TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Välkommen till

SMJ

En av landets största modelljärnvägsanläggningar i skala 1:87, spårvidd H0Vagnarna gjordes något längre än de på 1800-talet tillverkade och försågs därför med bärstag. Taken gjordes välvda och utan lanternin. Detta littera och utförande tillverkades i 75 exemplar. De användes i storstädernas lokaltrafik samt i persontåg i övriga delar av landet. Vagnarna var i trafik ända in på 1950-talet. Foto: SEN
Nu kopplar vi ihop
Nu kopplar vi ihop
Mohällarna klara
Mohällarna klara
Sakta fart framåt
Sakta fart framåt
Den funkade nyss
Den funkade nyss
//

Trainspotting ->

Littera T45: Godståg. Efter 1976 blev de växellok på industrier.

Året 1955 ->

(Sverige)
Vällingby centrum
har sitt första verksamhetsår.

Månadens spår ->

(2017-05-27)

---

Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (SMJ) är den äldsta modell­järn­vägs­klub­ben i Norden.

Klub­bens tra­fi­kidé är en fik­tiv, men ändå san­no­lik, järn­väg i Bergs­la­gen i mit­ten av 1950-​talet.  Tors­dag efter kl. 20.00 är nor­malt arbets­kväl­lar för klubb­med­lem­mar. Besök oss gärna under en tra­fik­kväll.

Klub­bens med­lem­mar byg­ger och dri­ver en stor klub­ban­lägg­ning. Banan är en H0-​anläggning med 2-​rälsdrift kon­ver­te­rad till digi­tal­stan­dar­den DCC. Anlägg­ningen är klub­bens egen­dom medan all rul­lande mate­riel till­hör de enskilda medlem­marna.

SMJ:s Pryl­bod säl­jer vår egen bok och kom­pletta vagns­byggsat­ser. Detta för att verka för mj-​hobbyns sprid­ning och för att få ett till­skott till verk­sam­he­ten (hyran är en dryg utgift).

Under kväl­lens kaf­fe­paus i Café Bak­fic­kan dis­ku­te­ras många olika frågor. Klub­bens idé är inte bara att bygga och driva anlägg­ningen. Den är också en social kon­takt för medlem­marna.

Vi ord­nar för klub­bens med­lem­mar även en del utflyk­ter och resor till lämp­liga resmål.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
SMJ_4-74-pendel-tbana
Besök eller kontakta oss   (8 artiklar) ->
Var vi finns och hur du kontaktar oss
Gamla anläggningen på Hamngatan
Klubbens historia   (3 artiklar) ->
 
Medlemsanmälan ->
Vad innebär det att vara medlem?
 
Om hemsidan, cookies, copyright   (4 artiklar) ->
Information om hemsidan samt dess skyldigheter och rättigheter
101204_Ala_P1020461
Tävlingarna G- och C-kraft   (7 artiklar) ->
Tävlingar i modellbyggeri av en vagn