TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Arbete pågår på hemsidan

2010-10-03  *  Område: Ekensholmsbanan

Hmm, som du säkert märker kommer du nu direkt till den nya layouten.
www.smj.org styrs om till www.smj.org/wp autot­ma­tisk.

Just nu pågår en viss omstruk­tu­re­ring av infor­ma­tion på hemsidan. Vi håller på att lägga över all infor­ma­tion i ett blogg­verktyg som heter Word­Press, men det kommer egent­ligen mer att användas som en s.k. CMS som generar hemsidan. Detta möjliggör att fler personer lättare kan deltaga i arbetet med att lägga ut infor­ma­tion på hemsidan.

Arbetsmoment i omstruktureringen

Vi försöker göra arbetet så smidigt och i små stabila steg men kort­va­riga stör­ningar går aldrig att undvika. Vi hoppas ni har över­se­ende med detta och gör ett nytt försök om någon minut eller så om någon sida skulle krångla.

Pågående moment

 • Nytt sidhuvud:
  • nya ikoner för huvud­om­råden (de nuva­rande är för små på större skärmar)
  • nya områ­des­bilder under sidru­briken
  • tempo­rära länkar till åter­stå­ende gamla sidor
 • Bild­gal­le­riet med alla sina sidor, struktur för alla stationer finns, bilder delvis över­flyt­tade.
 • Karta och vägbe­skriv­ning.

Återstående moment

 • Bild­ka­te­go­rier skall läggas över till nya bild­gal­le­riet.
 • Gamla rese­be­skriv­ningar och rese­be­rät­telser.
 • Kurs­för­slag och kurs­be­skriv­ningar (nya kommer auto­ma­tiskt på rätt plats under Medlems­in­for­ma­tion).

I princip färdiga moment (rättningar förekommer)

 • Omlänk­ning till ny välkomst­sida.
 • Digi­tal­si­dorna är över­förda och genomgås samt uppda­teras vart­efter.
 • Sidhu­vudet:
  • meny­erna har kommit på plats.
 • Formulär för ny medlem.
 • Pryl­bo­dens sidor flyttas i sin helhet.
 • Annonser för Pryl­bo­dens artiklar med slumpvis presen­ta­tion.
 • Ny ruta i väns­ter­spalten med snabbval.
 • Uppbyggnad av grund­struktur som ämnes­om­råden, senaste ändringar osv.
 • Ny välkomst­sida med slumpvis visade bilder.
 • Året 1955 och dess olika presen­ta­tioner.
 • Sidorna om klub­bens historia och 60- och 70-​års firandet (iofs gamla nyheter men medlem­marna kan ju ta en titt på hur dom själva föränd­rats under årens lopp).
 • Trains­pot­ting är över­fört så när som på Kate­go­rier, men det blir en fråga till­sam­mans med Bild­gal­le­riet.
 • Navi­ge­ring mellan sidor (gå till t.ex. Trafik­kurs i området Trafiken, bläddra dig sedan genom artik­larna med Föregående/​Nästa artikel för att snabbt kunna läsa alla artiklar inom ett under­om­råde).
 • Över­fö­ring av infor­ma­tion till WordPress-​artiklar (kallas egent­ligen inlägg i Word­Press).
 • Länkar till dom gamla sidorna länkas om till dom nya sidorna i den nya struk­turen (i Word­Press). Ibland kan detta leda till felak­tiga eller döda länkar och ett e-​brev till uppskattas mycket i sådana fall.
 • En sak som man ser ganska tydligt är att sidhu­vudet nu är en fast del av sidan och försvinner upp i det blå när man rullar ner på sidan. Detta innebär bl.a. att det är lättare att länka till varje artikel (sida) eftersom den s.k. URL:en nu går direkt till rätt sida.
 • Inne­hålls­för­teck­ningen kommer att på sikt helt ersättas av Arti­kel­listan (som kanske borde döpas om till Inne­hålls­för­teck­ning).
 • Infö­rande av olika tillägg (eng. Plug-​ins) för att förbättra presen­ta­tion (t.ex. auto­ma­tisk avstav­ning) och admi­nist­ra­tionen (t.ex. kontroll av att alla länkar mellan sidor och till externa sidor är korrekta).
 • Eftersom SMJ:s hemsida har använt ett antal egen­de­fi­ni­e­rade data­baser (t.ex. för kalen­da­riet och datum för trafik­kvällar) så måste dessa data­baser fås att samverka med data­basen i Word­Press. Detta kan ibland gå fel i presen­ta­tionen av sidorna men försök då igen om några minuter så brukar felet ha rättats.

SMJ webban­svarig