TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Välkommen till

SMJ

En av landets största modelljärnvägsanläggningar i skala 1:87, spårvidd H0Vi fick ett kort från en besökare...
Med jämna mellanrum så har SMJ trafikkvällar då allmänheten är välkommen. Se kommande datum i vänsterspalten och klicka på handen för att läsa mer om en Trafikkväll.
OK, det går bra
OK, det går bra
Mohällarna klara
Mohällarna klara
Nu går den ju
Nu går den ju
Tåg e kul
Tåg e kul
//

Trainspotting ->

Littera T23: Godståg och växling
Köptes ursprungligen in på 1950-talet som smalspårslok men byggdes om till normalspårslok i mitten av 1960-talet.

Bildgalleri ->

Signalen visar "kör" in mot station Ersbenning
Signalen visar "kör" in mot station Ersbenning

Månadens spår ->

(2013-07-25)

Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (SMJ) är den äldsta modell­järn­vägs­klub­ben i Norden.

Klub­bens tra­fi­kidé är en fik­tiv, men ändå san­no­lik, järn­väg i Bergs­la­gen i mit­ten av 1950-talet.  Tors­dag efter kl. 20.00 är nor­malt arbets­kväl­lar för klubb­med­lem­mar. Besök oss gärna under en tra­fik­kväll.

Klub­bens med­lem­mar byg­ger och dri­ver en stor klub­ban­lägg­ning. Banan är en H0-anläggning med 2-rälsdrift kon­ver­te­rad till digi­tal­stan­dar­den DCC. Anlägg­ningen är klub­bens egen­dom medan all rul­lande mate­riel till­hör de enskilda medlemmarna.

SMJ:s Pryl­bod säl­jer vår egen bok och kom­pletta vagns­byggsat­ser. Detta för att verka för mj-hobbyns sprid­ning och för att få ett till­skott till verk­sam­he­ten (hyran är en dryg utgift).

Under kväl­lens kaf­fe­paus i Café Bak­fic­kan dis­ku­te­ras många olika frågor. Klubbens idé är inte bara att bygga och driva anlägg­ningen. Den är också en social kon­takt för medlemmarna.

Vi ord­nar för klub­bens med­lem­mar även en del utflyk­ter och resor till lämp­liga resmål.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
SMJ_4-74-pendel-tbana
Besök eller kontakta oss   (8 artiklar) ->
Var vi finns och hur du kontaktar oss
SMJ_Hamngatan05
Klubbens historia   (3 artiklar) ->
 
Medlemsanmälan ->
Vad innebär det att vara medlem?
 
Om hemsidan, cookies, copyright   (4 artiklar) ->
Information om hemsidan samt dess skyldigheter och rättigheter
img_8823_nr003underrede
Tävlingarna G- och C-kraft   (7 artiklar) ->
Tävlingar i modellbyggeri av en vagn