TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Under verk­sam­hets­året 2004 beslöt SMJ-​styrelse att till årsmötet 2005-​04-​14 lägga fram förslag till föränd­ringar i Ålbro. Efter årsmötet har förslaget ytter­li­gare bear­be­tats med hänsyn till en del synpunkter som kom fram vid mötet och före­ligger nu i det skick som visas här.
Avsikten med föränd­ringen är:

  • Att kunna köra malmtåg Kvarngruvan–Fararsarvet (och få det rätt­vänt) utan utan att behöva passera maga­sinet.
  • Att kunna vända tåg från SJ-​dubbelspåret utan att behöva köra den långa osyn­liga sträckan ända ner till maga­siet och till­baka.

Några para­metrar som måste tas med i plane­ringen är:

  • Dubbel­spåret och sträckan Ramsbo–Ekensholm (som ligger som ovanpå den tänkta dolda slingan) kan inte flyttas.
  • Place­ringen av det befint­liga växel­krysset i dubbel­spåret i Ålbro och dess­utom bör anslut­ningen av slingan läggas så att så få nya växlar som möjligt läggs in. Detta för att inte ge för långa och många växel­gator som kan ge trafi­kala stör­ningar.
  • Vi vill helst inte ändra på land­skaps­kan­terna (de raka strecken) eftersom dessa gränsar till Café Bakfickan. Utmed den ena kanten står dess­utom en fåtölj som p.g.a. av utrym­messkäl inte bör flyttas.

Artiklar om ombyggnaden av Ålbro:

Ålbro växelgata ersätts

02 080131a_alb_7622

För att göra arbetet med att dels bygga och ansluta Ålbro växel­kryss (Ålbro-​slingan), dels göra trafi­kav­brottet vid inkopp­lingen så kort som möjlig har hela växel­gatan byggts om på en ny botten­platta.

Läs mer... ->

Ålbro-​slingan

Albro_standare

Beskriv­ning av hur plane­ringen fort­skridit samt hur funk­tioner och möjlighet vuxit fram steg för steg.

Läs mer... ->