt.
 • CV120 ändras 0 >131, halv­ljus på funk­tions­knapp 7.
 • CV 60 ändras 0 > 45, ljus­nivån på halv­ljuset.

Stort tack till MMJK/​Bengt Nylén som har varit behjälplig med utprov­ningen (SMJ saknar lok med aktuell dekoder).

JECO T43

Efter­längtad modell, många har utrustat de tidi­gare (billiga) LIMA-​loken med diverse olika under­reden, det kommer säkert att bli utför­sälj­ning på dessa nu! Lokkåpan från JECO har ett skyhögt mycket bättre utse­ende. En efter­längtad nyhet är att koppel­fickan inte längre sitter på boggien utan är monterad i chas­siet, vilket garan­terar att boggien inte trycks åt sidan och leder till urspår­ning när loket skjuter tunga vagnar framför sig i kurvor och växlar. Enda nack­delen är fickans place­ring i längsled se nedan.

Följande gäller tvåräls­ver­sionen för DCC med original ljudde­koder ver 3.5 från ESU. Vid kalibre­ring på SMJ med RR&TC, utan att ändra några CV-​inställningar, uppförde sig loket bra. Hastig­hets kurvan var linjär och topp­has­tig­heten ca 100 km/​h. Broms­sträckan var dock svår att kompen­sera för i TC, troligen bero­ende av för högt utrull­nings­värde (CV 4) och att loket ännu inte var inkört. Motor­ljud och lokhas­tighet stämde bra överens.

Lämpliga koppel

NEM-​fickan sitter alldeles för långt ut (ca 3 mm) i förhål­lande till NEM normen. De som använder Kadeé koppel kan delvis kompen­sera för detta genom att kopplet finns i 4 olika längder, den kortaste #17, är dock även den i längsta laget. Övriga fabri­kats NEM-​koppel finns ju bara i en längd, så för dem som använder sådana blir det att finna sig i att avståndet till vagnarna blir stort.

CV-​inställningar

Inställ­ning­arna är från början bra, några behöver dock justeras (åter­kommer om detta).

Heljans ång-​F, ny serie

Det är en avse­värd förbätt­ring av kvalitén av dessa lok jämfört med de tidi­gare leve­ran­serna. Nedan­stå­ende avser tvåräls­ver­sionen för DCC med leve­rerad inbyggd dekoder utan ljud. Loknummer 1202 och 1207. Loken har sålts på rea hos Mj-​Hobbyexperten som enstaka exem­plar eller tvåpack. Kontrol­lera den inre förpack­ningen mycket noga innan Du öppnar den. Det före­kommer att smådelar har lossnat i trans­porten och det är onödigt att tappa dom på golvet. Kontroll visar att spår­vidden är helt rätt på dom här exem­plaren! Främre buffert­planka med buffertar och banrö­jare leve­reras löst, för eget montage. Var försiktig så att inte banrö­jarna lossnar från plankan före montaget på loket. En liten limk­lick kan behövas. Jag använder Casco Expresslim på 5g flaska med pensel, det är mycket drygt och lätt appli­cerat.

Balansarmar

Kontrol­lera att balansar­marna rör sig lätt, se den tidi­gare versionen nedan. En liten slip­ning med diamantslip­band av rambal­kens insida krävdes på förfat­ta­rens båda exem­plar för att bakre driv­bog­gien skulle vicka lätt. Främre balansarmen och dess fästen kan behöva avgradas.

Koppel

Lämp­ligt koppel, Kadee #19. Shimsa under bakre kopplet i NEM-​fickan med 0,2x3 mm mässings­remsa så sitter kopplet på rätt höjd, ytter­li­gare någon juste­ring av höjdenen på magnet­kroken kan behövas. Eftersom back­gång med det här loket i tåg är ganska osan­no­likt föreslås att det främre kopplet tas bort (se ovan) och ersätts med skal­koppel. Måste man ha koppel fram (dubbeltrak­tion) bör man över­väga att ta bort banrö­jarna.

CV-​inställningar

Efter kalibre­ring

 • CV2=3
 • CV3=20
 • Cv4=10
 • CV5=28
 • CV6=14

JECO Du

Följande gäller tvåräls­ver­sionen för DCC med ljudde­koder från ESU. Detta är den bästa version av alla D-​lok som JECO tagit fram under årens lopp. Löphjulen styr bra och visar inte de urspår­nings­ten­denser som tidi­gare versioner hade.

Loket har kontaktor­ljud med till­hö­rande  kontaktor­blixtar (fungerar enbart när ljudet "F1"  är till­slaget). Kontaktor­blix­tarna är dessvärre vita (skall vara blå), detta åtgärdas genom att ersätta de två vita lysdio­derna i maskin­rummet med blå (Kjell & Co art. 90-​617). De blå lysdio­derna har rätt stora vari­a­tioner vad gäller tänd­spän­ning vilket medför att endast den diod som har lägst tänd­spän­ning fungerar. Detta åtgärdas enklast genom att koppla om lysdio­derna så att de ligger i serie. Man får fila av en ledare och lägga dit en tråd­för­bin­delse på kompo­nent­plattan som dioderna sitter på. OBS pola­ri­teten, anoderna (långa benet) skall vara anslutna mot den svarta kabeln! Om man samti­digt passar på att såga ur chassit så att ljuset kan komma ut genom ett av maskin­rums­fönstren på varje sida blir lyckan full­komlig. Även vid nedkopp­ling av hastig­heten blixtrar det men detta får man stå ut med.

Dessvärre har det visat sig att loken som en av få moderna loktyper inte fungerar med Pecos Code 83 växlar med RP25 profil (som SMJ har på stationen Ålbro)! Detta gäller inte enbart enstaka exem­plar utan alla som SMJ medlemmar inför­skaffat! Driv­hjulen klättrar upp på hjärt­stycket (korset) vilket lyfter övriga strömupp­ta­gande hjul så att loket blir ström­löst och stannar (löphjulen är tyvärr inte strömupp­ta­gande som på Roco Da). Växlarna har nu filats ur för att medge större hjul­flänsar. Ytter­li­gare åtgärder kan vara att dels göra mitt­hjulet mer fjäd­rande genom att fila ur botte­plat­tans täck­plåt mitt över hjulet, dels ordna strömupp­tag­ning på löphjulen.

SMJ/​Mats Dahl­ström har använt en annan bättre metod för att förbättra strömupp­tag­ningen; lager­blocken på mittaxeln filas ner något så att axeln kan fjädra ner mer. OBS, gör detta utan att lossa hjulen från axeln:

Tag bort botten­plattan, lossa koppel­stäng­erna med den medföl­jande för ända­målet avsedda nyckeln notera hur koppel­stäng­erna sitter (vilken sitter närmast axeln?), tag ut mittaxeln, fila underdsidan på lager­blocken ca 0,5-1,0 mm, åter­mon­tera vänd filade sidan på båda blocken nedåt.

Lämpliga koppel

Kadee #19, justeras med Kadeè koppel­mall.

Tyvär är koppel­fic­korna fort­fa­rande monte­rade på löphjulsvag­gorna, detta medför urspår­nings­risker när loket skjuter vagnar framför sig, speci­ellt i växel­gator. För att avhjälpa detta har under­tecknad vidtagit följande åtgärder:

 • Tagit bort koppe­fic­korna från löpvag­gorna.
 • Kapat ett mässingrör med 2 mm iner­di­a­meter till 3,5 mm längd.
 • Monterat ihop 2 st Kade­ek­oppel nr 16 äldre typ (användes före NEM-​fickorna) ersätt­ning med samma dimens­sioner finns ( Kadee #31). Kopplet sätts samman så att den tjoc­kare delen av koppel­fickan vänds neråt
 • Ersatt skru­varna under­till längst ut mot 13 mm skruvar som håller både de till­ka­pade rören och Kade­ek­opplen.

Efter detta fungerar växlingen bra med loket.

CV-​inställningar

Inställ­ning­arna är från början bra, några behöver dock justeras:

 • CV2 = 2
 • CV3 = 10
 • CV4 = 5
 • CV5 = 48, maxhas­tighet 99 km/​h
 • CV6 = 24, halv­farten följer med så att hastig­hetskurvan blir linjär

TRIX T44

Loket är utrustat med C-​sinusmotor (borstlös) och en inbyggd kombi­nerad C-​sinusgenerator/​dekoder vilket ger en otro­ligt fin och tyst gång samt bra hastig­hets­re­gle­ring. OBS, deko­dern behövs även om man "bara" kör med likström (DC). Den speci­ella deko­dern gör att den inte så lätt kan bytas ut mot en ljude­koder. (Skall man ha ljud bör man över­väga att sätta in en extra dekoder enbart för detta.)

Lämpliga koppel

Kadee #19.

CV-​inställningar

 • CV2 = 8
 • CV3 = 5
 • CV4 = 3
 • CV5 = 110, maxhas­tighet 98 km/​h

Heljans T21

Loket är en suverän modell med stor detalj­ri­kedom och de flesta smågo­dis­de­taljer redan monte­rade. Chas­siet är balan­serat med hjulen vick­bara i såväl sid- som längsled och har t.o.m. kräng­nings­häm­nare. Det bör därför klara även mycket dålig rälslägg­ning. Strömupp­tag­ning sker på alla hjul och det finns inget slir­skydd vilket till­sam­mans med flex­i­chas­siet borgar för en bra strömupp­tag­ning. Loket går vid prov­kör­ning mycket tyst och bra.

Dekodermontage

Lämplig dekoder, ZIMO MX630

Innan arbetet påbörjas bred ut en vit handduk på arbets­bordet. Då syns detal­jerna bra och man slipper leta efter studsande delar på golvet. Ta också fram en liten ask för småde­larna.

För att inte skada lokets alla detaljer rekom­men­deras att demon­tera dessa, ja verk­ligen alla detaljer (utom de fyra vindru­te­tor­karna samt de fyra stegarna upp till gång­borden som är limmade) före demon­te­ring av loket. Det är bättre med detal­jerna intakta än att fäst­pig­garna bryts av i samband med hante­ringen och man får svårt att få dit dem igen. Sedan kan man alltid välja vilka detaljer man vill åter­mon­tera och vilka man vill spara till vitrin­skåp­se­poken (istället för att tappa bort dem på banan).

Deko­dern skall monteras under den långa huven. Först lossas hytten, den sitter mycket hårt fast. Det står i Heljans beskriv­ning att man skall trycka ihop hyttsi­dorna nedanför fönstren, detta för att plast­nab­barna i hytten skall gå fria från urtagen i under­redet. Detta fungerar inte alls. I stället får man försöka sticka in en mycket liten skruv­mejsel mellan hytten och gång­bordet, lirka upp hytten genom att växelvis angripa båda sidorna och därefter dra upp huven med fing­rarna. Det knäpper lite när färgen släpper i skar­varna mellan hytt och huvar. Undvik att ta i fönstren de lossar lätt (men det är dock rela­tivt lätt att sätts till­baka dem igen under vindru­te­tor­karna). Var beredd på att bättra gång­bor­dens skrap­märken med färg efteråt, en svart sprit­penna kan duga.

När hytten väl är lös skall den långa motor­huven bort. Den har under främre gaveln ljus­le­dare med nabbar som hori­son­tellt går in i chas­siet. Huven får därför absolut inte lyftas i ytte­ränden förrän den dragits ut hori­son­tellt 8-​10 mm. Detta sker lämp­ligen genom att ömsevis bända med en skruv­mejsel med 3-​4 mm blad mellan huv och hytt­chassie på båda sidor av hytten (se upp så att färgen inte förstörs) och därefter dra den med fing­rarna och sen lyfta inne­ränden först. När huven är loss se upp så att inte ljus­le­darna tappas bort! Det är lämp­ligt att inför åter­mon­te­ringen lossa huvga­veln från huven. Då blir det sedan enklare att få in ljus­le­dar­nab­barna igen efter det att huven åter­mon­te­rats. Åter­mon­te­ringen av hytten blir lättare genom att försik­tigt med en bladfil fila bort över­flödig färg i spåren på huvnab­barna som ska hålla hytten.

Kretskortet är nu synligt. Först lossas dummypluggen som sitter där deko­derns kontakt skall in. Man kan ömsevis bända försik­tigt med en liten skruv­mejsel mot chas­siets båda sido­kanter. Därefter lossas skruven som håller kretskortet varefter detta försik­tigt viks åt sidan. Vill man ha funge­rande inner­be­lys­ning i hytten fungerar detta direkt med MX630.

(Jag som har använt MX620 som jag hade liggande, måste komplet­tera deko­dern med en tunn (grön) tråd från deko­derns lödplatta för F1 på kretskortet - se bilden som följer med deko­dern - till den plats på deko­der­kon­takten i loket som saknar en motsva­rande pinne på deko­derns snabb­kon­takt. Gör tråden lika lång som deko­derns övriga trådar. Detta är pilligt, man måste vara mycket försiktig, inte darra på handen och ha en mycket fin lödkolv­spets samt tunn lödtråd. (Som alltid vid elekt­riska lödningar är saltsyra/​Effecto m.m. bann­lyst.)

Fäst deko­dern med hjälp av det medföl­jande sili­kon­gummit med lödsidan uppåt och kablarna vända mot hytten i den nedfrästa brunn som finns för ända­målet i chas­siet. Drag kablarna framåt runt lokets befint­liga kretskort till­baka till kontakten vid hytten. OBS - Kontakten vänds så att den orange tråden vänds mot den vita pricken på lokets kretskort. Peta ner all över­flödig tråd­längd under lokets kretskort i fram ändan (ej vid hytten). Skruva fast lokets kretskort igen.
OBS - Kontrol­lera att kretskortet ligger rakt över hålet för skruven, dvs. så långt bakåt det går. Ställ chas­siet med den färdig­mon­te­rade deko­dern på spåret och prova att allt fungerar före åter­mon­te­ringen av loket.

Nu åter­står att montera allt i omvänd ordning. Sätt dit huvga­veln försik­tigt så att ljus­le­darna passas in i sina hål. Lossa försik­tigt huvga­veln från huven och montera huven först. Därefter ljus­le­da­ran­ord­ningen med de tre övre strål­kas­tarna. Den undre ljus­le­daren skall läggas under den silver­fär­gade folien som hindrar ljuset från att läcka genom huven. Huvga­veln skall nu passa exakt gör den inte det - kolla igen för då är det något som inte sitter rätt. Den skall snäppa på plats. Prova sen loket igen innan alla småde­taljer åter­mon­teras.

CV-​inställningar

Den angivna deko­dern fungerar bra med fabriks­in­ställ­ning­arna. Själv har jag, ännu så länge, bara ändrat adressen och dämpat ljus­styrkan som är mycket kraftig (CV60 0->80). När jag kalibrerat loket på SMJ och mätt topp­has­tig­heten kommer jag att justera ned den till före­bil­dens värde. OBS, kontrol­lera vid kalibre­ringen att rang­er­läget inte är till­slaget.

Efter kalibre­ring har jag nu ställt in följande värden:

 • CV2 =  10, ev kan ett något högre värde väljas vilket ökar det prak­tiskt använd­bara (hastighets-) regler­om­rådet på körhand­taget
 • CV3 = 10
 • CV4 = 5
 • CV5 = 180, maxhas­tighet 69 km/​h
 • CV6 = 90, halv­farten följer med så att hastig­hetskurvan blir linjär

Koppel

Om det inte redan är gjort så ta bort skal­kopplet. Detta dras rakt ut med en liten flack­tång.

Lämp­ligt koppel, Kadee #20 (fickan sitter mycket långt in i förhål­lande till buffer­tarna). Monteras i NEM-​fickan. Både fickan själv och kopplet i fickan glappar mycket i höjdled. Shimsa fickan under kopplet med 3x0,2 mm mässings­remsa så att kopplet slutar glappa. Fickan går det inte att göra mycket åt, möjligen kan man sätta en limk­lick mellan koppel och buffert­planka. Kolla som vanligt med Kadee-​mall att både koppel­huvud och krok sitter på rätt höjd.

Heljans ång-​F

Loket är det första indu­stri­pro­du­ce­rade svenska loket med balan­serat chassi - en mycket lovvärd och efter­föl­jans­värd sats­ning från Heljan.

Tyvärr har det före­kommit en del slarv i produk­tionen vilket gör att en del exem­plar lätt spårar ur. Nedan finns några tips som fått flera lok på SMJ att gå riktigt bra. Följ sen fabri­kan­tens anvis­ning om inkör­ning innan finjuste­ring av CV-​värden sker (speci­ellt ljudet), loket löper nämligen mycket lättare efter inkör­ning.

Spårvidd

Kontrol­lera och justera om nödvän­digt invän­diga avståndet mellan insi­dorna på hjulen, skall vara 14,3 mm vilket är ett mini­mi­mått för 2-​räls.

Lokets främre löpboggie och tenderns bakre boggie har på flera exem­plar haft för små avstånd, ta loss dessa hjulaxlar och justera ut de hjul som inte sitter där axelns koni­citet börjar. Använd hjulav­dra­gare eller annan metod så att hjulen förblir paral­lella, kontrollmät efteråt.
OBS - Se upp med hjulax­el­spetsen så att den inte blir förstörd av hjulav­dra­garen som bör ha en motsva­rande urborr­ning.

Går loket nu utan att spåra ur kan du hoppa över nästa moment.

Främre balansarmen

Lägg loket upp och ner (på SMJ:s sköt­bord). Lossa skruven under främre löpbog­gien. Vik försik­tigt löpbog­gien och främre driv­hjulet (som först måste lyftas upp något) bakåt runt främre drivaxeln så att balansarmen kommer på ovan­sidan. Studera den och dess lagring, lägg in ett tunt mellan­lägg på båda sidor i "lager­skålen". Passa på att ta bort främre NEM-​koppelhållaren (kan hindra löpbog­giens rörelse i sidled). Montera försik­tigt till­baka i omvänd ordning. Kontrol­lera att balansarmen rör sig lätt.

OBS - I den Danska tidningen Banen (nr 108) som behandlar loket ganska ingå­ende, föreslås bl.a. att bakre sidan samt "botten" av de U-​formade urtagen i rambalken för det främsta driv­hjulet skall filas! Var mycket försiktig med detta, det är mycket lätt att att fördärva konstruk­tionen med flex­i­chassi. Driv­hjulet kan förflyttas bakåt, med tanke på att driv­ningen över­förs med koppel­stäng­erna  vars längd förblir oför­ändrad är detta en kata­strof! Endast om hjulet efter en lång inkör­ning fort­fa­rande kärvar och inte kan röra sig i höjdled kan något filtag vara nödvän­digt, var försiktig så att filspån inte hamnar inuti lokets meka­nismer!

"Drivboggien"

Kontrol­lera att "boggien" med lokets båda bakre driv­hjul lätt kan vicka i höjdled runt sin axel. På ett nytt lok kärvar den vanligen märk­bart (ev. knäpper till innan den rör sig) eller är helt stel (sitter fast). Detta beror på att boggien vid sin rörliga upphäng­ning kärvar mot rambal­karna. Försök inte dela på chassie och panna.

Stick i stället ner en liten skruv­mejsel mellan rambalk och boggie vid upphäng­nings­punkten vrid försik­tigt så att avståndet mellan rambalk och boggie ökas, gör detta på båda sidor om boggien. Smörj upphängnings-​punkterna med en (mikro­sko­pisk) liten droppe "klis­ter­olja".

En bättre metod är att använda diamantslip­band. Stick ner bandet mellan rambalk och driv­boggie  med slip­sidan mot rambalken fila upp och ner där det går trögt. Gör detta även på andra sidan. När boggien vickar lätt utan att kärva eller knäppa är det klart. (Man får intrycket att tole­ran­serna inte tar hänsyn till att färgen har en viss, om än liten, tjocklek.) Efter detta moment kan det vara idé att se över främre balansen igen even­tu­ellt behöver nu mellan­lägget minskas eller tas bort helt.

Slut­ligen vill jag nämna att loket tack vare sitt fina flex­i­chassie fungerar mycket bra på SMJs bana med origi­nal­hjulen kvar. Radi­erna är visser­ligen stora >750 mm men å andra sidan är spår­läget efter 40 års slitage bitvis mycket dåligt.

Koppel

Lämp­ligt koppel, Kadee #19. Shimsa under bakre kopplet i NEM-​fickan med 0,2x3 mm mässings­remsa så sitter kopplet på rätt höjd, ytter­li­gare juste­ring kan dock behövas. Eftersom back­gång med det här loket i tåg är ganska osan­no­likt föreslås att det främre kopplet tas bort (se ovan) och ersätts med skal­koppel.

CV-​inställningar

Guld­ver­sion med ljud men inte Faul­ha­ber­motor. Nedan­stå­ende CV-​ändringar fungerar bra för mig efter inkör­ning av loket. Värdena kan behöva justeras något men de kan vara en bra utgångs­punkt. Ljudin­ställ­ning­arna (CV-​nr >255) kräver vid LENZ-​system, version 3.6:

 • CV2 ändras 1>3, start­värdet ökas så att loket rycker mindre vid start.
 • CV3 ändras 2>20, acce­le­ra­tions­tröghet ökas.
 • CV4 ändras 2>10, retar­da­tions­tröghet ökas men inte mer än att TC fort­fa­rande kan målbromsa loket.
 • CV5 ändras 48>28, maxfarten sänks till ca 90 km/​h.
 • CV6 ändras 24>14, halv­farten följer med så att hastig­hetskurvan blir linjär.
 • CV50 ändras 32>3, ljus­dämp­ning (effekten liten). OBS, om rök-​generatorn skall kunna användas måste värdet vara 30 eller högre!
 • CV921 ändras 3>5, trös­kel­nivå för ökning av motor­last­ljud.
 • CV922 ändras 3>5, trös­kel­nivå för minsk­ning av motor­last­ljud.
 • CV924 ändras 27>44, broms­ljuds­nivå.
 • CV939 ändras 236>255 tid mellan ångstötar ökas, skall vara 4 per hjul­varv.

Roco Da (ej ekerhjul)

Lämp­liga koppel, Kadee #19.

Gäller lok som är utrus­tade med ESU ljudde­koder från början:

 • CV63 ändras 64 > 10, sätter ner ljudet som är mycket högt.
 • CV113 ändras >167, auto­ma­tisk avbländ­ning vid stopp framåt.
 • CV114 ändras >183, auto­ma­tisk avbländ­ning vid stopp bakåt.

Trix G

Lämp­liga koppel, Kadee #18. Shimsa under kopplen i NEM-​fickorna med 0,2x3 mm mässings­remsa så sitter kopplen på rätt höjd och stadigt.

Lämplig dekoder (21-​pol kontakt): Zimo MX64D. Om man vill ha ljud: Zimo MX640D. Högta­laren (Zimo) göms lämp­ligen under kolboxen.

Otto BvL