TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Välkommen till

SMJ

En av landets största modelljärnvägsanläggningar i skala 1:87, spårvidd H0Vagnarna gjordes något längre än de på 1800-talet tillverkade och försågs därför med bärstag. Taken gjordes välvda och utan lanternin. Detta littera och utförande tillverkades i 75 exemplar. De användes i storstädernas lokaltrafik samt i persontåg i övriga delar av landet. Vagnarna var i trafik ända in på 1950-talet. Foto: SEN
Snart klart för trafik
Snart klart för trafik
Snart är hjulen rena
Snart är hjulen rena
Stopp
Stopp
Nu ska det bli åka av
Nu ska det bli åka av
//

Trainspotting ->

Littera T44: Godståg, växling, har även dragit persontåg vid tillfällen
Sveriges vanligaste diesellok.

Året 1955 ->

(Teknik)
John McCarthy på
Dartmouth University skapar termen och drömmen om Artificiell Intelligens (AI).

Månadens spår ->

(2017-04-24)

---

Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (SMJ) är den äldsta modell­järn­vägs­klub­ben i Norden.

Klub­bens tra­fi­kidé är en fik­tiv, men ändå san­no­lik, järn­väg i Bergs­la­gen i mit­ten av 1950-​talet.  Tors­dag efter kl. 20.00 är nor­malt arbets­kväl­lar för klubb­med­lem­mar. Besök oss gärna under en tra­fik­kväll.

Klub­bens med­lem­mar byg­ger och dri­ver en stor klub­ban­lägg­ning. Banan är en H0-​anläggning med 2-​rälsdrift kon­ver­te­rad till digi­tal­stan­dar­den DCC. Anlägg­ningen är klub­bens egen­dom medan all rul­lande mate­riel till­hör de enskilda medlem­marna.

SMJ:s Pryl­bod säl­jer vår egen bok och kom­pletta vagns­byggsat­ser. Detta för att verka för mj-​hobbyns sprid­ning och för att få ett till­skott till verk­sam­he­ten (hyran är en dryg utgift).

Under kväl­lens kaf­fe­paus i Café Bak­fic­kan dis­ku­te­ras många olika frågor. Klub­bens idé är inte bara att bygga och driva anlägg­ningen. Den är också en social kon­takt för medlem­marna.

Vi ord­nar för klub­bens med­lem­mar även en del utflyk­ter och resor till lämp­liga resmål.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
biljett
Besök eller kontakta oss   (8 artiklar) ->
Var vi finns och hur du kontaktar oss
SMJ_Hamngatan08
Klubbens historia   (3 artiklar) ->
 
Medlemsanmälan ->
Vad innebär det att vara medlem?
 
Om hemsidan, cookies, copyright   (4 artiklar) ->
Information om hemsidan samt dess skyldigheter och rättigheter
dsc_0113_hjp
Tävlingarna G- och C-kraft   (7 artiklar) ->
Tävlingar i modellbyggeri av en vagn