TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

När driften skall digi­ta­li­seras på en klub­ban­lägg­ning, eller en större heman­lägg­ning, finns det en del att tänka på. Detta gäller oavsett om man bygger nytt eller bygger om från analog drift.

SMJ har genom­gått en sådan ombyggnad. På de här DCC-​sidorna (Digital Command Control dvs. digital styr­teknik) redo­visar vi tankar och erfa­ren­heter från detta arbete. Om du vill veta mer om den digi­tala styr­tek­niken så finns det mycket bra litte­ratur om detta. Se också kapitlen om DCC-​teknik i SMJ:s bok Ekens­holms­banan – Bergs­lagen på spåren.

Styrande förut­sätt­ning för SMJ har varit:

  • skala H0 och stor anlägg­ning
  • många medlemmar och lok
  • trafik enligt tidta­bell bedrivs på banan
  • säker­hets­krav, utbyggnad och fram­tida anpass­ning

En digi­tal­styrd anlägg­ning består av många kompo­nenter med styr­system (centra­len­heten) med boostrar som den natur­liga kärnan. Till den läggs körkon­troller och styr­pro­gram för att köra loken och lägga växlar. Och till vad behövs nu allt detta? Jo, för att styra tågen med sina dekodrar och troligen också ett antal dekodrar, avkän­nare etc. för själva banan.

Se även klub­bens länkar för DCC.

Se även klub­bens infor­ma­tion om sin DCC-​utbyggnad.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
Dekodern placerad taket
Lokdekodrar   (16 artiklar) ->
Vilka val och inställningar kan (behöver) du göra?
avsakringar
Matningsavsnitt   (2 artiklar) ->
Digital matning med 2 trådar? Nja, litet mer komplicerat är det

Artiklar inom Digitaltips:

Digital standard

logo_nmra_conf_insp

NMRA/​DCC-​standarden är den stan­dard som med en bredd och ett utbud (nu och i fram­tiden) passar för de flesta. Dessa sidor utgår från denna stan­dard men tankar och erfa­ren­heter är i princip allmängil­tiga.

Läs mer... ->

Digitalmatningen

avsakringar

Var skall man placera utrust­ningen? Hur planerar man anslut­ningen av spåren? Hur avsäkrar man ett avsnitt? Behövs polvänd­ning i den digi­tala världen?

Läs mer... ->

Enkelspåret Valnäs–Farsarvet

SJ-enkelspar

Detta är den enda del av SJ som är enkel­spårig. Det är intres­sant att se tågen vid Farsarvet stå och vänta på spets­möte, auto­ma­tiskt köra ut och in på enkel­spårs­sträckan på ett till synes slump­mäs­sigt sätt.

Läs mer… ->

Körkontroller hos SMJ

LH100

En digital körkon­troll samverkar med styr­sy­stemet och finns i många typer för DCC-​system.

Läs mer... ->

Körteknik hos SMJ

Körkon­troller finns, precis som dekodrar, av olika fabrikat och vari­anter. Allt från enklare, men fullt dugliga körkon­troller i start­satser till mycket avan­ce­rade sådana som verk­ligen kan kräva sin förare för att dessa (körkon­trol­lerna alltså) skall komma till sin rätt.

Läs mer... ->

LENZ uppgradering till 3.6

Samman­fatt­ning av nya funk­tioner i LENZ uppgra­de­ring 3.6

Läs mer... ->

Lokadresser

På en klub­ban­lägg­ning är det viktigt att ha hög drift­sä­kerhet, t.ex. genom att undvika att program­mera om loka­dres­serna inför körningar. (Dess­utom skall ju i alla fall vi på SMJ placera ut allt rullande mate­riel i utgångs­läge eftersom vi aldrig har rullande mate­rial kvar i klubb­lo­kalen.)

Läs mer... ->

Nya lok

Nya svenska lok kommer nu ut i rask takt från olika till­ver­kare, här finns tips om åtgärder och till­behör för att loken skall kunna trafi­kera SMJ.

Läs mer... ->

SMJ:s Tågmagasin

Schematisk spårplan

Tågma­gasin finns numera på många större modell­banor i Europa. I Tyskland går de ofta under namnet “Schat­ten­bahnhof” (skugg­ban­gård) och är huvud­sak­ligen auto­ma­tiska, i England hittar man “Fiddle yard” (mixtrings­ban­gård) som vanligen är helt manu­ella och i USA har man namnet “Storage Yard” (lagrings­ban­gård) med vari­e­rande grad av auto­matik.

Läs mer... ->

Styrsystem (centralenhet)

NMRA/​DCC-​standarden före­skriver enbart det digi­tala proto­kollet till dekod­rarna. Kopp­lingen mellan centra­lenhet och körag­gregat är ännu så länge varje till­ver­kares ensak. 

Läs mer... ->