TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Välkommen till

SMJ

En av landets största modelljärnvägsanläggningar i skala 1:87, spårvidd H0Om man säger “täckt godsvagn” tänker nog de flesta på den svenska standardgodsvagnen littera G som är en vidarekonstruktion från den 1927-33 levererade littera Grh. Foto: SEN
Tåg e kul
Tåg e kul
Hallå, vi väntar på ett tåg
Hallå, vi väntar på ett tåg
Klart i hamnen
Klart i hamnen
Den gick nyss
Den gick nyss
//

Trainspotting ->

Littera T23: Godståg och växling
Köptes ursprungligen in på 1950-talet som smalspårslok men byggdes om till normalspårslok i mitten av 1960-talet.

Året 1955 ->

(Påstigna)
28 september
William (Bill) H. Gates.
Han grundade senare Microsoft.

Månadens spår ->

(2014-06-02)

Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (SMJ) är den äldsta modell­järn­vägs­klub­ben i Norden.

Klub­bens tra­fi­kidé är en fik­tiv, men ändå san­no­lik, järn­väg i Bergs­la­gen i mit­ten av 1950-talet.  Tors­dag efter kl. 20.00 är nor­malt arbets­kväl­lar för klubb­med­lem­mar. Besök oss gärna under en tra­fik­kväll.

Klub­bens med­lem­mar byg­ger och dri­ver en stor klub­ban­lägg­ning. Banan är en H0-anläggning med 2-rälsdrift kon­ver­te­rad till digi­tal­stan­dar­den DCC. Anlägg­ningen är klub­bens egen­dom medan all rul­lande mate­riel till­hör de enskilda medlemmarna.

SMJ:s Pryl­bod säl­jer vår egen bok och kom­pletta vagns­byggsat­ser. Detta för att verka för mj-hobbyns sprid­ning och för att få ett till­skott till verk­sam­he­ten (hyran är en dryg utgift).

Under kväl­lens kaf­fe­paus i Café Bak­fic­kan dis­ku­te­ras många olika frågor. Klubbens idé är inte bara att bygga och driva anlägg­ningen. Den är också en social kon­takt för medlemmarna.

Vi ord­nar för klub­bens med­lem­mar även en del utflyk­ter och resor till lämp­liga resmål.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
SMJ_4-74-pendel-tbana
Besök eller kontakta oss   (8 artiklar) ->
Var vi finns och hur du kontaktar oss
SMJ_Hamngatan02
Klubbens historia   (3 artiklar) ->
 
Medlemsanmälan ->
Vad innebär det att vara medlem?
 
Om hemsidan, cookies, copyright   (4 artiklar) ->
Information om hemsidan samt dess skyldigheter och rättigheter
2:a pris, trupptransport
Tävlingarna G- och C-kraft   (7 artiklar) ->
Tävlingar i modellbyggeri av en vagn