TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Kom och titta på klub­bens trafik­spel då vi även berättar om klubben och anlägg­ningen. Vi framför realis­tiska tåg enligt tidta­bell som baseras på vårt trafik­om­råde med dess trafi­kidé. Tidse­poken 50-​talet är vald därför att det då fanns en omfat­tande och stabil trafik med ång-, diesel- och ellok i drift. Valet av Bergs­lagen ger en intres­sant trafi­kidé med trans­porter av malm- och skogs­pro­dukter komplet­terad med viss person­trafik.

/​/​

Medlemmar tjänstgör enligt före­bilder (klare­rare, lokfö­rare och tågle­dare) efter ett Tjänst­gö­rings­reg­le­mente (TjR) stött av en begrepps­för­kla­ring. Detta är inte alltid en enkel uppgift vilket gör att det kan uppstå förse­ningar – precis som i verk­lig­heten. För att få deltaga i trafiken skall varje medlem ha genom­gått en Trafik­kurs. I och med att varje medlem äger sin egen rullande mate­riel och bara tar med den vid varje trafik­till­fälle så vari­erar tågens samman­sätt­ning från gång till gång.

Vi visar banan, vår trafik etc. på plane­rade trafik­kvällar där visningen i december är litet speciell med Hjul­kör­ningen. Vi kan även ordna grupp­vis­ningar.

Visning av Ekensholmsbanan:

Publika visningar

biljett

Vi vågar påstå att du har stor behåll­ning av att följa trafik­spelet under en visning, beskåda många fina modeller i rörelse och inte minst titta på anlägg­ningen. Ett annat till­fälle under året är också Hjul­kör­ningen eller att vi anordnar en separat grupp­vis­ning.

Läs mer... ->

(H)julkörningen

Hjul­mark­naden brukar äga rum i början av december varje år. SMJ att har numera sin Hjul­kör­ning för allmän­heten en vecka senare. Du kan se litet bilder från Hjul­kör­ningen 2009 i området Måna­dens spår.

Läs mer… ->

Gruppvisning

SMJ ordnar gärna visningar på ej ordi­narie trafik­kvällar för grupper på högst 30 personer. Ni kan vara en intres­se­för­e­ning eller kanske ett företag som kanske gör ett besök som start på en trevlig kväll. 

Läs mer... ->

Vägbeskrivning

SMJ_4-74-pendel-tbana

Vägbe­skriv­ning till klubben.

Läs mer... ->