TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Eftersom vi själv behöver land­skaps­ma­te­rial av olika slag så har vi letat fram en del produkter inom området. Och varför inte sprida dessa trev­liga produkter genom försälj­ning?

Landskapsmaterial:

Ballast

Ballast kan se ut på olika sätt. Det beror t.ex. på till­gång till mate­rial och vilken typ av ballast som används. Dagens spår­läg­gare använder s.k. kross­grus men gårda­gens använde natur­ma­te­rial.

Läs mer... ->

Flexi-​Bark

utan_Flexibark

Använder du SMJ Träd­sats eller liknande produkter? Vill du göra stammar och grenar litet kraf­ti­gare och ge dom struktur?

Läs mer… ->

Lövverk och gräsmattor etc.

landskapsmat

Har du tänkt på att vid en snabb blick påmin­ner saker i natu­ren varandra, i alla fall på håll. Ta t.ex. det fina löv­ver­ket på ett träd och under­ve­ge­ta­tio­nen under trä­den. Prak­tiskt då att samma mate­rial kan använ­das till bägge upp­gif­terna på en modell­järn­väg som strö­ma­te­rial och s.k. foli­age som kan använ­das både som löv­verk och gräs­matta.

Läs mer... ->

Strömaterial

stromaterial

Strö­ma­te­ri­alet är gjort av mald latex­gummi som sorte­rats i olika finhets­grader. Det är sedan täckt med en färg som är både färgstabil och vatten­fast. Urvalet är gjort för att passa träd­till­verk­ning och under­ve­ge­ta­tion.

Läs mer... ->

Tagelstoppning till kraftigare lövträd

tagel-1

Med pro­duk­ten gummerad tagel­stopp­ning och ev. litet strö­ma­te­rial i lämp­lig färg så är det lätt att till­verka verk­lig­hets­trogna löv­träd. Trä­den får ett grövre och kraf­ti­gare lövverk pre­cis som på en del träd i verk­lig­heten.

Läs mer... ->

Tagelstoppning, användning

tagel_1a

Läs mer… ->

Trädsats, smäckrare träd

GS_Forest_in_a_box

Med produkten SMJ Träd­sats (Tree-​kit) och strö­ma­te­rial i lämplig färg så är det lätt att till­verka verk­lig­hets­trogna lövträd. Träden får ett gren­verk med fin genom­sikt­lighet, precis som i verk­lig­heten.

Läs mer... ->

Trädsats, smäckrare träd, användning

trad_2


Med den här pro­duk­ten får trä­den ett gren­verk med fin genom­sikt­lig­het, pre­cis som i verk­lig­he­ten.

Läs mer… ->