TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Vårt trafik­spel skall åter­spegla vårt trafik­om­rådes behov av trans­porter på ett trovär­digt sätt och utförs enligt en tidta­bell och ett Tjänst­gö­rings­reg­le­mente (TjR). Denna trafik­kurs skall ge en insikt i och förstå­else av en tidta­bells olika delar och använd­ning. Kursen omfattar bl.a. arbets­upp­gifter och ansvars­om­råden för Trafik­chef (TC), Tågle­dare (TL), Tågkla­re­rare (-biträde) och Lokfö­rare (-biträde).

Presen­ta­tio­nerna nedan är dels avsedda som refe­rensma­te­rial och för de trafik­kurser vi håller för våra medlemmar, dels skapade för att ge insikt i och kanske ge uppslag för trafik­spel på din egen anlägg­ning. Detta är SMJ:s tolk­ning och använd­ning av före­bilder från verk­lig­heten.

(Säker­heten på en bana bygger dess­utom på banans spårupp­byggnad, stan­dard och kvalitet på lok och vagnar, men det faller utanför denna trafik­kurs.)

Delarna i trafikkursen:

Begreppsförklaringar

Begrepps­för­kla­ringar som är nödvän­diga att känna till för att säkert kunna klarera och fram­föra tåg.

Läs mer... ->

Förarturlista för lokförare

tdt84_forartur3

En förartur­lista för varje lokfö­rare som listar de tåg eller andra fordons­rö­relser lokfö­raren skall köra.

Läs mer... ->

Förkortat Tjänstgöringsreglemente (TjR)

tjr

Förkortat Tjänst­gö­rings­reg­le­mente (TjR) som listar de vikti­gaste para­gra­ferna. Fram­förallt den för säker­heten så viktiga para­graf 49 som handlar om TAM (TågAn­Mälan).

Läs mer... ->

Grafisk tidtabell

Tdt84_graf

Den grafiska tidta­bellen som ligger till grund för plane­ringen av trafiken och ger över­sikten över dygnet. Ibland komplet­terad med en Tidta­bellsbok del B som inne­håller bl.a. tjäns­te­tid­ta­beller för alla tåg i detalj.

Läs mer... ->

Tåglista

tdt84_taglista

En tåglista för den aktu­ella dagen som är en förteck­ning på de tågsam­man­sätt­ningar som används just denna trafik­kväll.

Läs mer... ->

Tågordningslista för station

tdt84_kolarasen

En tågord­nings­lista för varje station som ger uppgifter om vilka tåg i denna tidta­bell som skall klareras, ankomma och avgå på stationen.

Läs mer... ->

Uppställningsplan

tdt84_ufa

En uppställ­nings­plan för tidta­bellen som anger var olika tåg och vagnar skall ställas upp inför varje trafi­k­väll (dvs UFA - Utgångs­läge För Anfall).

Läs mer... ->