TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Farsar­vets stationshus har under många år varit en studi­e­mo­dell i papp. Har visas bilder från arbetet med en upprust­ning till en riktig modell.

Artiklar om Farsarvets stationshus (senaste först):

Övervåningen på Farsarvets stationshus

Akvarellsalongen med de tre ”räddade” Zorn-akvarellerna: Vårt dagliga bröd, Sommarnymf och Sommarnöje.

Farsar­vets stationshus, Sjut­tio­elfte etappen.

Detta mång­å­riga idiot­bygge sjunger nu äntligen på sista refrängen. Det har ett inre som ingen egent­ligen någonsin kan eller kommer att kunna ses, men som ändå krävt minst lika lång byggtid som det yttre.

Läs mer... ->

Farsarvet

Ånglok litt Sb på parad

Farsarvet är samman­bind­nings­sta­tion för stats­banan (SJ) och privat­banan (SMJ). Här sker range­ring av malm- och godståg till/​från SMJ och person­tra­fiks­ut­byte med SMJ. Loksta­tionen betjänar lok från både SJ och SMJ. Tunga malm­tågslok från SMJ, som drar malm­tågen från SMJ, byts här mot el- eller diesellok som tar malm­tågen vidare ut på SJ.

Läs mer... ->

Taklagsöl på Farsarvet

fa_taklagskransen

Vår lokal­re­porter, Syllvia Ångström, har i veckan gjort ett besök vid Farsar­vets stationshus, som under en längre tid varit ”stängt” för reno­ve­ring och i vissa avse­enden till och med total ombyggnad.

Läs mer... ->

Farsarvets stationshus i Skövde

img_0080

Ja, det har nu inte utlo­ka­li­se­rats mer än högst till­fäl­ligt under själva Banka­laset. Som synes rönte det viss uppmärk­samhet, men så är ju också ett fint bygge i gott säll­skap med övriga utställda objekt på Banka­laset.

Läs mer… ->

Interiörbilder från Farsarvets stationshus

21c-dscn0565-78

Ett husbygge på en modell­järnväg ser man oftast bara utsidan på. Men i en del fall är stor möda lagd även på inte­ri­ören.
Läs mer… ->

Farsarvet

Återstående arbeten

Läges­rap­port från bygg­platsen den 1/​3 -10

Läs mer… ->

Framsteg på Farsarvets stationshus

farsarvet_7

Vissa medlemmar hade funde­ringar på om den pågående ombygg­naden av Farsar­vets stationshus verk­ligen hade den detalj­ri­kedom som kunde ses i nSBA-​artikeln "Vad händer i Farsarvet?". Eller, var det bilder från före­bilden?

Läs mer… ->

Vad händer i Farsarvet?

Stoar väntsalen

Nya SBA:s flygande reporter Syllvia Ångström har under semester­vilan passat på att i smyg besöka det pågående bygget av Farsar­vets station. Bygg­naden var helt över­given, varför vi fritt kunde ströva omkring där, och vi började med att kika in genom fönstren för att bilda oss en uppfatt­ning om läget på insidan. Av det vi såg före­faller det kons­tigt nog som om stationen används provi­so­riskt trots att så mycket åter­står att göra.

Läs mer... ->

Farsarvets stationshus, lägesrapport

090510_leb_fa_1_stationshus

Förtvivla ej du lilla hop! Reno­ve­ringen av stations­huset fort­skrider – om än i tåla­mods­prö­vande snigel­takt.

Läs mer… ->

Verksamhetsberättelse 2008

* Antalet medlemmar vid årets början var 78 och vid årets slut 93. Denna sentida variant av folk­vand­ring berodde i första hand på ett tätare samar­bete med modul­för­e­ningen MMM, där delar av Stock­holms­sek­tionen valde att flytta in i Saxnora Bergslag med sina portabla ägor.
* Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
* Årsmötet hölls den 17 april i klubb­lo­kalen.
* Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom ordnade SMJ två bokade visningar och en klubb­träff för andra mj-​klubbar. SMJ har även haft besök av MJ-​klubben i Ljungby samt den grupp som sköter om Uno Miltons modell­järnväg på Tekniska Museet. Båda grup­perna ville ta del av erfa­ren­he­terna från SMJ:s digi­ta­li­se­ring.

Läs mer... ->

Snyten i våra hjärtan

Mitt ute i Ingen­stans” brukar man säga om något som ligger långt bort från “all ära och redlighet”. Ett sådant “Ingen­stans” fanns på SJ-​lnjen Krylbo (Avesta)–Frövi. Efter att från Broarna på länsväg 256 ha skumpat fram cirka tre kilo­meter på en smal och dålig grusväg, står man mitt i gran­skogen plöts­ligt öga mot öga med ett 16 meter högt stenhus – Snytens station!

Läs mer... ->

Mellandagsarbete

1_2_Fa_stationsbygge

Kalhygge i Ramsbo och reno­verad stations­byggnad börjar ta skepnad i Farsarvet, inget dåligt arbete för mellan­da­garna!

Läs mer... ->