TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Artiklar i området:

Deltagande tågsätt i SMJ:s 60-​årstävling

delt_Friberg_Dm3

Delta­gande tågsätt presen­teras med delta­gare, tidsepok, tåglängd, beskriv­ning samt en bedöm­ning.

Läs mer... ->

SMJ 60 år – Jubileumstävlingen

rep07

SMJ firade sitt 60-​årsjubileum med inbjudna gäster lördagen den 24 oktober 1998. Evene­manget utspe­lade sig i klubb­lo­kalen med en tävling, i vilket gästerna deltog med sina medhavda tågsätt i ett trafik­spel på SMJ:s anlägg­ningen.

Läs mer... ->

SMJ 60 år, bilder från jubileumstrafiken

rep09

Bilder från trafik­spelet på anlägg­ningen med de delta­gande tågsätten.

Läs mer... ->

SMJ:s Bedömningsgrunder

Egen­ska­perna indelas i två kate­go­rier:

* utse­ende, som inne­håller "tradi­tio­nella" bedöm­nings­grunder, och
* köre­gen­skaper, som är de av SMJ i denna tävling till­förda nya bedöm­nings­grun­derna.

Läs mer... ->

SMJ:s bedömningsgrunder, kommentarer

Bedöm­nings­grup­pens samman­sätt­ning är viktig. Den bör inne­hålla indi­vider med god kunskap inom flera olika områden. Kunskap om trafik och trafik­miljö måste finnas. Ingå­ende erfa­ren­heter av lok- och vagn­byg­gande är likaså viktig för att kunna bedöma modell­byg­gets svårig­hets­grad, model­lernas detal­je­rings­grad samt deras utfö­rande.

Läs mer... ->

Trafiktillstånd

mjinsp

Modell­järn­vägs­in­spek­tio­nens till­stånd om fort­satt trafik på Ekens­holms­banan.

Läs mer... ->