TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

SJ Personvagnar med träkorg modell 1891–1908

2016-11-23  *  Område: Böcker

smj_pv1891_1w

Beskrivning

De tidi­gare böckerna i denna serie  har fått en uppföl­jare i boken "SJ person­vagnar med träkorg modell 1891–1908" som följer samma typ av upplägg. Boken handlar om 38 vagn­typer som tillver­kades i till­sam­mans närmare 1 400 exem­plar under peri­oden 1891–1919. De byggdes med korgar av trä på ett bärande under­rede av stål­pro­filer.

Boken inleds med en beskriv­ning av SJ:s person­vagnar under tiden före 1891. Detta för att ge en bakgrund. Av samma skäl ges även en kort­fattad beskriv­ning av tidiga boggi­per­son­vagnar vid enskilda järn­vägar samt en del om teknik­ut­veck­lingen fram till att stål­kor­garna tagit över efter träkor­garna.

Huvud­delen omfattar beskriv­ningar av de aktu­ella  vagn­ty­perna där varje typ är utför­ligt beskriven samt rikt illu­strerad med bilder (många i färg) och ritningar (exte­riört och inte­riört).

Boken inne­håller en omfat­tande ritnings­bi­laga med ett flertal ritningar på varje vagn­styp i huvudsak i leve­rans­ut­fö­rande. Ritning­arna är gjorda i skala 1:87 och ett antal som utviks­rit­ningar i skala 1:45.

Inbunden med hårda pärmar. Format 290 x 240 mm. 286 sidor inkl. ritningar.

Boken utgör en samlad fakta­bank  av äldre svenska person­vagnar. Den är intres­sant för både modell­byg­gare och järn­vägs­hi­sto­riskt intres­se­rade.

Priser

Artnr. Beskriv­ning SEK
Bok-​Pv1891SJ Person­vagnar av modell 1891-​1908495:– 

Beställning

Produk­terna kan köpas under våra trafik­kvällar,
på de hobby­mässor SMJ deltar i
eller beställas via postorder (förskotts­be­tal­ning).

Medverkande

 • Thomas Tell,  förfat­tare
 • Hans Helm­s­tein, förfat­tare till grund­manus
 • Svante Runberger, ritningar
 • Bo Japlin, sido­vyer i färg som visar de olika vagn­ty­pernas leve­rans­ut­fö­rande

Kapitelrubriker

 • Något om SJ:s person­vagn­park före 1891
 • Normal­spå­riga person­vagnar med boggier före 1891
 • Teknik­ut­veck­ling
 • Beskriv­ning av vagn­ty­perna 1891–1908
  • Samman­byggda tvåax­liga vagnar
  • De första stan­dard­bog­gi­vag­narna hos SJ
  • Länkax­el­vagnar
   • C3a, 3-​klass sitt­vagnar
   • BC3, 2- och 3-​klass sitt­vagnar
   • C3b, C3c,  3-​klass sitt­vagnar
   • C4, 3-​klass sitt­vagnar
   • CF4a, 3-​klass sitt- och resgods­vagnar
   • CF4b, 3-​klass sitt- och resgods­vagnar
   • D3, Post­vagnar
  • Den fort­satta boggi­vagns­ut­veck­lingen
   • Bo3, 1- och 2-​klass sitt­vagn
   • BCo4, 2-​klass sov- och 3-​klass sitt­vagn
   • Ao1, 1- och 2-​klass sovvagn
  • Finkor
   • F1, Resgods­vagnar
   • F2a, Tågvär­me­vagnar
   • F4, Resgods­vagnar
  • Speci­ella vagn­typer
   • Ao3, Salongs­vagn
   • ABo3, Restau­rang­vagnar
   • C10, 3-​klass sjuk­vagnar
 • Nummer­för­teck­ning
 • Bilagor
 • Källor
 • Ritnings­bi­laga