TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Ekens­holms lok- och vagn­verk­stad (ELV) sköter normalt under­hållet av banans rullande mate­riel samt även viss nytill­verk­ning. Vid låg belägg­ning till­verkas även mate­riel för andra järn­vägs­för­valt­ningars behov i avsikt att skapa de inkomster som järn­vägen så väl behöver för att täcka sina kost­nader.

För närva­rande kan vi inte leve­rera C3- och OKB-​byggsatser
då vi saknar delar till byggsat­serna.
Delarna är beställda men har ännu inte leve­re­rats till SMJ.
(Vi kan leve­rera CC2-​byggsatser.)

Vagnbyggsatser:

Bockningsmallar

bockning1

När det dags för att bocka tråd till handräcken, handtag etc. så kan det vara viktigt att få det korrekt vid första försöken. Speci­ellt när man arbetar med en byggsats eftersom tråd­mängden är begränsad. 

Läs mer... ->

Byggsats SJ litt G med reklamtext "Ramlösa-​vatten"

Gvagn_reklamtext_Ramlosa

Om man säger "täckt gods­vagn" tänker nog de flesta på den svenska stan­dard­gods­vagnen littera G. 1948 ombyggdes G 37265 och 37305 till litt Gus och 1952 även nummer 43377. Vagnarna användes av Ramlö­sabrunn för trans­porter från Helsing­borg till Stock­holm N.

Läs mer... ->

Godsvagn SJ standard litt G

G-kraft_tn

Om man säger "täckt gods­vagn" tänker nog de flesta på den svenska stan­dard­gods­vagnen littera G som är en vida­re­kon­struk­tion från den 1927-​33 leve­re­rade littera Grh.

Läs mer... ->

Godsvagn SJ standard litt G, reklamdekaler

vagn_StandardG_dekal_ASG_gul

Reklam­de­kaler till Stan­dard G gods­vagnar. Solman -trans­port, A-​B Åkerlund & Rausing samt ASG i två vari­anter.

Läs mer... ->

Personvagnar OKB litt C3, C3s, CDCF

Fa_OKB_tagset

OKB (Ostkust­banan) anskaf­fade år1926 15 stycken stål­vagnar från den tyska firman Gotha. Av dessa var tio avsedda för lokal­per­sontåg (sju av typ C3 och tre av typ CD). De åter­stå­ende fem vagnarna, litt. CF, var avsedda för lokal­godståg.

Läs mer... ->

Personvagnar OKB med SJ litt C3g, CD1/​11, CF3/​4

OKB-SJ-C3

År 1933 Ost­kust­ba­nan (OKB), var­vid samt­liga vag­nar över­togs av SJ. Några vag­nar var i bruk ända in på 1960-​talet.

Läs mer... ->

Personvagnar SJ litt C3d/​e/​g

vagn_C3g_05

Littera C3d (träklädd) till­ver­kades i 200 exem­plar. Litt. C3d (plåt­klädd), C3e och C3g till­ver­kades i vardera 75 exem­plar. De användes i stor­stä­dernas lokal­trafik samt i persontåg i övriga delar av landet. Vagnarna var i trafik ända in på 1950-​talet.

Läs mer... ->

Personvagnar SJ litt CC2d/​e med Jakobsboggi

vagn_CC2e_boggi

För att ge de 2-​axliga C3-​vagnarna en lugnare gång på spåret, samman­byggdes på 1930-​talet dessa till olika kombi­na­tioner, bl.a. CC2 med parvis hopbyggda vagnar med en gemensam s.k. Jakobs­boggi.

Läs mer... ->

Tävling 2008 G-​kraft, resultat

dsc_0045_ala3b

Tävlingen G-​kraft avgjordes i SMJ:s lokaler under Hjul­kör­ningen. Resul­tatet presen­teras dels på den här sidan dels med länkar till den här sidan från några forum.

Ger det mersmak för eget delta­gande? Se tävlings­reg­lerna för G-​kraft 2009.

Läs mer… ->

Tävling 2009 G-​kraft, resultat

2:a pristagare

Tävlingen G-​kraft avgjordes i SMJ:s lokaler under Hjul­kör­ningen.

Ger det mersmak för eget delta­gande? Se tävlings­reg­lerna för kommande C-​kraft 2010.

Läs mer… ->

Tävling 2010 C-​kraft

vagn_CC2e_annons

SMJ inbjöd 2010 till modellbyggartävling i klassen 2-​axliga personvagnar litt C3

Efter två år med G-​kraft och stan­dard G-​vagnar frågade många efter något nytt och en livlig diskus­sion skedde om vad detta nya skulle kunna vara. Så blev det klart! Utgångs­byggsatsen för år 2010 blev någon av SMJ:s olika byggsatser av C3 person­vagnar. Tävlingen bytte därför också namn till C-​Kraft.

SMJ önskar slå ett slag för hobbyn och modell­byg­gandet genom att anordna dessa modell­byggar­täv­ling. Syftet är att få fler att börja bygga själva.

Läs mer… ->

Tävling 2010 C-​kraft, resultat

101204_Ala_P1020476

För tredje året i rad arran­ge­rade SMJ en modell­byggar­täv­ling inom klubben. Som vanligt var den öppen för alla. De två första åren var tävlingen baserad på klub­bens byggsats av gods­vagnen stan­dard G. Namnet på tävlingen blev därför G-​kraft. I år bestämde man sig för att istället basera tävlingen på klubben person­vagn C3 som finns i olika utfö­randen. Namnet blev därför en vida­re­ut­veck­ling av det tidi­gare namnet.

Läs mer… ->

Tävling 2011 C-​kraft

År 2008 och 2009 genom­fördes G-​kraft. Till år 2010 ändrades temat och tävlingen bytte namn till C-​kraft. Då vi vet att det finns många tävlings­byggsatser ute i stugorna som aldrig kom till start kör vi ännu en C-​krafttävling.

Reglerna är desamma som år 2010. Har du en tävlings­märkt byggsats som inte kom till start 2010 kan den vara med i årets tävling. Det går natur­ligtvis bra att skaffa sig ytter­li­gare tävlings­märkta byggsatser och ta med dem till tävlingen för att öka sina chanser att kamma hem ett pris.

Varför en bygg­täv­ling undrar någon? Jo, SMJ önskar slå ett slag för hobbyn och modell­byg­gandet genom att anordna dessa modell­byggar­täv­ling. Syftet är att få fler att börja bygga själva.

Läs mer… ->