TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Det finns som många deko­der­va­ri­anter och det är viktigt att du sätter dig in i vilken dekoder du väljer.

Speciellt vid val av lokde­koder är detta viktigt eftersom den skall:

  • skall passa lokets motor, både typ och ström­styrka
  • skall ha önskade styr­pa­ra­metrar
  • skall ha önskade funk­tioner, t.ex. ljud

SMJ rekom­men­derar numera sina medlemmar att genom­gå­ende använda dekodrar med auto­ma­tisk fart­håll­ning (eng. Cruise Control). För lok med motorer med järnlös rotor ("Faul­hauber") bör en dekoder högfre­kvens­styr­ning av motorn användas för att inte motorn skall bli över­hettad. En fördel är att frekvensen också ligger utanför det hörbara området (s.k. Silent Drive).

Skill­naden mot normala dekodrar är att man från körkon­trollen direkt reglerar lokets hastighet – i stället för att reglera den, till loket, till­förda energin. Hastig­heten hålls sedan själv av loket oavsett om det går trögt eller ej i växel­gator, kurvor eller uppförs­backar. Detta möjliggör att de dato­ri­se­rade körkon­trol­lerna visar rätt hastighet och vägmä­tar­ställ­ning. Vidare stannar tågen mer exakt framför stopp­sig­naler utan särskilt avbrott i spåret.

Dekodrar används främst till att styra lok, ställa signaler och lägga växlar. Dekodrar kan dock användas i många (andra) situ­a­tioner:

  • för styr­ning av lok
  • för att styra extra funk­tioner i lok och vagnar
  • för att styra signaler och växlar
  • för att styra funk­tioner i land­skapet, t.ex. för att höja en bom
  • för att skapa och styra ljud i land­skapet, t.ex. fågel­läten.

Det finns anlägg­ningar där man valt att styra allt utom lok med dekodrar, t.ex. hos Helsing­fors modell­järn­vägs­klubb som har en modulär anlägg­ning. Däri­genom mini­meras antalet kablar mellan modu­lerna. Genom att digi­tal­styra alla signaler och växlar med dekodrar behöver man ju bara två elkablar för hela banan. Med lokala matningar och ström­stäl­lande växlar kan man sedan klara sig med ganska enkla paneler.

Artiklar om Lokdekodrar:

Dekoderval

MX63

Varje lokde­ko­dertyp har sina speci­ella egen­skaper och inställ­ningar. Du måste känna till och ta hänsyn till deko­derns möjlig­heter och begräns­ningar när du väljer lämplig dekoder.

Läs mer... ->

Dekoderval, funktioner

Deko­derval påverkas även av vilka funk­tions­ut­gångar du har behov av eller om du vill ha någon speciell funk­tion som ljud.

Läs mer... ->

Dekoderval, motorvärden

Gör ditt val av lokde­koder primärt utifrån din typ av motor och dess ström­behov. Sedan finns flera val som t.ex. antal funk­tioner och deras möjlig­heter, lastre­gle­ring etc.

Läs mer... ->

Inställningar

En inställ­ning i en dekoder görs genom att skriva in ett värde (sätta ett värde, göra en inställ­ning) i en styr­va­ri­abel (eng. Confi­gu­ra­tion Vari­able, CV). Vilka inställ­ningar som kan göras beror på deko­dertyp. Följ alltid de anvis­ningar som medföljer deko­dern. Detta är särskilt viktigt när det gäller vilka värde­om­fång som kan användas. Dessa kan skilja sig mellan olika fabrikat och även mellan dekodrar av samma fabrikat.

Läs mer… ->

Inställningar, begrepp

DCC_kurva_start_stopp

En lokde­koder kan klara sig i det enklaste fallet med att man ställer in deko­der­a­dressen och antal körsteg. I en klubb­miljö och en större hemmaan­lägg­ning blir det dock nödvän­digt med litet fler inställ­ningar än så. Detta ger en säkrare körning men fram­förallt en roli­gare körning, t.ex. när man kan styra olika funk­tioner på ett lok.

Läs mer... ->

Inställningar, bitvärden i en CV

Ibland används bara delar av en CV för att ställa in ett värde, bitar i en CV. (Detta var egent­ligen en metod för att spara minnesut­rymme i de tidi­gaste dekod­rarna.)

Läs mer... ->

Inställningar, fabriksnya

Endast lämpade att använda under själva instal­la­tionen och prov­kör­ningen av en dekoder i ett lok. Start­s­pän­ningen är lågt satt vilket gör att du kan förlora ett antal körsteg innan loket rör sig och topp­has­tig­heten blir inte modell­riktig för loket. (Dessa ej anpas­sade dekodrar skall normalt sett INTE användas vid SMJ:s trafik­spel.)

Läs mer... ->

Inställningar, köregenskaper

När man har gjort den första prov­kör­ningen och sett att loket fungerar till­sam­mans med deko­dern kan det vara dags att ställa in köre­gen­ska­perna.

Läs mer... ->

Inställningar, ljus och funktioner

När nu loket går bra kan man ägna sig åt belys­ningen och övriga funk­tioner. Glöm inte att spara lokin­ställ­ning­arna i datorn då och då!

Läs mer... ->

Inställningar, trafikala

Vid körtill­fället finns det några inställ­ningar som kan vara bra att veta och använda vid behov.

Läs mer... ->

Inställningar, utrustning

ex_progr_rela

SMJ använder programmet ”Train­pro­grammer” från Jürgen Frei­walds (RR & Co) men andra lämp­liga program finns också.

Läs mer... ->

Montering

dekoderplacering_anim

Hur du bör montera just din dekoder beror på flera faktorer som du måste ta hänsyn till. Varje ny loktyp (fabrikat, byggsats, etc.) fordrar litet efter­tanke för att få en meka­niskt bra och, fram­förallt, drift­säker instal­la­tion.

Läs mer… ->

Montering, anslutning

Om du har ett lok som saknar en förbe­redd deko­de­ran­slut­ning, måste du göra anslut­ning­arna själv. Behandlar även anslut­ning av belys­ning och funk­tioner.

Läs mer... ->

Montering, exempel

Sörj för god strömupptagning.

Några typiska exempel på problem och möjlig­heter vid deko­der­mon­te­ring. Dess­utom några exempel med belys­ning i en vagn och fjärr­styrd avkopp­ling från ett lok.

Läs mer... ->

Montering, placering

Om loket inte är förbe­rett för deko­der­mon­tage innebär detta att du måste hitta en bra place­ring för deko­dern samt skapa lämplig strömupp­tag­ning för en dekoder.

Läs mer... ->

Rekommenderade dekodrar för SMJ

Inom deko­der­om­rådet sker utveck­lingen snabbt. Det har under senare år till­kommit en mängd nya funk­tioner både gene­rella och fabri­kan­tu­nika. För detal­jerad infor­ma­tion hänvisas till respek­tive fabri­kants infor­ma­tion, se länkar mot slutet av denna artikel.

Läs mer... ->