TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Anlägg­ningen är uppbyggd på ett öppet regel­verk av trä. Land­skapet är byggt med "hards­hell", dvs. ett tunt fribä­rande armerat gipslager.

Räls­un­der­laget, byggt av på högkant stående lister, är fast­skruvat under­i­från i regel­verket för att medge juste­ringar. Detta ger ett ytterst stadigt underlag som ger natur­liga böjar (över­gångs­kurvor) och dose­ringar (räls­för­höj­ningar). Ovanpå detta har lagts en banvall av profi­lerad treetex.

Privat­ba­nans spår är hand­lagt syll för syll, räl för räl. Stats­banan, som till större delen är dubbel­spårig, är lagd med Peco flex­räls.

Växlarna är av fabrikat Peco och växel­mo­to­rerna av fabrikat REPA med av klubben förbättrad mekanik. Vart­efter växlarna digi­ta­li­seras byts växel­mo­to­rerna ofta till lång­samt­gå­ende Turtoise växel­mo­torer.

Några siffror om vår anlägg­ning finns på sidan tekniska uppgifter. Det finns ett bild­gal­leri med bilder och histo­rier från banan samt spår­planen som visar hur den tänkta kartan har omsatts i modell.

Vi vill förmedla tankar och erfa­ren­heter från arbetet med ombygg­naden till DCC-​drift genom Digi­tal­tips till klub­ban­lägg­ningar.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
Förberedelser
Banbyggen   (5 artiklar) ->
Arbeten på spår och växlar, landskap, stomme etc.
bildplats
Bankännedom   (2 artiklar) ->
 
Bildgalleri ->
Bilder från banan, övriga ämnen se Månadens spår, reseberättelser etc.
avsakringar
Digitaltips   (10 artiklar) ->
Främst med avseende på klubbanläggning men även för större hemmabanor
SMD-motstånd med trådar
Elavdelningen   (5 artiklar) ->
Beskrivningar och tips om större och smått inom el på en anläggning
Förebilder   (3 artiklar) ->
Något om de olika förebilderna till hus, broar etc. som vi har byggt
16
Husbyggen o. liknande   (1 artikel) ->
En kortare eller längre beskrivning om en del modellbyggen som finns på anläggningen

Artiklar inom området Banan:

Ingress till Elavdelningen

I och med att kunskapen om relä­teknik börjar försvinna har klubben infört digi­tal­teknik enligt NMRA-​DCC-​standard och dator­stöd. Erfa­ren­heter och tips från denna ombyggnad är samlade under Digi­tal­tips för klub­ban­lägg­ningar.

Banan styrs med hjälp av ett ställ­verk, dels ett äldre relä­styrt och dels ett komplet­te­rande ställ­verk på dator. Växlarna har läges­in­di­ke­ring och banan är utrustad med funge­rande spår­led­ning. Varje station har en lokal manö­ver­panel, som vid trafik bemannas med tågkla­re­rare.

På stats­banan finns ett stort tågma­gasin med auto­matik för fram­flytt­ning av ett tjugotal tåg.

Några siffror om anläggningen

Hur stor är egent­ligen lokalen? Hur ser spårstan­darden ut och hur är det med växlarna? Sedan är det även siffror från El-, Maskin- och Trafi­kav­del­ningen.

Läs mer... ->

Trepunktsupphängning

trepunkt_fjadring-1

Hur man får långa vagnar att rulla stabilt

Tvåax­liga modell­vagnar, särskilt långa sådana, kan få förbätt­rade gång­e­gen­skaper genom att låta det ena hjul­paret vara vick­bart. Flera vari­anter på lösning har sett dagens ljus med mer eller mindre lyckad funk­tion. Här är en väl beprövad metod som är enkel att utföra och som ger goda gång­e­gen­skaper.

Läs mer… ->

Året 1955

På SMJs bana står tiden still, i alla fall i tankarna och land­skapet. Klockan på banan stan­nade en tidig höstdag 1955 innan löven började falla. Det före­kommer dock ofta att moder­nare lok och vagnar rullar på banan. Men, vad hände egent­ligen det där året 1955?

Läs mer… ->