TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

I och med att kunskapen om relä­teknik börjar försvinna har klubben infört digi­tal­teknik enligt NMRA-​DCC-​standard och dator­stöd. Erfa­ren­heter och tips från denna ombyggnad är samlade under Digi­tal­tips för klub­ban­lägg­ningar.

Banan styrs med hjälp av ett ställ­verk, dels ett äldre relä­styrt och dels ett komplet­te­rande ställ­verk på dator. Växlarna har läges­in­di­ke­ring och banan är utrustad med funge­rande spår­led­ning. Varje station har en lokal manö­ver­panel, som vid trafik bemannas med tågkla­re­rare.

På stats­banan finns ett stort tågma­gasin med auto­matik för fram­flytt­ning av ett tjugotal tåg.

Ingress till Elavdelningen:

Digitalmatningen

kabelstick

Var skall man placera utrust­ningen? Hur planerar man anslut­ningen av spåren? Hur avsäkrar man ett avsnitt? Behövs polvänd­ning i den digi­tala världen?

Läs mer... ->

Enkelspåret Valnäs–Farsarvet

SJ-enkelspar

Detta är den enda del av SJ som är enkel­spårig. Det är intres­sant att se tågen vid Farsarvet stå och vänta på spets­möte, auto­ma­tiskt köra ut och in på enkel­spårs­sträckan på ett till synes slump­mäs­sigt sätt.

Läs mer… ->

Nya lok

Nya svenska lok kommer nu ut i rask takt från olika till­ver­kare, här finns tips om åtgärder och till­behör för att loken skall kunna trafi­kera SMJ.

Läs mer... ->

SMJ:s Tågmagasin

Tågordning

Tågma­gasin finns numera på många större modell­banor i Europa. I Tyskland går de ofta under namnet “Schat­ten­bahnhof” (skugg­ban­gård) och är huvud­sak­ligen auto­ma­tiska, i England hittar man “Fiddle yard” (mixtrings­ban­gård) som vanligen är helt manu­ella och i USA har man namnet “Storage Yard” (lagrings­ban­gård) med vari­e­rande grad av auto­matik.

Läs mer... ->

Trepunktsupphängning

trepunkt_bygel-1

Hur man får långa vagnar att rulla stabilt

Tvåax­liga modell­vagnar, särskilt långa sådana, kan få förbätt­rade gång­e­gen­skaper genom att låta det ena hjul­paret vara vick­bart. Flera vari­anter på lösning har sett dagens ljus med mer eller mindre lyckad funk­tion. Här är en väl beprövad metod som är enkel att utföra och som ger goda gång­e­gen­skaper.

Läs mer… ->

Vagnsmotstånd

roco_40192

SMJ klub­ban­lägg­ning är försedd med "spår­led­ningar". I samband med modell­järn­vägar, i Sverige, benämns de vanligen (felak­tigt) för "spår­bloc­kin­di­ke­ring". De används, liksom i verk­lig­heten, för att detek­tera närvaron/​frånvaron av fordon på ett visst spårav­snitt. Med hjälp av dessa och vår styr­dator kan vi helau­to­ma­tiskt köra upp till 30 tåg samti­digt på SJ-​delen av vår anlägg­ning.

Läs mer... ->