TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Var är egentligen SMJ?

SMJ är en ideell, allmän­nyttig före­ning. Vi har till syfte att verka för modell­järn­vägs­hobbyn och dess utveck­ling samt att verka för en social och skapande gemen­skap mellan indi­vider med detta intresse.

Det betyder att SMJ skall:

  • bereda utrymme för alla de akti­vi­teter som ryms inom modell­järn­vägs­hobbyn.
  • till­go­dose intresse för teknik och teknik­historia inom järn­vägs­om­rådet.
  • uppmuntra konst­när­ligt skapande i modell­byg­gan­dets form.
  • verka för sprid­ning av kunskaper och färdig­heter inom hobbyn, såväl till medlem­marna som till andra enskilda och grupper.
  • arran­gera grupp­resor för SMJ:s medlemmar till själv­kost­nads­pris.

Vad krävs för att bli medlem?

  • Att du är intres­serad av att bli medlem i SMJ.
    (Kom gärna ner på några klubb­kvällar och bekanta dig med klubben, vår verk­samhet och våra medlemmar.)
  • Att du skickar in en medlem­san­mälan till styrelsen.
  • Att du betalar medlems­av­giften. Den är f.n. 500 kr per halvår. Plus­giro: 28 22 66-​6.

Medlemsanmälan

Styrelsen behöver en del uppgifter om Dig för att kunna hålla vårt medlems­re­gistret aktu­ellt. Formu­läret kan du även använda vid adres­sänd­ring etc. (* = obli­ga­to­riska uppgifter).

Ditt namn (obli­ga­to­risk)

Din epost (obli­ga­to­risk)

Ämne

Ditt medde­lande eller fråga till styrelsen