TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Det sägs ju att en modell­järnväg (eller heter det järn­vägs­mo­dell?) aldrig ska bli klar. Detta innebär alltså att banar­beten eller ombygg­nader om inte tillhör vardagen så i alla fall är en del av livet med en anlägg­ning.

För en del år sedan påbör­jade vi omlägg­ningen av det elekt­riska styr­sy­stemet (se t.ex. sidan Digi­tal­tips för klub­ban­lägg­ningar). Det har pågått en hel del arbeten i Bång­fors­om­råden under en tid (bilden visar en del av det tidiga plane­rings­ar­betet).

Vi tänkte på de här sidorna presen­tera för medlem­marna en del av de större ombygg­na­derna (banar­beten) som är på gång. Det blir mer eller mindre detal­jerat och är mest att se som en infor­ma­tion för de medlemmar som inte besöker klubb­lo­kalen så ofta.

Ombygg­nader av större slag som sker på banan kommer att presen­teras under arbe­tets gång, från plane­ring genom ombygg­naden (bilder från ombygg­naden kan ibland ses på Måna­dens spår) till det färdiga resul­tatet. Och därefter är det ju inte banar­bete längre så då ingår det i den normala rappor­te­ringen från anlägg­ningen, främst brukar detta ske i Bild­gal­le­riet.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
symboler_20050606
DCC-utbyggnaden   (5 artiklar) ->
img_9086
Ekensholms bangård   (7 artiklar) ->
3_3_skyddsvaxel
Modulanslutning   (5 artiklar) ->
Ovanifrån
Ny belysning över anläggningen   (11 artiklar) ->
Efter ett förslag från Svenne N är nu ombyggnad av belysningen över banan på gång.
1s2_3_modulerna
Albro_sparbaddar
Ålbro-slingan   (2 artiklar) ->