TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Artiklar är grund­stenen i arbetet med Word­Press, annat såsom ämnes­om­råden och menyer är struktur för att presen­tera artiklar. Alltså är det av vikt att kunna hantera en artikel på ett bra sätt när man skriver en sådan och förser den med bilder.

Om att hantera artiklar:

Vad innehåller en artikel?

En hemsida har ofta en grafisk profil, likaså SMJ:s hemsida. Vad inne­fattas då i en grafisk profil? Från­sett det uppen­bara som färg­sätt­ning av bakgrund, rubriker etc., typsnitt och stor­lekar så kan det även finnas mallar för t.ex. en artikel.

En artikel på SMJ bör ha ett gene­rellt utse­ende och bestå av Rubrik, Ingress, Text och Bilder.

Läs mer… ->

Bilder till SMJ:s hemsida

Bilder tillhör den s.k. grafiska profilen för en hemsida på så sätt att det bör finnas viss enhet­lighet som i stor­lekar. Men rent inne­hålls­mäs­sigt så bör t.ex. bilder som läggs i Bild­gal­le­riet vara på själva järn­vägs­mo­dellen och därmed spegla 50-​talet samt normalt inte ta med medlemmar eller besö­kare i bilden. En helt annan sak är det i kate­go­rien Måna­dens bild eller rese­re­ferat där regeln är den motsatta, dvs. där skall du helst ha med medlemmar och besö­kare.

Läs mer… ->

Skapa en ny artikel

Titelfält

Att skapa en nytt artikel under en kate­gori, t.ex. Måna­dens spår, är inte så svårt. Det gäller främst att ha något att skriva om och lämp­liga bilder som bygger upp histo­rien. Sedan påbörjar man en ny arti­kel­post (inlägg i Word­Press) samt fyller i en del viktiga meta­data (data om arti­keln) som ämnes­om­råde (Kate­gori i Word­Press), förfat­tar­namn och skriver en kort ingress eller ett kort utdrag  (eng. teaser). Läs mer… ->

Läs mer… om taggen (koden) för det

More-tag

Du har väl sett att det står Läs mer… Hand höger under varje artikel i t.ex. en kate­go­ri­lista? Det är en s.k. teaser, den skall alltså locka till vidare läsning.

Läs mer… ->

Hur sätts typsnitt och storlekar m.m.?

klistra_in_fran_word

I princip inte alls i själva arti­keln är det bästa svaret. Det styrs nämligen av s.k. Style Sheets som ser till att all text på en hemsida (nåja) har ett likartat utse­ende. Casca­ding Style Sheet (CSS) eller på svenska kanske "ärvda stil­mallar" är en viktig kompo­nent i hemsi­dans grafiska profil.

Läs mer… ->

Bildfiler på SMJ:s hemsida

Bilder bör normalt sett ha en bredd på max ca 1100 pixlar och en höjd på max ca 700 pixlar för att kunna presen­teras på de vanli­gaste skärm­stor­le­karna. Men natur­ligtvis är detta inte tving­ande. Ibland räcker det med en liten infor­mativ ritning som inte ens behöver förstoras och kan läggas direkt i texten.

Läs mer… ->

Lägga in ett bildgalleri

Bilder kan läggas in i en artikel på flera sätt. Kodordet 'bild­gal­leri' är ett sätt att förenkla för dig. Speci­ellt när du skall lägga in flera bilder i en grupp som en typisk rese­be­rät­telse eller en artikel i Måna­dens spår.

  1. Ladda upp bilderna (bild­namnen anger sorte­rings­ord­ningen).
  2. Skriv in titel och beskriv­ning (om så önskas).
  3. Skriv in kodordet 'bild­gal­leri' omgivet av '[' och ']' där bilderna skall presen­teras.
  4. Styr presen­ta­tionen med para­metrar.

Läs mer… ->

Lägga in en bild utan länk

Klicka där bilden skall placeras

Hur du lägger in en bild som ej skall förstoras i en artikel.

Läs mer... ->

Att lägga in en enkel tabell

Sara_pa_sammansatta_tabellceller

Ett sätt att presen­tera data i en artikel är natur­ligtvis med en tabell. Det finns funk­tioner för att lägga in en tabell och det går ganska enkelt. Det mesta av en tabells forma­te­ring skall dock ske med CSS-​kod (defi­ni­erad i mall för SMJ) för att få ett enhet­ligt utse­ende.
Läs mer… ->

Information om en uppdatering

Varje större ändring på hemsidan skall beskrivas. Detta görs indi­rekt genom att arti­kelns publi­ce­rings­da­tumet sätts till dagens datum. Då kommer arti­kel­ru­briken att synas auto­ma­tiskt på flera ställen. Dels i väns­ter­spalten i fältet Uppda­te­ringar, dels i själva sidan Uppda­te­ringar.

Läs mer… ->