TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

SMJ är ju en ideell före­ning och håller som sådan årligen en stämma. Dess­utom drivs klubben som en fiktiv järn­vägs­för­valt­ning och till en sådan hör en verk­sam­hets­be­rät­telse som berättar litet om vad som hänt under året.

Verksamhetsberättelser under åren (senaste först):

Verksamhetsberättelse 2016

* Presen­teras vid före­ningens årsmöte 2017-​04-​20
* Styrelsen har bestått av ordfö­rande Anders Lundin, kassör Leif Persson, sekre­te­rare Hubert Österlund samt Mats Dahl­ström och Mikael Ekelund. Supple­anter var Otto Berg von Linde och Håkan Löfgren.
* Styrelsen har under året haft 10 proto­koll­förda möten.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2015

* Årsmötet hölls den 21 april i klubb­lo­kalen.
* Styrelsen bestod vid årets början av ordfö­rande Anders Lundin, kassör Leif Persson, sekre­te­rare Mikael Ekelund samt Mats Dahl­ström och Sture Holm­berg. Supple­anter var Otto Berg von Linde och Hubert Österlund. På grund av sjukdom avsade sig Sture Holm­berg uppdraget från februari månad. Vid årsmötet den 23. April komplet­te­rades styrelsen därför med Håkan Löfgren som suppleant. Mikael Ekelund önskade träda till­baka som sekre­te­rare med anled­ning av ökad arbets­be­last­ning, varför Hubert Österlund åtog sig den uppgiften vid konsti­tu­e­rande mötet den 2. Maj.
* Styrelsen har under året haft 8 möten.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2014

* Antalet medlemmar vid årets slut var 102 och har sedan dess ökat något, även om enstaka lämnat klubben. Fler­talet av dessa regi­stre­rade medlemmar, varav dock några är heders­med­lemmar, betalar dess­utom medlems­av­giften. Det är med till­freds­stäl­lelse vi konsta­terar att klubben är efter­frågad och det före­kommer en jämn till­ström­ning av nya medlemmar.

* Under året har styrelsen samman­trätt åtta gånger.

* Årsmötet hölls den 10 april i klubb­lo­kalen.

* Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hölls ett antal bokade visningar. En klubb­träff för andra mj-​klubbar ägde rum den 28 maj. Klubb­lo­kalen utnytt­jades under året allt fliti­gare för olika hobby­ändamål. Som tidi­gare huse­rade ”mässings­juntan” i loka­li­te­terna under onsda­garna och verk­sam­heten med ”tisdags­kör­ningar” fort­gick med god regel­bun­denhet. Loka­lerna nytt­jades även för särskilda modul­byggnads­träffar och för en uppskattad lödkurs.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2013

* Antalet medlemmar vid årets början var 102 och vid årets slut 98. Detta med någon reser­va­tion för sådana som anmäler sig och sedan inte betalar medlems­av­giften, men efter viss uppstram­ning av regi­stre­rings­ru­ti­nerna vågar vi påstå att de redo­vi­sade siff­rorna någorlunda över­ens­stämmer med verk­lig­heten.
* Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
* Årsmötet hölls den 18 april i klubb­lo­kalen.
* Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hölls ett antal bokade visningar och på samma sätt som skett tidi­gare år hölls en klubb­träff för andra mj-​klubbar under våren.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2012

* Antalet medlemmar vid årets början var 101 och vid årets slut 102. Det skall inte förnekas att några av dessa medlemmar inte betalat medlems­av­giften och egent­ligen bör bokföras såsom före detta medlemmar, men likväl är medlem­san­talet även med hänsyn till detta tämligen högt jämfört med tidi­gare år. [1]
* Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
* Årsmötet hölls den 12 april i klubb­lo­kalen.
* Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hölls ett antal bokade visningar och på samma sätt som skett tidi­gare år hölls en klubb­träff för andra mj-​klubbar under våren. På onsda­garna utövade ”mässings­juntan” sina byggak­ti­vi­teter i loka­lerna, och verk­sam­heten med interna trafik­kvällar på tisda­garna perma­nen­tades under året. Det är på sin plats att i detta samman­hang skänka alla de medlemmar en tack­sam­he­tens tanke, som ställer upp och offrar fritid och möda för före­ningens bästa genom att arran­gera eller delta i körning­arna. Fast å andra sidan händer det ju att de berörda har kul också.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2011

* Antalet medlemmar vid årets början var 109 och vid årets slut 101.
* Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
* Årsmötet hölls den 14 april i klubb­lo­kalen.
* Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hölls ett antal bokade visningar och en klubb­träff för andra mj-​klubbar, detta år även med medverkan av hand­lare i bran­schen. På onsda­garna utövade ”mässings­juntan” sina byggak­ti­vi­teter i loka­lerna samt att den före­gå­ende år inledda verk­sam­heten med interna körningar på tisdags­kvällar fort­satte.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2010

* Fjol­å­rets rekordtal i antalet medlemmar slogs således detta år med en total på 109 medlemmar.
* Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
* Årsmötet hölls den 14 april i klubb­lo­kalen.
* Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hölls ett antal bokade visningar och en klubb­träff för andra mj-​klubbar, detta år även med medverkan av hand­lare i bran­schen. På onsda­garna utövade ”mässings­juntan” på sätt som numera blivit tradi­tion sina byggak­ti­vi­teter i loka­lerna.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2009

Brefvet från Gustaff

* Antalet medlemmar vid årets början var 93 och vid årets slut 101. Detta histo­riskt sett impo­ne­rande medlem­santal är gläd­jande för klubben och förhopp­ningsvis är det inte enbart ett resultat av det faktum att före­ningens försum­liga sekre­te­rare slarvat med påmin­nel­serna om betal­ning av årets medlems­av­gift.
* Under året har styrelsen samman­trätt åtta gånger.
* Årsmötet hölls den 23 april i klubb­lo­kalen.
* Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hade vi ett antal bokade visningar och en klubb­träff för andra mj-​klubbar.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2008

* Antalet medlemmar vid årets början var 78 och vid årets slut 93. Denna sentida variant av folk­vand­ring berodde i första hand på ett tätare samar­bete med modul­för­e­ningen MMM, där delar av Stock­holms­sek­tionen valde att flytta in i Saxnora Bergslag med sina portabla ägor.
* Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
* Årsmötet hölls den 17 april i klubb­lo­kalen.
* Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom ordnade SMJ två bokade visningar och en klubb­träff för andra mj-​klubbar. SMJ har även haft besök av MJ-​klubben i Ljungby samt den grupp som sköter om Uno Miltons modell­järnväg på Tekniska Museet. Båda grup­perna ville ta del av erfa­ren­he­terna från SMJ:s digi­ta­li­se­ring.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2007

* Antalet medlemmar vid årets början var 73 och vid årets slut 78.
* Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
* Årsmötet hölls den 19 april i klubb­lo­kalen.
* Nio ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hade vi tre bokade visningar och en klubb­träff för andra mj-​klubbar.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2006

* Antalet medlemmar vid årets början var 71 stycken och vid årets slut 73 stycken.
* Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
* Årsmötet hölls den 20 april i klubb­lo­kalen.
* Nio stycken ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hade vi sex bokade visningar och en klubb­träff för andra mj-​klubbar.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2005

* Antalet medlemmar vid årets början var 75 stycken och vid årets slut 71 stycken.
* Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
* Årsmötet hölls den 14 april i klubb­lo­kalen.
* Nio stycken ordi­narie trafik­kvällar ägde rum under året. Dess­utom hade vi tre bokade visningar och en klubb­träff för andra mj-​klubbar.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2004

* Antalet medlemmar vid årets början var 68 stycken och vid årets slut 75 stycken.
* Under året har styrelsen samman­trätt åtta gånger.
* Årsmötet hölls den 15 april i klubb­lo­kalen.
* Nio stycken trafik­kvällar ägde rum under året. Vi hann också med en bokad visning, en mj-​klubbträff och öppet hus under hjul­mark­nads­dagen i december.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2003

* Antalet medlemmar vid årets början var 72 stycken och vid årets slut 68 stycken.
* Under året har styrelsen samman­trätt nio gånger.
* År 2003 års årsmöte hölls den 10 april i klubb­lo­kalen.
* En hand­full bokade visningar under året gav skönt klirr i kassan tycker herr kassören. Själv­klart har vi haft våra vanliga trafik­kvällar. Nio stycken hann vi med.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2002

* Årsmöte hölls i klubb­lo­kalen tors­dagen den 18 april 2002.
* Styrelsen har samman­trätt åtta gånger under året.
* Styrel­sens samman­sätt­ning enligt beslut på årsmötet:
Ordfö­rande: Otto BvL
Kassör: Leif P
Sekre­te­rare: Anders L
Leda­möter: Hans L och Thomas G
Supple­anter: Jan O och Lars Z

* Antal medlemmar vid årets slut var 68 stycken.
* Åtta publika trafik­kvällar med inträde och fyra till­fällen med medlems­trafik genom­fördes under året.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2001

* Årsmöte hölls i klubb­lo­kalen tors­dagen den 26 april 2001
* Styrelsen har samman­trätt nio gånger under året.
* Styrel­sens samman­sätt­ning enligt beslut på årsmötet 2001:
Ordfö­rande: Otto BvL, Kassör: Leif P, Sekre­te­rare: Anders L
Leda­möter: Hans L och Thomas G
Supple­anter: Ulf B och Jan O
Ulf B avled under försom­maren efter ett hastigt sjuk­doms­för­lopp. Efter denna tragiska händelse har Jan O varit ensam suppleant.

* Antal medlemmar vid årets slut var 60 stycken.
* Nio publika trafik­kvällar med inträde och tre till­fällen med medlems­trafik genom­fördes under året.

Läs mer... ->

Verksamhetsberättelse 2000

* Årsmöte hölls i klubb­lo­kalen tors­dagen den 13 april 2000
* Styrelsen har samman­trätt nio gånger under året.
* Styrel­sens samman­sätt­ning under arbetsåret 2000:
Ordfö­rande: Otto Bvl, Kassör: Leif P, Sekre­te­rare: Anders L
Leda­moter: Hans L och Thomas G
Supple­anter: Ulf B och Lars J
* Antal medlemmar vid årets slut var 58
* Åtta trafik­kvällar har genom­förts. Under året infördes en avgift för besö­kare under trafik­kväl­larna. Detta har visat sig vara en lyckad nyhet, framför allt för klub­bens finanser.

Läs mer... ->