TrafikenBananMedlemsinfoOm EkensholmsbananInnehållsförteckningPrylbodenCafe Bakfickan

Välkommen till

SMJ

En av landets största modelljärnvägsanläggningar i skala 1:87, spårvidd H0Vagnarna gjordes något längre än de på 1800-talet tillverkade och försågs därför med bärstag. Taken gjordes välvda och utan lanternin. Detta littera och utförande tillverkades i 75 exemplar. De användes i storstädernas lokaltrafik samt i persontåg i övriga delar av landet. Vagnarna var i trafik ända in på 1950-talet. Foto: SEN
Nu ska det bli åka av
Nu ska det bli åka av
Det går ju bra!
Det går ju bra!
En imponerade historia
En imponerade historia
Den gick nyss
Den gick nyss
//

Trainspotting ->

Littera T43: Främst godståg men har även dragit persontåg

Året 1955 ->

(På väg)
Bland de vanligast
bilarna fanns utländska bilmodeller såsom Volkswagen 1200 ("Skalbaggen") och Opel Olympia Rekord. Därutöver fanns det en salig blandning av udda bilmärken (Borgward, Lloyd, Tatra m.fl.). Många är borta sedan länge.

Månadens spår ->

(2013-07-25)

Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (SMJ) är den äldsta modell­järn­vägs­klub­ben i Norden.

Klub­bens tra­fi­kidé är en fik­tiv, men ändå san­no­lik, järn­väg i Bergs­la­gen i mit­ten av 1950-talet.  Tors­dag efter kl. 20.00 är nor­malt arbets­kväl­lar för klubb­med­lem­mar. Besök oss gärna under en tra­fik­kväll.

Klub­bens med­lem­mar byg­ger och dri­ver en stor klub­ban­lägg­ning. Banan är en H0-anläggning med 2-rälsdrift kon­ver­te­rad till digi­tal­stan­dar­den DCC. Anlägg­ningen är klub­bens egen­dom medan all rul­lande mate­riel till­hör de enskilda medlemmarna.

SMJ:s Pryl­bod säl­jer vår egen bok och kom­pletta vagns­byggsat­ser. Detta för att verka för mj-hobbyns sprid­ning och för att få ett till­skott till verk­sam­he­ten (hyran är en dryg utgift).

Under kväl­lens kaf­fe­paus i Café Bak­fic­kan dis­ku­te­ras många olika frågor. Klubbens idé är inte bara att bygga och driva anlägg­ningen. Den är också en social kon­takt för medlemmarna.

Vi ord­nar för klub­bens med­lem­mar även en del utflyk­ter och resor till lämp­liga resmål.

Ytterligare information kan du hitta i dessa underområden:
SMJ_4-74-pendel-tbana
Besök eller kontakta oss   (8 artiklar) ->
Var vi finns och hur du kontaktar oss
Sagerska huset på Hamngatan
Klubbens historia   (3 artiklar) ->
 
Medlemsanmälan ->
Vad innebär det att vara medlem?
 
Om hemsidan, cookies, copyright   (4 artiklar) ->
Information om hemsidan samt dess skyldigheter och rättigheter
Kylvagn littera Ibblps med tänd slutsignal
Tävlingarna G- och C-kraft   (7 artiklar) ->
Tävlingar i modellbyggeri av en vagn