TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Välkommen till

SMJ

En av landets största modelljärnvägsanläggningar i skala 1:87, spårvidd H0Den senaste månaden har hemsidan varit väldigt trög att presentera. Vi beklagar detta. Vi har en fortlöpande diskussion med webbhotellet för att lösa problemet.

Vi är just nu i skedet att vi skall byta webbhotell (beslutet togs innan problemet uppstod) för att byta till ett enklare verktyg för att bygga hemsidan. Detta för att säkra upp kontinuiteten även framöver under flera år. Ta gärna en titt på vår kommande hemsida på smj.hemsida24.se.

Modell i skala 1:87 av en av Europas ledande tillverkare av HO-bilar i små serier. Modellen är gjord i vacuumgjuten resin för hög finish. Foto: SEN
Kör 40
Kör 40
OK, det går bra
OK, det går bra
Det här blir bra
Det här blir bra
Sluta flyga, jag bygger en bro
Sluta flyga, jag bygger en bro
//

Trainspotting ->

Littera T23: Godståg och växling
Köptes ursprungligen in på 1950-talet som smalspårslok men byggdes om till normalspårslok i mitten av 1960-talet.
page_aret1955]

Månadens spår ->

(2017-04-24)

---

Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (SMJ) är den äldsta modell­järn­vägs­klub­ben i Norden.

Klub­bens tra­fi­kidé är en fik­tiv, men ändå san­no­lik, järn­väg i Bergs­la­gen i mit­ten av 1950-​talet.  Tors­dag efter kl. 20.00 är nor­malt arbets­kväl­lar för klubb­med­lem­mar. Besök oss gärna under en tra­fik­kväll.

Klub­bens med­lem­mar byg­ger och dri­ver en stor klub­ban­lägg­ning. Banan är en H0-​anläggning med 2-​rälsdrift kon­ver­te­rad till digi­tal­stan­dar­den DCC. Anlägg­ningen är klub­bens egen­dom medan all rul­lande mate­riel till­hör de enskilda medlem­marna.

SMJ:s Pryl­bod säl­jer vår egen bok och kom­pletta vagns­byggsat­ser. Detta för att verka för mj-​hobbyns sprid­ning och för att få ett till­skott till verk­sam­he­ten (hyran är en dryg utgift).

Under kväl­lens kaf­fe­paus i Café Bak­fic­kan dis­ku­te­ras många olika frågor. Klub­bens idé är inte bara att bygga och driva anlägg­ningen. Den är också en social kon­takt för medlem­marna.

Vi ord­nar för klub­bens med­lem­mar även en del utflyk­ter och resor till lämp­liga resmål.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
biljett
Besök eller kontakta oss   (8 artiklar) ->
Var vi finns och hur du kontaktar oss
SMJ_Hamngatan11
Klubbens historia   (3 artiklar) ->
 
Medlemsanmälan ->
Vad innebär det att vara medlem?
 
Om hemsidan, cookies, copyright   (4 artiklar) ->
Information om hemsidan samt dess skyldigheter och rättigheter
img_8822_nr013_under
Tävlingarna G- och C-kraft   (7 artiklar) ->
Tävlingar i modellbyggeri av en vagn